Anhwylder Straen wedi Trawma

Casgliad o symptomau y bydd rhai unigolion yn eu datblygu yn dilyn digwyddiad trawmatig yw Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD).

Ailbrosesu a Dadsynhwyro drwy Symudiadau’r Llygaid (EMDR)

Techneg seicotherapi sy’n defnyddio mewnbwn synhwyraidd megis symudiadau’r llygaid i helpu pobl i wella ar ôl trawma.

Trawma

Trawma yw’r enw sydd weithiau’n cael ei roi ar y profiad o fynd drwy ddigwyddiadau sy’n achosi straen, ofn neu ofid mawr.

Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD)

Post Traumatic Stress Disorder

Casgliad o symptomau y gellir eu datblygu yn dilyn digwyddiad trawmatig.

Rethink

Cyngor a gwybodaeth i rai sy’n byw gyda salwch meddwl, a’u teuluoedd a’u ffrindiau.

Mind Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Cyngor a chefnogaeth i rymuso unrhyw un sy’n byw gyda salwch meddwl.

Samariaid Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth i unrhyw un sydd angen rhywun i wrando arnynt.

Llinos Dafydd

Creithiau’r Co’

Cerdd gan Llinos Dafydd ar ddiwrnod ymwybyddiaeth PTSD

Technegau hunan-ofal i bobl sydd wedi eu heffeithio gan y sylw i ddiogelwch menywod yn y cyfryngau

Mae aflonyddu rhywiol, trais a cham-driniaeth ym mhob man yn y cyfryngau ar hyn o bryd, a gall fod yn anodd cymryd camu nôl a chymryd hoe pan fyddwn angen.

Ceri Phillips

PTSD a Fi

Mi fydd PTSD arna i am byth ac rwyf wedi derbyn hynny bellach.

Beth Jones

PTSD ymysg mamau newydd: BBC Cymru Fyw

Sgwrs gyda’r bardd Rufus Mufasa wnaeth ysgogi’r gomedïwraig Beth Jones i rannu’n gyhoeddus am y tro cyntaf ei stori am enedigaeth trawmatig ei mab.

Gall camesgoriad arwain at straen wedi trawma hirdymor : BBC

Mae 1 o bob 6 menyw sy’n colli babi yn profi symptomau hirdymor o straen wedi trawma.

PTSD yn effeithio ar 1 o bob 13 person ifanc

Mae 1 o bob 13 person ifanc dan 18 oed yng Nghymru a Lloegr yn profi PTSD, yn ôl ymchwil newydd.