Galar

Mae galaru’n beth sy’n eich blino’n emosiynol ac yn gorfforol. Mae’n bosib y byddwch yn profi teimladau sydd bron yn annioddefol o boenus o ganlyniad i’ch colled, yn ogystal â thristwch ac unigrwydd.

Camesgoriad

Miscarriage

Gall camesgoriad fod yn rhan o’r hyn sy’n achosi problem iechyd meddwl – neu gwneud problem sydd eisoes yn bodoli yn waeth.

Profedigaeth a Galar

Bereavement and Grief

Profedigaeth yw’r profiad o golli rhywun sy’n bwysig i ni.

Aching Arms

Mae Aching Arms yn eich helpu a’ch cefnogi pan fyddwch wedi profi’r torcalon o golli’ch babi yn ystod beichiogrwydd, adeg ei eni, neu’n fuan wedi hynny. Cliciwch ar y logo ‘sgwrsio’ isod i ddarllen gwybodaeth am yr elusen yn Gymraeg.

Cruse

Cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth ynghylch marwolaeth a galar.

Project 13 Gwasanaeth Cymraeg

Cymuned ar-lein sy’n medru helpu pobl ifanc i ddelio gyda galar a cholled.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Shout

Gwasanaeth neges destun i unrhyw un sydd angen cymorth neu gefnogaeth. Tecst: 85258 

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Elin Maher, Megan Devine

Colled

Mae colledion sy’n aildrefnu’n byd. Marwolaethau sy’n newid y ffordd y gwelwn bopeth. Galar sy’n rhwygo popeth cyfarwydd i lawr. Poen sy’n ein cludo i fydysawd hollol wahanol. A hyn, wrth fod byd pawb arall wedi newid dim mewn gwirionedd.

Gweno Lloyd Roberts

Dysgu byw hefo galar

Mae galar yn beth rhyfedd. Dwi’n meddwl bod rhaid i berson fynd drwyddo i wir fedru deall sut beth ydio.

Alice Jewell

Adre

Wy ti ‘di ymgartrefi ger bron Duw, a minnau’n aros yn dy ‘stafell fyw?

Cerys Pinkman

Pwysig profi ‘teimladau caled’ yn sgil galar : Newyddion S4C

Ysgrifennodd Cerys flog ar wefan Meddwl.org ym mis Gorffennaf gan rannu ei phrofiad, ac roedd siarad am ei theimladau yn agored yn hynod o bwysig iddi.