Iselder ôl-enedigol ac iechyd meddwl amenedigol

Postnatal depression and perinatal mental health

Gellir ei gael unrhyw bryd rhwng yr adeg rydych chi’n canfod eich bod yn feichiog hyd at flwyddyn ar ôl rhoi genedigaeth.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

PANDAS

Cefnogaeth a gwybodaeth i unigolion a’u teuluoedd sy’n byw gyda iselder ôl a chyn enedigol.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

‘Ymdrin ag iselder ôl-enedigol’

Llyfr hunangymorth ymarferol sy’n seiliedig ar Therapi sy’n Canolbwyntio ar Dosturi i’ch helpu i adnabod rhai o symptomau iselder ôl-enedigol a, lle bo hynny’n briodol, eu normaleiddio, a thrwy hynny leddfu eu gofid.

Sara Davies

Yn effro i’r gwirionedd: sut gall diffyg cwsg effeithio ar iechyd meddwl mam

Yn yr erthygl hon, mi fydda i’n trafod sut gall diffyg cwsg fod yn un o achosion sylfaenol problemau iechyd meddwl ymysg mamau, a pham mae hi’n hen bryd i ni daflu goleuni ar y mater hwn sy’n cael ei anwybyddu’n rhy aml o lawer.

‘Gyrru Drwy Storom’ – Alaw Griffiths (gol.)

Yn y gyfrol arloesol hon cawn hanes profiadau rhai sydd wedi cael eu heffeithio gan salwch meddwl, trwy gyfrwng eu cerddi, eu llythyrau, eu dyddiaduron a’u hysgrifau.

Eleri Barder

Roedd y dyddiau’n hir ond hedfanodd y flwyddyn: fy nhaith gyda Iselder ôl-enedigol

Wnes i erioed dychmygu y byddwn i wedi dioddef o Post Natal Depression, wedi’r cyfan roedd pethau’n iawn wedi geni fy merch hynaf bron i dair blynedd yn gynharach. 

70% o famau newydd yn profi anawsterau iechyd meddwl : Metro

Mae 70% o famau newydd a beichiog yn profi anhawster iechyd meddwl o ryw fath yn ystod neu ar ôl beichiogrwydd.

Mamau yn dioddef heb uned arbenigol : BBC Cymru Fyw

Mae mamau newydd sydd â salwch meddwl yn “dioddef’ oherwydd diffyg uned mam a baban yng Nghymru.

Mamau newydd yn cefnogi ei gilydd : BBC Cymru Fyw

Mae criw o famau ym Mhowys wedi sefydlu grŵp er mwyn cefnogi ei gilydd i ddygymod â phroblemau iechyd meddwl sydd gan rai yn sgil genedigaeth.