Meddyginiaeth

Yn gyffredinol, ni all cyffuriau seiciatrig wella problem iechyd meddwl yn llwyr, ond mewn rhai achosion, maent yn gallu helpu lleihau symptomau neu’ch helpu i ymdopi â nhw yn well.

Gwrthiselyddion

Defnyddir gwrthiselyddion (antidepressants) i drin iselder ac anhwylderau hwyliau eraill.

Dod oddi ar feddyginiaeth

Cyn dod oddi ar unrhyw feddyginiaeth, mae’n bwysig gwneud yn siŵr bod gennych yr holl wybodaeth a’r cymorth sydd ei angen er mwyn gwneud hynny’n ddiogel.

Sgil-effeithiau

Yn ogystal â manteision posibl, mae gan bob cyffur seiciatrig y potensial i achosi sgil-effeithiau annymunol.

Sefydlogyddion hwyliau

Defnyddir sefydlogyddion hwyliau i helpu sefydlogi a rheoli eich hwyliau os cewch hwyliau cyfnewidiol eithafol.

Tabledi cysgu a thawelyddion

Defnyddir tabledi cysgu a thawelyddion fel triniaeth tymor byr ar gyfer problemau cysgu difrifol neu gorbryder difrifol.

Meddyginiaeth

Mae cael cynnig meddyginiaeth neu beidio yn dibynnu ar eich diagnosis, eich symptomau a pha mor ddifrifol yw effaith y cyflwr arnoch chi.

Heledd James

Fy Mrwydr gyda Phroblemau Iechyd Meddwl

Yn amlwg oedd pethau da yn digwydd ac o ni’n teimlo’n hapus, ond byddai’r iselder a phryder wastad yn darganfod ffordd i gropian yn ôl mewn.

Cadi Gwen

Diwedd cyfnod, dechrau gofidiau

Mi newidiodd petha’ erbyn diwedd fy mlwyddyn olaf yn y Brifysgol. Y straen, yr ansicrwydd am be’ oedd i ddilyn, y pwysau ro’n i’n ei deimlo o orfod gwybod yn union beth o’n i am ei wneud ar ôl graddio.

Ffion Connick

Anxiety a fi

Rwy’n cofio pan o’n i’n ifancach ac roeddwn yn mynd mas e.e i gael bwyd neu mynd i ffwrdd ar wylie, o’n i bob amser yn “gwitho hunan fi lan” fel o’n i’n galw fe.

Lauren Buxton

Seicosis, diagnosis ac ysbytai

Y munud rydych chi’n ffeindio un pwrpas i fyw, mi wnewch chi ffeindio mwy a mwy, ac mae y rhestr o resymau i fyw yn mynd yn fwy na’r rhestr o rhesymau i farw.

Di-enw

Meddyginiaeth a beichiogrwydd – 3 profiad gwahanol iawn!

Mae gen i fwy o brofiad o iechyd meddwl nawr, tua 15 mlynedd, a dim amheuaeth o gwbwl bod meddyginiaeth yn hanfodol i fi.

Tara Bethan

Yoga, Therapi a Siarad

Siarad a rhannu sydd wedi, ac sydd dal yn tynnu fy mhen i allan o’r cymylau bach tywyll ‘na sy’n ymddangos o dro i dro felly dwi WIR isho trio helpu normaleiddio’r drafodaeth.