Alcohol

Mae alcohol yn effeithio ar y ffordd rydym yn gweld pethau, ein hwyliau a’n hymddygiad.

Alcohol

Mae dibyniaeth ar alcohol yn dod i’r amlwg pan fo unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol.

Dibyniaeth

Addictions

Dibyniaeth yw pan fydd unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol i rywbeth.

Alcohol Change Gwasanaeth Cymraeg

Gweithio i leihau’r niwed difrifol sy’n dod o oryfed.

DAN 24/7 Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth cyffuriau ac alcohol Cymru.

Barod Gwasanaeth Cymraeg

Cymorth ac arweiniad i rai sy’n cael eu heffeithio gan eu harferion defnyddio alcohol neu gyffuriau, neu gan arferion rhywun arall.

Enfys Gwasanaeth Cymraeg

Gwasanaeth cwnsela ar gyfer meddygon, gweithwyr iechyd, a’u teuluoedd sy’n dioddef o wahanol ymlyniadau.

Ystafell Fyw Gwasanaeth Cymraeg

Cefnogaeth i’r rhai sy’n dioddef o ddibyniaeth.

‘Un yn ormod’ – gol. Angharad Griffiths

Mae 13 o gyfranwyr yn trafod yn onest eu perthynas â diod, ac yn rhannu eu profiadau o godi o’r gwaelod dwfn a phenderfynu na fyddan nhw byth eto yn cael un yn ormod.

Wynford Ellis Owen

CAM 1 – 12 Cam Alcoholigion Anhysbys i adferiad llawn

Mae pawb yn y byd, dybiwn i, yn gwybod na all alcoholig adfer nes iddo dderbyn ei fod yn alcoholig…

Cat Jôb- Davies

Alcohol a Fi

“Pam ti ddim yn yfed?” Ma unrhyw un sy’n dewis peidio yfed alcohol tra’n mynd ‘out …

Arddun Rhiannon

ADOLYGIAD: ‘Un Yn Ormod’ (Y Lolfa, 2020)

Cyfrol sydd yn ymdrin â phrofiadau pobl a’u perthynas ag alcohol yw Un yn Ormod

Rhagflas: ‘Un yn Ormod’

Daw’r darn isod o bennod Iola Ynyr yn ‘Un yn Ormod’ (gol. Angharad Griffiths) a gyhoeddir gan y Lolfa.