Mae gan bawb iechyd meddwl

Mae’r wefan hon yn lle i gael cefnogaeth, gwybodaeth a phrofiadau iechyd meddwl – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cymorth mewn argyfwng
Vicky Glanville

Blog Vicky

‘Ma’ grŵp ohonyn ni’n ‘neud 10k Llanelli fel her ar gyfer pen-blwydd C.

Vicky Glanville

Cymorth i ferched awtistig Cymraeg – o’r diwedd!

“Dwi’n meddwl bo’ fi’n awtistig” neu “Ar ôl ystyried dy asesiad, gallwn gadarnhau dy fod yn cael diagnosis o awtistiaeth” – geiriau sy’n dod yn fwy cyfarwydd i fenywod (a dynion) dros y byd i gyd.

Sam Webb

Diwrnod Iechyd Meddwl Prifysgol

Wnaeth iechyd meddwl achosi rhai problemau yn ystod fy amser yn astudio yn y brifysgol, yn enwedig oherwydd y pandemig.

Iwan Roberts

Awtistiaeth, iechyd meddwl, a hunanladdiad

Rhybudd cynnwys: Hunanladdiad Mae bywyd jyst yn anodd weithiau.

Iola Ynyr

Rhagflas: ‘Camu’ – Iola Ynyr

Daw’r darn isod o ‘Camu’ – cyfres o ysgrifau hunangofiannol newydd gan Iola Ynyr.

Katie Dunwoody

Heddwch Meddwl

Wythnos iechyd meddwl, Ar draws y byd. Dathlu gobaith yn y tywyllwch, Diwrnodau i uno ar y cyd.

Katie Dunwoody

Y Flwyddyn Olaf

Gan gyrraedd y cyfnod yma, Yr arholiadau yn agosáu, Dim ots y canlyniadau, Mae bywyd dal i barhau.

Elin Angharad Davies

Mae’n iawn

Mae’n iawn dweud “na” am ‘leni, a nofio’n groes i’r lli. Wrth fod yn glên â thi dy hun, gwna’r hyn sy’n ‘iawn’ i ti.

meddwl.org yn Tafwyl!

Am y tro cyntaf, bydd gan meddwl.org stondin yn Tafwyl!

Taith gerdded ym Mhontypridd

Taith gerdded arbennig, am ddim, o faes yr Eisteddfod wedi ei harwain gan Chris Jones ar ran meddwl.org, yng nghwmni Ellis Lloyd Jones a Mirain Iwerydd!

Oedi amser gwely a’i effaith ar iechyd meddwl

Er gwaethaf manteision amlwg noson dda o gwsg, mae oedi amser gwely (bedtime procrastination) yn ffenomen seicolegol sy’n golygu oedi’n ddiangen ac yn wirfoddol rhag mynd i’r gwely er gwaethaf gwybod y bydd canlyniadau negyddol o wneud hynny.

Sara Mai

Mae pawb yn haeddu bod yn hapus

Mae cychwyn therapi yn gam mawr i rai a dwi’n dallt bod cymryd y cam yna yn gallu bod yn un anodd.

Pyliau o Banig

Panic Attacks

Llif o symptomau seicolegol a chorfforol dwys sy’n dechrau’n sydyn.

Anhwylderau Bwyta

Eating Disorders

Pan fydd unigolyn yn datblygu agwedd nad yw’n iach tuag at fwyd.

Gorbryder

Anxiety

Emosiynau a theimladau corfforol y gallem eu profi pan fyddwn yn bryderus neu’n nerfus.

Iselder

Depression

Hwyliau isel sy’n para am amser hir ac yn effeithio ar eich bywyd bob dydd.

Cwnsela

Math o therapi yw cwnsela sy’n eich annog chi i siarad am eich problemau a’ch teimladau yn gyfrinachol.

Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT)

Therapi sydd wedi ei selio ar y ffordd ‘rydym yn meddwl a/neu’r ffordd ‘rydym yn ymddwyn.

Therapi Grŵp

Math o therapi seicolegol sy’n digwydd gyda grŵp o bobl gyda’i gilydd.

Meddyginiaeth

Mae cael cynnig meddyginiaeth neu beidio yn dibynnu ar eich diagnosis, eich symptomau a pha mor ddifrifol yw effaith y cyflwr arnoch chi.

Eisiau rhannu eich profiad chi?

Mae meddwl.org yn blatfform sy’n rhannu profiadau iechyd meddwl gwahanol. Ydych chi eisiau rhannu eich profiad chi?

Rhannu fy mhrofiad