Meddyginiaeth

Medication

Yn gyffredinol, ni all cyffuriau seiciatrig wella problem iechyd meddwl yn llwyr. Ond mewn rhai achosion, maent yn gallu helpu lleihau symptomau neu’ch helpu i ymdopi â nhw yn well. Mae cael cynnig meddyginiaeth neu beidio yn dibynnu ar eich diagnosis, eich symptomau a pha mor ddifrifol yw effaith y cyflwr arnoch chi.

Mae llawer o fathau eraill o driniaethau ar gael yn ogystal â meddyginiaeth. Mae llawer o bobl yn defnyddio cyfuniad o feddyginiaeth a thriniaethau eraill, megis triniaeth siarad, i reoli eu cyflwr.

Pa mor hir fydd angen cymryd meddyginiaeth?

Eto, mae hyn yn dibynnu ar eich diagnosis a pha mor ddifrifol yw effaith y cyflwr arnoch chi. Ar gyfer rhai cyflyrau, megis iselder neu episod o seicosis, byddai disgwyl i chi gymryd meddyginiaeth am gyfnod penodol o amser yn unig.

Os ydych wedi cael sawl episod o afiechyd meddwl, fel y gallai ddigwydd gyda sgitsoffrenia neu anhwylder deubegwn, gall eich meddyg eich cynghori i aros ar eich meddyginiaeth am sawl blwyddyn, neu am gyfnod amhenodol.

Pwy sy’n gallu rhagnodi meddyginiaeth?

 Gellir rhagnodi meddyginiaeth seiciatrig gan:

 • Meddyg Teulu
 • Seiciatrydd
 • Nyrs-ragnodydd – fel arfer yn gysylltiedig â’ch meddygfa neu’ch tîm iechyd meddwl cymunedol (CMHT).

Pa fathau o feddyginiaeth sydd ar gael?

Mae pedwar categori o feddyginiaeth i drin anhwylderau iechyd meddwl i gael:

Beth ddylwn i wybod cyn imi gymryd meddyginiaeth?

Cyn penderfynu cymryd unrhyw gyffur, mae’n bwysig gwneud yn siŵr bod gennych yr holl ffeithiau er mwyn medru penderfynu. Fel man cychwyn, dylech deimlo’n hyderus i ateb ‘ie’ i bob un o’r datganiadau isod.

Rwy’n deall

 • beth yw’r cyffur
 • pam rwyf wedi cael cynnig y cyffur
 • pa driniaethau amgen sydd ar gael, megis triniaethau siarad neu grwpiau cefnogi lleol
 • beth yw’r manteision a’r risgiau posibl, gan gynnwys a oes risg o ddod yn ddibynnol ar y cyffur
 • beth yw’r sgil-effeithiau posibl
 • sut, pryd a faint ddylwn gymryd
 • am faint mae fy meddyg yn disgwyl i mi gymryd y cyffur
 • sut mae storio’r cyffur yn ddiogel (er enghraifft, yn yr oergell)
 • sut mae rhoi’r gorau i gymryd y cyffur yn ddiogel
 • pa enwau gwahanol sydd gan y cyffur.

Rwyf wedi:

 • gwirio’r rhestr gynhwysion ac rwyf yn gwybod nad oes dim yn y cyffur hwnnw rwyf ag anoddefiad iddo, neu nad ydwyf am ei gymryd (megis lactos neu gelatin).
 • darllen y Daflen Wybodaeth Glaf (PIL) sy’n dod yn y pacedi cyffur, ac yn deall yr hyn a ddywed; os ydych yn yr ysbyty, neu nad ydych yn cael PIL gyda’ch meddyginiaeth, gallwch ofyn i’ch meddyg neu fferyllydd am gopi.

Rwyf wedi dweud wrth fy meddyg:

 • os wyf yn cymryd unrhyw feddyginiaeth arall, gan gynnwys meddyginiaethau di-bresgripsiwn
 • os oes gennyf unrhyw broblemau iechyd eraill
 • os wyf yn feichiog neu’n bwydo o’r fron
 • am unrhyw brofiadau blaenorol sydd gennyf o gymryd meddyginiaeth seiciatrig – er enghraifft, beth oedd yn gweithio, beth nad oedd yn gweithio ac unrhyw sgil-effeithiau cefais.

Os ydych yn ansicr ynghylch unrhyw un o’r manylion hyn dylech ofyn i’ch meddyg neu’ch fferyllydd.

Mae hefyd yn bwysig eich bod yn ymwybodol o unrhyw sgil-effeithiau posib yn ogystal â beth i’w wneud os ydych chi’n ystyried dod oddi ar y feddyginiaeth.

Sut ydw i’n gwybod bod cyffur yn iawn i mi?

Nid yw cyffuriau yn gweithio yn yr un modd i bawb, felly pan fydd eich meddyg yn penderfynu pa feddyginiaeth i’w gynnig i chi, nid oes modd iddynt ragweld yn union pa un fydd y gorau i chi bob tro.

Er mwyn helpu i sicrhau y cewch y feddyginiaeth sy’n gweithio i chi, gallwch:

 • trafod unrhyw broblemau gyda’ch meddyg
 • gofyn am ail farn
 • adolygu eich meddyginiaeth yn rheolaidd
 • trefnu Adolygiad o’r Defnydd o Feddyginiaethau gan eich fferyllydd

Cofiwch:

 • gall fferyllwyr roi gwybodaeth i chi am gyffuriau seiciatrig yn ogystal â meddygon teulu.
 • mae gan y rhan fwyaf o fferyllwyr stryd fawr ystafell ymgynghori breifat os nad ydych yn teimlo’n gyfforddus yn trafod eich presgripsiwn dros y cownter.
 • gallwch fynd â rhestr o gwestiynau gyda chi er mwyn helpu’ch hunan i gofio popeth rydych eisiau gofyn.
 • mae rhai cyffuriau yn cymryd amser i ddechrau gweithio, felly efallai y bydd angen eu cymryd am wythnos neu ddwy cyn penderfynu os ydynt yn addas i chi.
 • os ydych wedi cael presgripsiwn, mae dewis gennych o hyd i’w cymryd – neu beidio. Mae gennych yr hawl i newid eich meddwl.

(Ffynhonnell: Mind)