Ysgol

Gall plant a phobl ifanc brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Iechyd meddwl yr arddegau yn ystod cyfnodau anodd

Mae’r blynyddoedd diwethaf wedi bod yn anodd i ni i gyd, gan effeithio ar iechyd meddwl pawb.

Di-enw

Ysgol, Lockdown, a Gorbryder

Ges i sawl breakdown yn yr ysgol ac adref, gan gynnwys sawl pwl o bryder yn toiledau’r merched yn ystod amser ysgol neu adref yn fy ystafell wely ar fy mhen fy hun.

Llyfryn ‘Siarad am iechyd meddwl gyda phobl ifanc yn yr ysgol uwchradd’

Llyfryn i’w lawrlwytho am ddim sy’n sy’n darparu cyngor i rieni a gofalwyr ar sut i gefnogi iechyd meddwl a lles pobl ifanc.

Llyfryn ‘Cefnogi iechyd a lles mewn ysgolion uwchradd’

Llyfryn i’w lawrlwytho am ddim sy’n rhoi arweiniad i athrawon a staff ynghylch cefnogi iechyd meddwl a lles disgyblion.

Pennod 4: ‘Fi’n ok, fi dal ‘ma, dal i fynd…’

Yn y bennod hon mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Iestyn Jones a Gruff Jones am iselder, awtistiaeth, cerddoriaeth, a’r pwysau i gydymffurfio. 

Adnoddau profedigaeth drawmatig newydd i ysgolion a chlinigwyr

Mae’r UK Trauma Council (UKTC) wedi cydweithio ag elusennau profedigaeth blaenllaw i greu portffolio newydd o adnoddau am brofedigaeth drawmatig.

Cefnogi lles staff mewn ysgolion

Mae’r llyfryn hwn yn cynnig arweiniad ymarferol am yr hyn all staff a’r uwch-dîm rheoli mewn ysgolion wneud er mwyn cefnogi llesiant eu cydweithwyr.

Ymdopi wrth ddod allan o’r cyfnod cloi

Gofalu am eich iechyd meddwl wrth i ni ddod allan o’r cyfnod cloi.

Heledd James

Fy Mrwydr gyda Phroblemau Iechyd Meddwl

Yn amlwg oedd pethau da yn digwydd ac o ni’n teimlo’n hapus, ond byddai’r iselder a phryder wastad yn darganfod ffordd i gropian yn ôl mewn.

Cerian Eleri

Gorbryder

Ar ôl llifogydd o ddagre ar ben fy hun gyda neb mewn gwirionedd yn gwybod bod hyn yn digwydd yn fy mhen, fi’n cofio ar ôl un wers piano yn eistedd yn y car gyda Mam a just gweud “sai’n teimlo’n normal”

Sophie Ann Hughes

Lansio pecyn ‘Mae gan bawb iechyd meddwl’

Mae’n becyn y gall rhieni, athrawon a swyddogion sy’n gweithio gyda phobl ifanc ei ddefnyddio i drafod iechyd meddwl.