Ysgol

Gall plant a phobl ifanc brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Athrawon

Gwybodaeth i athrawon ar sut i gefnogi pobl ifanc.

Plant a Phobl Ifanc

Gall plant a phobl ifanc brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Meic Cymru

Llinell gymorth sy’n rhoi cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc dan 25 oed yng Nghymru

Childline Cymru

Llinell gymorth 24/7 i blant a phobl ifanc dan 19 oed ar gyfer sgyrsiau cyfrinachol.

Area 43

Gwasanaeth cwnsela, gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc dan 25 yng Ngheredigion a …

Adnoddau profedigaeth drawmatig newydd i ysgolion a chlinigwyr

Mae’r UK Trauma Council (UKTC) wedi cydweithio ag elusennau profedigaeth blaenllaw i greu portffolio newydd o adnoddau am brofedigaeth drawmatig.

Cynllun Iechyd Da i gefnogi Iechyd a Lles plant : Cyngor Llyfrau Cymru

Cynllun newydd i sicrhau fod pob ysgol gynradd yn derbyn pecyn arbennig o lyfrau sy’n cefnogi iechyd a lles plant.

Cefnogi lles staff mewn ysgolion

Mae’r llyfryn hwn yn cynnig arweiniad ymarferol am yr hyn all staff a’r uwch-dîm rheoli mewn ysgolion wneud er mwyn cefnogi llesiant eu cydweithwyr.

Ymdopi wrth ddod allan o’r cyfnod cloi

Gofalu am eich iechyd meddwl wrth i ni ddod allan o’r cyfnod cloi.

Heledd James

Fy Mrwydr gyda Phroblemau Iechyd Meddwl

Yn amlwg oedd pethau da yn digwydd ac o ni’n teimlo’n hapus, ond byddai’r iselder a phryder wastad yn darganfod ffordd i gropian yn ôl mewn.

Cerian Eleri

Gorbryder

Ar ôl llifogydd o ddagre ar ben fy hun gyda neb mewn gwirionedd yn gwybod bod hyn yn digwydd yn fy mhen, fi’n cofio ar ôl un wers piano yn eistedd yn y car gyda Mam a just gweud “sai’n teimlo’n normal”

Lansio pecyn ‘Mae gan bawb iechyd meddwl’

Mae’n becyn y gall rhieni, athrawon a swyddogion sy’n gweithio gyda phobl ifanc ei ddefnyddio i drafod iechyd meddwl.