Ysgol

Gall plant a phobl ifanc brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Athrawon

Gwybodaeth i athrawon ar sut i gefnogi pobl ifanc.

Plant a Phobl Ifanc

Gall plant a phobl ifanc brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Meic Cymru

Llinell gymorth sy’n rhoi cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc dan 25 oed yng Nghymru

Childline Cymru

Llinell gymorth 24/7 i blant a phobl ifanc dan 19 oed ar gyfer sgyrsiau cyfrinachol.

Area 43

Gwasanaeth cwnsela, gwybodaeth, cefnogaeth a hyfforddiant i bobl ifanc dan 25 yng Ngheredigion a …

Iechyd meddwl yr arddegau yn ystod cyfnodau anodd

Mae’r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn anodd i ni i gyd, gan effeithio ar iechyd meddwl pawb.

Di-enw

Ysgol, Lockdown, a Gorbryder

Ges i sawl breakdown yn yr ysgol ac adref, gan gynnwys sawl pwl o bryder yn toiledau’r merched yn ystod amser ysgol neu adref yn fy ystafell wely ar fy mhen fy hun.

Pennod 4: ‘Fi’n ok, fi dal ‘ma, dal i fynd…’

Yn y bennod hon mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Iestyn Jones a Gruff Jones am iselder, awtistiaeth, cerddoriaeth, a’r pwysau i gydymffurfio. 

Adnoddau profedigaeth drawmatig newydd i ysgolion a chlinigwyr

Mae’r UK Trauma Council (UKTC) wedi cydweithio ag elusennau profedigaeth blaenllaw i greu portffolio newydd o adnoddau am brofedigaeth drawmatig.

Cefnogi lles staff mewn ysgolion

Mae’r llyfryn hwn yn cynnig arweiniad ymarferol am yr hyn all staff a’r uwch-dîm rheoli mewn ysgolion wneud er mwyn cefnogi llesiant eu cydweithwyr.

Ymdopi wrth ddod allan o’r cyfnod cloi

Gofalu am eich iechyd meddwl wrth i ni ddod allan o’r cyfnod cloi.

Heledd James

Fy Mrwydr gyda Phroblemau Iechyd Meddwl

Yn amlwg oedd pethau da yn digwydd ac o ni’n teimlo’n hapus, ond byddai’r iselder a phryder wastad yn darganfod ffordd i gropian yn ôl mewn.