dyddiadau

Rhestr o ddyddiadau sy’n codi ymwybyddiaeth o faterion sy’n ymwneud â iechyd meddwl.


Nod Wythnos Iechyd Meddwl Plant yw cefnogi iechyd meddwl a lles emosiynol plant a phobl ifanc.

Trefnir yr wythnos yn flynyddol gan Place2Be, elusen iechyd meddwl plant mwyaf y DG, sy’n darparu cymorth ac hyfforddiant arbenigol mewn ysgolion i wella lles emosiynol disgyblion, teuluoedd, athrawon a staff yr ysgol.

Mae hunan-barch isel yn effeithio ar fwy nag 8 o bob 10 o’r disgyblion sy’n cael cymorth un-i-un gan Place2Be.

 

 

Mae’n hawdd meddwl nad oes byth adeg iawn i siarad am iechyd meddwl. Ond po fwyaf rydyn ni’n siarad amdano, y gorau fydd bywyd pob un ohonom ni.

Caiff gormod o bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl eu gorfodi i deimlo cywilydd, yn ynysig ac yn ddi-werth. Mae Diwrnod Amser i Siarad yn gyfle i ni gyd fod yn fwy agored ynglŷn ag iechyd meddwl – i siarad, i wrando, ac i newid bywydau.

Lle bynnag rydych chi – gartref, yn y gwaith neu ar ben bryn! – siaradwch am iechyd meddwl ar Ddiwrnod Amser i Siarad.

Mwy o wybodaeth : Amser i Newid Cymru

Cynhelir Diwrnod Ymwybyddiaeth Hunan-niweidio (SIAD) ar y 1af o Fawrth yn flynyddol.

Mae SIAD yn ddigwyddiad sy’n cael ei gydnabod ar draws y byd.

Mae codi ymwybyddiaeth am hunan-niweidio yn hynod o bwysig.

Mae ymwybyddiaeth yn arwain at dealltwriaeth ac empathi, yn helpu gwaredu beirniadaeth ac ofn, ac yn lleihau’r nifer o bobl sy’n teimlo’n unig ac yn dioddef yn dawel.

Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylderau Bwyta

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth Anhwylderau bwyta yn ddigwyddiad ryngwladol, sy’n herio’r mythau a’r camddealltwriaeth sy’n ymwneud ag anhwylderau bwyta.

Ar gyfartaledd, mae 149 wythnos yn mynd heibio cyn y bydd y sawl sy’n dioddef symptomau anhwylder bwyta’n chwilio am help. Dyna bron i dair blynedd, 37 mis neu 1,043 diwrnod.

Y cyflymaf y bydd pobl yn cael y driniaeth sydd ei angen arnynt, y mwyaf tebygol y byddant yn gwella’n llawn ac yn gyflym. Mae codi ymwybyddiaeth yn eithriadol o bwysig felly.

Mwy o wybodaeth : Beat (Saesneg)

Mae Diwrnod Iechyd Meddwl y Brifysgol yn ddigwyddiad blynyddol i hybu iechyd meddwl y rhai sy’n byw ac yn gweithio mewn lleoliadau addysg uwch.

Mae’r fenter yn cael ei redeg ar y cyd gan UMHAN (Rhwydwaith Cynghorwyr Iechyd Meddwl y Brifysgol) a Student Minds.

Maent yn annog pob myfyriwr prifysgol a staff i gymryd rhan.

Mwy o wybodaeth : Uni Mental Health Day (Saesneg)

Diwrnod Deubegwn y Byd – Mawrth 30

Bwriad Diwrnod Deubegwn y Byd (WBD) yw codi ymwybyddiaeth ynghylch anhwylderau deubegwn ar draws y byd, ac i ddileu stigma cymdeithasol.

Trwy gydweithio rhyngwladol, nod WBD yw rhannu gwybodaeth am anhwylderau deubegwn â phawb yn y byd er mwyn addysgu a gwella sensitifrwydd tuag at y salwch.

Fe’i hyrwyddir gan y Sefydliad Deubegwn Rhyngwladol a phartneriaid.

Mis Ymwybyddiaeth Straen

Dyddiad: Ebrill 1, 2020

> Ebrill 30, 2020

Lleoliad: Rhyngwladol

Cynhelir mis Ymwybyddiaeth Straen bob mis Ebrill ers 1992 i godi ymwybyddiaeth am beth sy’n achosi, a sut gallwn ddelio â straen.

Yn ôl y Sefydliad Iechyd Meddwl mae 74% o oedolion gwledydd y Deyrnas Gyfunol wedi teimlo cymaint o straen ar ryw adeg yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, nes eu bod yn ei chael hi’n anodd ymdopi.

Mae straen yn ffactor sylweddol mewn problemau iechyd meddwl gan gynnwys gorbryder ac iselder. Mae hefyd yn gysylltiedig â phroblemau iechyd corfforol fel clefyd y galon, problemau gyda’n system imiwnedd a phroblemau cysgu a threulio bwyd.

Mae’n bwysig i ni ddeall beth sy’n achosi straen i ni yn bersonol a dysgu pa gamau y gallwn eu cymryd i’w leihau er lles ein hunain a’r rhai o’n cwmpas.

Mwy o wybodaeth : Stress Management Society (Saesneg) a stressawarenessmonth.com (Saesneg).

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl

Mae wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl yn dechrau bob blwyddyn ar yr ail ddydd Llun ym mis Mai.

Pwrpas yr wythnos yw i annog pobl i siarad am iechyd meddwl, a chodi ymwybyddiaeth o salwch meddwl, pwnc sydd yn dal i fod yn dabŵ yng Nghymru.

Mwy o wybodaeth : Mental Health Foundation (Saesneg)

Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd – Medi 10

Cynhelir Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd ar y 10fed o fis Medi. Mae’n ddigwyddiad codi ymwybyddiaeth blynyddol a drefnir gan y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Atal Hunanladdiad (IASP) a Sefydliad Iechyd y Byd (WHO).

Mae dros 800,000 o bobl yn cymryd eu bywydau bob blwyddyn ledled y byd. Yn Ynysoedd Prydain, mae mwy na 6,000 o bobl yn marw trwy hunanladdiad y flwyddyn – ar gyfartaledd o 18 y dydd.

Gall teimladau hunanladdol amrywio o syniadau haniaethol am orffen eich bywyd, teimlo y byddai pobl yn well eu byd hebddoch, meddwl am ffyrdd o ladd eich hun, neu wneud cynlluniau clir i gymryd eich bywyd eich hun.

Cymorth

Os ydych chi’n mynd trwy gyfnod anodd neu’n poeni am rywun arall, mae’r Samariaid yn annog pobl i’w ffonio am ddim ar unrhyw adeg ar 116 123 (Saesneg) neu ffonio’r llinell gymorth Gymraeg ar 0808 164 0123, sydd ar agor o 7 i 11pm, 7 diwrnod yr wythnos. Nid yw’r rhif yn ymddangos ar filiau ffôn. Gallwch hefyd anfon neges e-bost at jo@samaritans.org.

Os nad ydych yn teimlo y gallwch gadw eich hun yn ddiogel ar hyn o bryd, dylech gael help ar unwaith. Ewch i unrhyw adran A&E mewn ysbyty, ffoniwch 999, neu gofynnwch i rhywun ffonio ar eich rhan.

Mwy o wybodaeth ar y dudalen – Teimladau Hunanladdol.

Dyddiadau sydd wedi mynd heibio, ond bydd y mwyafrif yn digwydd unwaith eto yn 2020!


Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd – Hydref 10

Amcan Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd ydy codi ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl ar draws y byd.

Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar unrhyw un, unrhyw ddiwrnod o’r flwyddyn, ond mae 10 Hydref yn ddiwrnod gwych i ddangos eich cefnogaeth i well iechyd meddwl a dechrau gofalu am eich lles eich hun.

Bydd Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd 2018 yn canolbwyntio ar Bobl Ifanc ac Iechyd Meddwl mewn Byd sy’n Newid.

Cefnogir y digwyddiad gan Sefydliad iechyd y Byd (WHO) a’r Ffederasiwn Byd-eang Iechyd Meddwl (WFMH).

Bob blwyddyn, nodir Diwrnod Ymwybyddiaeth Straen ar ddydd Mercher cyntaf mis Tachwedd.

Mae’r digwyddiad hwn yn ffordd wych o godi proffil, sicrhau cyhoeddusrwydd a hyrwyddo pwysigrwydd lles i unigolion a sefydliadau.

Rhannu