Dibyniaeth

Mae dibyniaeth yn dod i’r amlwg pan fo unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol, a bydd yr unigolyn yn dioddef symptomau diddyfnu os na fydd yn defnyddio’r sylwedd.

Gamblo

Yn ogystal â’r effeithiau amlwg y gallai problem gamblo ei gael ar eich sefyllfa ariannol, gallai hefyd gael effaith ddifrifol ar eich iechyd meddwl.

Cyffuriau

Drugs

Mae dibyniaeth ar gyffuriau yn dod i’r amlwg pan fo unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol.

Alcohol

Mae dibyniaeth ar alcohol yn dod i’r amlwg pan fo unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol.

Dibyniaeth

Addictions

Dibyniaeth yw pan fydd unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol i rywbeth.

Alcohol Change Gwasanaeth Cymraeg

Gweithio i leihau’r niwed difrifol sy’n dod o oryfed.

Adferiad Gwasanaeth Cymraeg

Darparu cymorth a chefnogaeth i bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl, caethiwed, a phroblemau cymhleth eraill.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

DAN 24/7 Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth cyffuriau ac alcohol Cymru.

Barod Gwasanaeth Cymraeg

Cymorth ac arweiniad i rai sy’n cael eu heffeithio gan eu harferion defnyddio alcohol neu gyffuriau, neu gan arferion rhywun arall.

Enfys Gwasanaeth Cymraeg

Gwasanaeth cwnsela ar gyfer meddygon, gweithwyr iechyd, a’u teuluoedd sy’n dioddef o wahanol ymlyniadau.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Ystafell Fyw Gwasanaeth Cymraeg

Cefnogaeth i’r rhai sy’n dioddef o ddibyniaeth.