Symptomau

Clywed Lleisiau

Hearing Voices

Rhithweledigaeth (‘hallucination’) lle mae pobl yn clywed llais pan nad oes unrhyw un arall yn bresennol.

Dermatillomania

Dermatillomania

Cyflwr sy’n cymell person i bigo a chrafu ei groen.

Dibyniaeth

Addictions

Dibyniaeth yw pan fydd unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol i rywbeth.

Dicter

Anger

Ymateb naturiol pan fyddwch yn teimlo eich bod o dan ymosodiad, yn rhwystredig neu yn cael eich trin yn annheg.

Gorflino

Burnout

Cyflwr o flinder emosiynol, meddyliol a chorfforol sy’n cael ei achosi gan straen eithafol ac estynedig.

Hunan-ddelwedd

Self-image

Mae pawb yn poeni am y ffordd mae nhw’n edrych o bryd i’w gilydd, mae hynny’n hollol normal, ond weithiau mae’r teimladau yma’n gallu tanseilio eich hunan-hyder.

Hunan-niweidio

Self-Harm

Pan fydd unigolyn yn brifo ei hun i ymdopi â theimladau, atgofion neu sefyllfaoedd anodd a phoenus iawn.

Hyder a Hunan-barch

Confidence and Self-Esteem

Mae ein hunan-barch yn ymwneud â’r ffordd rydym yn ystyried ein hunain.

Hypomania a Mania

Hypomania and Mania

Cyfnodau o ymddygiad cyffrous a gorfywiog sy’n cael effaith sylweddol ar eich bywyd o ddydd i ddydd.

Paranoia

Mae unigolion â pharanoia yn credu bod pobl eraill yn eu herbyn mewn rhyw ffordd.

Problemau Cysgu

Sleep problems

Gall problemau cysgu hirdymor gael effaith sylweddol ar eich bywyd o ddydd i ddydd.

Seicosis

Psychosis

‘Seicosis’ yw’r gair sy’n disgrifio profiad o golli cysylltiad â realiti.