Pynciau

Alcohol

Mae dibyniaeth ar alcohol yn dod i’r amlwg pan fo unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol.

Amaeth

Iselder a hunanladdiad yw prif achosion marwolaethau mewn cymunedau ffermio yn y DU.

Arian

Mae arian ac iechyd meddwl yn aml yn gysylltiedig.

Athrawon

Gwybodaeth i athrawon ar sut i gefnogi pobl ifanc.

Bwlio

Gall bwlio ddigwydd yn unrhyw le: yn yr ysgol, mewn timau chwaraeon, rhwng cymdogion neu yn y gweithle.

Bywyd Prifysgol

Gall myfyrwyr wynebu nifer o heriau iechyd meddwl yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.

Camesgoriad

Miscarriage

Gall camesgoriad fod yn rhan o’r hyn sy’n achosi problem iechyd meddwl – neu gwneud problem sydd eisoes yn bodoli yn waeth.

Covid-19

Mae achosion o glefydau heintus, fel Coronafeirws (COVID-19), yn gallu codi ofn arnom ac effeithio ar ein hiechyd meddwl.

Cyffuriau

Drugs

Mae dibyniaeth ar gyffuriau yn dod i’r amlwg pan fo unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol.

Cyfryngau Cymdeithasol

Social Media

Os ydych chi’n teimlo eich bod wedi’ch gorlethu gan fywyd ar-lein, yn methu cymryd cam yn ôl, neu’n ei chael hi’n anodd ymdopi, nid ydych chi ar eich pen eich hun.

Dynion

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un ond gall stigma wneud dynion yn bryderus i fod yn agored am eu profiadau a gofyn am gymorth.

Gamblo

Yn ogystal â’r effeithiau amlwg y gallai problem gamblo ei gael ar eich sefyllfa ariannol, gallai hefyd gael effaith ddifrifol ar eich iechyd meddwl.