Athrawon

Tra bo ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl o fewn y system addysg yn gwella, bydd maint y gefnogaeth a roir i athrawon ac i fyfyrwyr fel ei gilydd yn amrywio o ysgol i ysgol.

Athrawon

Gwybodaeth i athrawon ar sut i gefnogi pobl ifanc.

Adnoddau profedigaeth drawmatig newydd i ysgolion a chlinigwyr

Mae’r UK Trauma Council (UKTC) wedi cydweithio ag elusennau profedigaeth blaenllaw i greu portffolio newydd o adnoddau am brofedigaeth drawmatig.

Cefnogi lles staff mewn ysgolion

Mae’r llyfryn hwn yn cynnig arweiniad ymarferol am yr hyn all staff a’r uwch-dîm rheoli mewn ysgolion wneud er mwyn cefnogi llesiant eu cydweithwyr.

Elin Crowley

Braslunio – Help i athrawon wrth ddychwelyd i’r ysgol

Fideo i athrawon sy’n llawn cyngor a syniadau creadigol syml gan yr artist Elin Crowley.

Sophie Ann Hughes

Lansio pecyn ‘Mae gan bawb iechyd meddwl’

Mae’n becyn y gall rhieni, athrawon a swyddogion sy’n gweithio gyda phobl ifanc ei ddefnyddio i drafod iechyd meddwl.

Mae gan bawb Iechyd Meddwl: Animeiddiad a Phecyn Cymorth i Athrawon

Anelir yr animeiddiad ‘Mae gan bawb iechyd meddwl’ a’r pecyn cymorth cysylltiedig at …

Athrawon: sut mae cefnogi disgyblion sydd â chyflwr iechyd meddwl

Os daw person ifanc atoch ynglŷn â’i iechyd meddwl, fe all fod yn anodd gwybod beth i’w wneud neu i’w ddweud.

Diffyg gwasanaethau iechyd meddwl mewn ysgolion : Golwg360

Mae cannoedd o athrawon yn dweud eu bod nhw’n cael trafferth darparu gwasanaethau iechyd meddwl i’w disgyblion.

Samariaid

Lansio gwersi iechyd emosiynol

Samariaid Cymru yn lansio gwersi iechyd emosiynol ar Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd.