Erthyglau

Oedi amser gwely a’i effaith ar iechyd meddwl

Er gwaethaf manteision amlwg noson dda o gwsg, mae oedi amser gwely (bedtime procrastination) yn ffenomen seicolegol sy’n golygu oedi’n ddiangen ac yn wirfoddol rhag mynd i’r gwely er gwaethaf gwybod y bydd canlyniadau negyddol o wneud hynny.

Sara Mai

Mae pawb yn haeddu bod yn hapus

Mae cychwyn therapi yn gam mawr i rai a dwi’n dallt bod cymryd y cam yna yn gallu bod yn un anodd.

Taith gerdded yn y Rhondda

Taith gerdded wedi ei harwain gan Leanne Wood ar ran meddwl.org yn y Rhondda, gyda chwmni Siôn Tomos Owen. 

Ymdopi dros gyfnod y Nadolig

Gall cyfnod y Nadolig fod yn gyfnod hapus a llawen, ond gall hefyd fod yn adeg heriol iawn o’r flwyddyn.

Wynford Ellis Owen

CAM 1 – 12 Cam Alcoholigion Anhysbys i adferiad llawn

Mae pawb yn y byd, dybiwn i, yn gwybod na all alcoholig adfer nes iddo dderbyn ei fod yn alcoholig…

Sara Davies

Yn effro i’r gwirionedd: sut gall diffyg cwsg effeithio ar iechyd meddwl mam

Yn yr erthygl hon, mi fydda i’n trafod sut gall diffyg cwsg fod yn un o achosion sylfaenol problemau iechyd meddwl ymysg mamau, a pham mae hi’n hen bryd i ni daflu goleuni ar y mater hwn sy’n cael ei anwybyddu’n rhy aml o lawer.

Dr Rhys Bevan Jones

Allwch chi helpu gyda’r prosiect ‘Cymorth digidol i bobl ifanc gyda’u hwyliau a’u lles’?

Mae pobl ifanc 13-19 oed sydd yn profi problemau gyda’u hwyliau a’u lles (e.e. hwyliau isel) a’u rhieni/gofalwyr yn gallu cymryd rhan yn y prosiect.

Ymdopi gydag arholiadau

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn teimlo o dan straen yn ystod y cyfnod arholiadau, ond mae llawer o bethau y galli di eu gwneud i ymdopi.

Kariad – Hud sy’n rhoi gwên yn eich calon

Tybed beth sy’n helpu chi deimlo’n well pan fyddwch chi’n teimlo’n drist?

Ymdopi gyda chanlyniadau arholiadau

Mae teimlo’n nerfus ac ansicr cyn casglu dy ganlyniadau yn naturiol. Dyma rai cynghorion gan @instagymraeg ar sut i ymdopi:

Goroesi gŵyl fawr

Er y gall gwyliau mawr, fel yr Eisteddfod, fod yn llawn hwyl, gallant hefyd fod yn anodd i rai am sawl rheswm. Dyma rai tips gan meddwl.org a Lysh ar sut i oroesi’r wythnos.

Iechyd meddwl yr arddegau yn ystod cyfnodau anodd

Mae’r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn anodd i ni i gyd, gan effeithio ar iechyd meddwl pawb.