Di-enw

Di-enw

Blog: Teimlo yn Hunanladdol

Mis Medi: Mis Atal Hunanladdiad. Dwi ‘di pendroni gymaint dros beth i’w gynnwys yn y blog yma. Pendroni os ddylwn i ei ‘sgwennu o gwbl i ddweud y gwir.

Di-enw

Ysgol, Lockdown, a Gorbryder

Ges i sawl breakdown yn yr ysgol ac adref, gan gynnwys sawl pwl o bryder yn toiledau’r merched yn ystod amser ysgol neu adref yn fy ystafell wely ar fy mhen fy hun.

Di-enw

Blog Mis Atal Hunanladdiad

Dros y misoedd diwethaf mae hunanladdiad wedi dod yn fwy personol i mi gan mod i wedi bod yn teimlo’n hunanladdol. Mae nhw wedi bod y misoedd gwaethaf dwi erioed wedi eu profi.

Di-enw

Anhwylder Bwyta

Ers i mi fod yn yr ysgol uwchradd dwi’n teimlo fy mod i wedi cael trafferth hefo fy mhwysau.

Di-enw

Adferiad: Stori mewn 3 rhan

Mae yna dri rhan i’r stori: plentyndod, angau’r arddegau, a thyfu lan.

Di-enw

‘Mae hen greithiau wedi cael eu hagor ond dwi’n gwbo fy mod i ddim ar ben fy hun’

Ac y gwir ydi, mi fysa beth ddigwyddodd i Sarah Everard wedi gallu digwydd i unrhyw ferch, a dyna sy’ rili wedi hitio adra.

Di-enw

Mesur Fy Ngwerth

Bob un diwrnod, ‘da ni’n mewnoli’r feddylfryd bod rhaid i ni edrych ryw ffordd benodol er mwyn cyrraedd ryw lefel o fod yn ‘ddymunol’ a ‘deniadol’.

Di-enw

A fydda i’n rhoi fy iechyd meddwl mewn perygl os ydw i’n cael plentyn?

Plis, plis, peidiwch byth â gofyn i rywun pam nad ydyn nhw wedi cael plant eto, ‘dych chi byth yn gwbod beth ma’ nhw wedi bod drwyddi.

Di-enw

Codi’r ‘lockdown’ yn codi gorbryder

O’n i’n ymdopi’n iawn gydag aros adref, bod gyda’r gwr a’r plant pob dydd, gweithio ac addysgu 3 o blant ifanc o adref.

Di-enw

Anhwylder bwyta, iselder a hunan ynysu

Dwi ofn, gyda’r feirws a’r hunan ynysu yma taw cyfnod gwael iawn sydd ar y gweill. Mae’n anodd iawn derbyn ffordd da o ddelio efo hwn.

Di-enw

Caethineb iselder yng nghanol sefyllfa Coronafirws

Dwi’n stryglo. Dwi’n poeni. Dwi ofn. Ydw i’n iawn i ddweud mod i newydd ddisgrifio yr hyn sy’n mynd drwy feddwl pawb ar hyn o bryd? Mae’r sefyllfa ‘ma yn hunllef. Dwi ofn y peidio gwybod beth sy’n dod nesaf.

Di-enw

Galar

Dyma fy llythyr at y nith neu nai na chefais i fyth gyfarfod.