Pobl Ifanc

Gall pobl ifanc brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Athrawon

Gwybodaeth i athrawon ar sut i gefnogi pobl ifanc.

Bywyd Prifysgol

Gall myfyrwyr wynebu nifer o heriau iechyd meddwl yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.

Bwlio

Gall bwlio ddigwydd yn unrhyw le: yn yr ysgol, mewn timau chwaraeon, rhwng cymdogion neu yn y gweithle.

Plant a Phobl Ifanc

Gall plant a phobl ifanc brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

myf.cymru Gwasanaeth Cymraeg

Adnodd iechyd meddwl a lles sydd wedi’i anelu at fyfyrwyr addysg uwch Cymraeg eu hiaith sy’n astudio yng Nghymru a thu hwnt.

Heads Above the Waves

Codi ymwybyddiaeth o iselder a hunan-niweidio ymhlith pobl ifanc ac yn hyrwyddo ffyrdd cadarnhaol a chreadigol o ymdopi â’r dyddiau anodd. 

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Support Line

Cefnogaeth emosiynol gyfrinachol i blant, pobl ifanc ac oedolion.

Young Minds

Cefnogaeth a gwybodaeth iechyd meddwl i bobl ifanc.

The Mix

Cefnogaeth i bobl ifanc o dan 25 .

Student Space Gwasanaeth Cymraeg

Cymorth a gwybodaeth i fyfyrwyr yn y brifysgol.

Project 13 Gwasanaeth Cymraeg

Cymuned ar-lein sy’n medru helpu pobl ifanc i ddelio gyda galar a cholled.