Erthyglau

Ymdopi dros yr haf

Mae pobl i’w gweld yn hapusach pan fo’r haul yn gwenu. Ond i lawer ohonom, nid yw hynny’n wir. Nid yw’r haul yn cael gwared â salwch meddwl.

Wcráin: 5 ffordd o siarad â phlant am wrthdaro

Wrth i elyniaeth yn yr Wcráin waethygu, gall plant weld a chlywed pethau am yr argyfwng yn y …

Gwybodaeth i fyfyrwyr uwchraddedig

Mae astudio ar lefel uwchraddedig yn heriol, a bydd y rhan fwyaf o bobl yn profi straen neu’n teimlo’n bryderus ar ryw adeg yn ystod eu gradd uwchraddedig.

Dr Angharad Wyn

Mis Ymwybyddiaeth Straen

Yn syml, straen ydy’r anghydbwysedd rhwng y galwadau arnom ni a’n gallu i ymdopi â’r galwadau hyn.

Technegau hunan-ofal i bobl sydd wedi eu heffeithio gan y sylw i ddiogelwch menywod yn y cyfryngau

Mae aflonyddu rhywiol, trais a cham-driniaeth ym mhob man yn y cyfryngau ar hyn o bryd, a gall fod yn anodd cymryd camu nôl a chymryd hoe pan fyddwn angen.

Pedwar Awgrym ar gyfer Gwneud y Mwyaf o Gwnsela Ar-lein a Dros y Ffôn

Efallai, o ganlyniad i’r coronafeirws, bod eich therapydd wedi gofyn i chi newid i gwnsela dros y ffôn neu ar-lein.

Cefnogi lles staff mewn ysgolion

Mae’r llyfryn hwn yn cynnig arweiniad ymarferol am yr hyn all staff a’r uwch-dîm rheoli mewn ysgolion wneud er mwyn cefnogi llesiant eu cydweithwyr.

Pan fydd iselder yn ein gwneud yn ddi-deimlad i bopeth

Weithiau gall iselder roi teimladau llethol o dristwch ac anobaith i ni. Ar adegau eraill, nid ydym yn teimlo unrhyw beth o gwbl.

Hywel Llŷr

Sut i ymdopi wrth ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod hir

Mae’n bwysig edrych ar ôl ein iechyd meddwl wrth i ni ddechrau dychwelyd i’r gweithle.

Galar rhagweledol

Er bod galar rhagweledol (anticipatory grief) yn wahanol i’r galar sy’n dilyn marwolaeth, gall fod yn debyg iawn i alar arferol o ran symptomau.

Ail-ddysgu sut i gymdeithasu (pan fyddwn ni allan o ymarfer)

Mae’r erthygl hon yn wreiddiol am sut i gymdeithasu eto ar ôl cyfnod o iselder, ond mae’r wybodaeth yn ddefnyddiol hefyd ar gyfer y rhai ohonom sy’n dechrau dod i’r arfer â chymdeithasu eto ar ôl y cyfnod clo.

Ymdopi wrth ddod allan o’r cyfnod cloi

Gofalu am eich iechyd meddwl wrth i ni ddod allan o’r cyfnod cloi.