Ysgol

Gall plant a phobl ifanc brofi amrywiaeth o heriau iechyd meddwl.

Cerian Eleri

Gorbryder

Ar ôl llifogydd o ddagre ar ben fy hun gyda neb mewn gwirionedd yn gwybod bod hyn yn digwydd yn fy mhen, fi’n cofio ar ôl un wers piano yn eistedd yn y car gyda Mam a just gweud “sai’n teimlo’n normal”

Sophie Ann Hughes

Lansio pecyn ‘Mae gan bawb iechyd meddwl’

Mae’n becyn y gall rhieni, athrawon a swyddogion sy’n gweithio gyda phobl ifanc ei ddefnyddio i drafod iechyd meddwl.

Mae gan bawb Iechyd Meddwl: Animeiddiad a Phecyn Cymorth i Athrawon

Anelir yr animeiddiad ‘Mae gan bawb iechyd meddwl’ a’r pecyn cymorth cysylltiedig at …

Grant Ras yr Iaith i meddwl.org

Rydym yn hynod o falch i gael rhannu ein bod yn derbyn grant o £500 gan Ras yr Iaith eleni!

Ysgol Dyffryn Conwy yn mynd i’r afael ag iechyd meddwl : North Wales Pioneer

Ysgol Dyffryn Conwy yn Llanrwst yw’r ysgol gyntaf i gyflwyno’r rhaglen Blues Programme drwy gyfrwng y Gymraeg.  

“Rhaid gwneud iechyd meddwl yn bwnc gorfodol mewn ysgolion” : Golwg360

Mae angen gwneud mwy mewn ysgolion yng Nghymru i atal bechgyn rhag lladd eu hunain, yn ôl y Samariaid yng Nghymru.

Arholiadau

Mae’r rhan fwyaf o bobl yn teimlo o dan straen yn ystod y cyfnod arholiadau, ond mae llawer …

Athrawon: sut mae cefnogi disgyblion sydd â chyflwr iechyd meddwl

Os daw person ifanc atoch ynglŷn â’i iechyd meddwl, fe all fod yn anodd gwybod beth i’w wneud neu i’w ddweud.

Diffyg gwasanaethau iechyd meddwl mewn ysgolion : Golwg360

Mae cannoedd o athrawon yn dweud eu bod nhw’n cael trafferth darparu gwasanaethau iechyd meddwl i’w disgyblion.

Naomi

Diwrnod Canlyniadau ac edrych ar ôl eich iechyd meddwl

Ar ôl blwyddyn heriol gyda fy iechyd meddwl, roedd amser arholiadau wedi bod yn andros o anodd hyd yn oed gyda’r gefnogaeth oedd gennai o fy nghwmpas.

Mwy yn chwilio am gymorth oherwydd pryder am ganlyniadau arholiadau : Golwg360

Mae nifer cynyddol o bobol ifanc yn chwilio am gymorth er mwyn ymdopi â phwysau canlyniadau arholiadau.

Samariaid

Lansio gwersi iechyd emosiynol

Samariaid Cymru yn lansio gwersi iechyd emosiynol ar Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd.