Galar

Mae galaru’n beth sy’n eich blino’n emosiynol ac yn gorfforol. Mae’n bosib y byddwch yn profi teimladau sydd bron yn annioddefol o boenus o ganlyniad i’ch colled, yn ogystal â thristwch ac unigrwydd.

Camesgoriad

Miscarriage

Gall camesgoriad fod yn rhan o’r hyn sy’n achosi problem iechyd meddwl – neu gwneud problem sydd eisoes yn bodoli yn waeth.

Profedigaeth a Galar

Bereavement and Grief

Profedigaeth yw’r profiad o golli rhywun sy’n bwysig i ni.

Aching Arms

Mae Aching Arms yn eich helpu a’ch cefnogi pan fyddwch wedi profi’r torcalon o golli’ch babi yn ystod beichiogrwydd, adeg ei eni, neu’n fuan wedi hynny. Cliciwch ar y logo ‘sgwrsio’ isod i ddarllen gwybodaeth am yr elusen yn Gymraeg.

Cruse

Cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth ynghylch marwolaeth a galar.

Project 13 Gwasanaeth Cymraeg

Cymuned ar-lein sy’n medru helpu pobl ifanc i ddelio gyda galar a cholled.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Shout

Gwasanaeth neges destun i unrhyw un sydd angen cymorth neu gefnogaeth. Tecst: 85258 

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

‘Cwymp y Cysgodion’

Nofel i oedolion ifanc am gyfeillgarwch ac am golled – a’r holl emosiynau sydd ynghlwm â hynny megis galar, dicter, hiraeth ac euogrwydd.

‘Petai’r byd i gyd yn…’

Llyfr lluniau annwyl am y cariad rhwng merch fach a’i thaid, ac am gadw’r cariad hwnnw’n fyw trwy atgofion

‘Blodau aur i Dreigyn’ – Ffion Jones

Dilyna’r llyfr daith teulu o ddreigiau trwy eu colled a’u galar yn sgil marwolaeth y sibling ieuengaf, DREIGYN. Disgrifia eu bywyd cyn i DREIGYN farw, ei farwolaeth ac yna yr adeg ar ôl ei farwolaeth.

‘Gwirionedd’ – Elinor Wyn Reynolds

Nofel ysgubol sy’n cynnig golwg newydd ar un o ddigwyddiadau mawr bywyd – marwolaeth.