Trais

Byw Heb Ofn Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chymorth ar drais, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

Support Line

Cefnogaeth emosiynol gyfrinachol i blant, pobl ifanc ac oedolion.

Rape Crisis

Y corff ymbarél ar gyfer rhwydwaith o Ganolfannau Argyfwng Trais (Rape Crisis Centres)

Faith Jones

Salwch cronig: Beth nawr? 

Dwi’n credu bod pobl yn gweld Endometriosis fel mislif gwael ac yn rhywbeth mae menywod yn profi unwaith y mis, ond mae’r boen yn gyson.

Technegau hunan-ofal i bobl sydd wedi eu heffeithio gan y sylw i ddiogelwch menywod yn y cyfryngau

Mae aflonyddu rhywiol, trais a cham-driniaeth ym mhob man yn y cyfryngau ar hyn o bryd, a gall fod yn anodd cymryd camu nôl a chymryd hoe pan fyddwn angen.

Di-enw

‘Mae hen greithiau wedi cael eu hagor ond dwi’n gwbo fy mod i ddim ar ben fy hun’

Ac y gwir ydi, mi fysa beth ddigwyddodd i Sarah Everard wedi gallu digwydd i unrhyw ferch, a dyna sy’ rili wedi hitio adra.

Di-enw

Un diwrnod, blynyddoedd o frwydro

Ar ôl bod mewn sefyllfa na ddylsai neb fod ynddi, sef teimlo bod dy fywyd ddim gwerth i fyw, a fuasai neb yn dy golli, es i at yr heddlu, a datgan y cyfan iddyn nhw.

80% o ferched yn eu harddegau yn dioddef o salwch meddwl difrifol yn dilyn ymosodiad rhywiol : The Guardian

Mae pedair merch o bob pump sydd wedi profi ymosodiad rhywiol yn dioddef o broblemau iechyd meddwl difrifol fisoedd ar ôl yr ymosodiad arnynt.

Di-enw

Fy mhrofiad o therapi EMDR

Dechreuodd drwy esbonio EMDR a beth yn union fyddai’n digwydd, ac yna gofynnodd i mi feddwl am fy ‘lle diogel’.

Llinos Dafydd

Loes yr Oesoedd

Cerdd yn dangos gwewyr meddwl unigolyn ar ôl cael ei threisio.

Di-enw

Weinstein a’r perygl o ail-drawmateiddio goroeswyr

Does dim ffordd gywir neu anghywir i oroeswyr ymateb i stori fel achos Weinstein, ond mae perygl yma o ail-drawmateiddio goroeswyr, ac nid yw hynny’n cyflawni dim.

Di-enw

PTSD a fi

Erbyn hyn, dwi’n deall fy salwch. Dwi’n deall pam fod gen i’r salwch. A dwi hyd yn oed wedi derbyn bod y salwch yn rhan o fy mywyd bellach. Ond nid yw hynny oll yn gwneud y profiad yn un llai brawychus ac unig.