Iaith

Sophie Ann Hughes

‘Cymraeg yn y carchar’

Goblygiadau adroddiad ar garcharorion ag anawsterau iechyd meddwl

Ysgol Dyffryn Conwy yn mynd i’r afael ag iechyd meddwl : North Wales Pioneer

Ysgol Dyffryn Conwy yn Llanrwst yw’r ysgol gyntaf i gyflwyno’r rhaglen Blues Programme drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Sophie Ann Hughes

Iechyd meddwl a’r Gymraeg – mae’n amser deffro : Gwerddon Fach

Sophie Ann Hughes, ymchwilydd ac ymgyrchydd ym maes iechyd meddwl, sy’n disgrifio gwaith ymchwil sy’n profi’r angen am driniaeth therapi siarad drwy famiaith. 

Diffyg adnoddau i helpu pobl ifanc â galar yn y Gymraeg : BBC Cymru Fyw

Mae yna ddiffyg adnoddau cyfrwng Cymraeg ar gael i helpu pobl ifanc ymdopi â galar, yn ôl awdures.

Canran y staff sy’n gweithio ym maes iechyd meddwl sy’n siarad Cymraeg

Gweler isod ffigyrau y byrddau iechyd ynghylch staff sy’n medru’r Gymraeg ym maes iechyd meddwl yn dilyn cais FOI.

Iechyd Meddwl a’r Gymraeg

Cynhaliwyd trafodaeth ar iechyd meddwl, ar y cyd rhwng meddwl.org a Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

‘Diffyg cymorth iechyd meddwl’ i fyfyrwyr yn y Gymraeg

Dydy gwelliannau i wasanaethau iechyd meddwl myfyrwyr drwy’r Gymraeg ddim yn digwydd yn ddigon cyflym.

meddwl.org – pwy, beth a pham?

Mae gan bawb iechyd meddwl. Mae meddwl.org yn lle i gael cefnogaeth a gwybodaeth, ac i ddarllen a rhannu profiadau iechyd meddwl – i gyd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Criw meddwl.org

Ymateb i ymgynghoriad ar Safonau’r Gymraeg ym maes iechyd

Ystyriwyd cynnwys y rheoliadau a’u heffaith ar wasanaethau iechyd meddwl ac isod, gellir darllen ymateb meddwl.org i’r ymgynghoriad. 

Gwasanaethau iechyd meddwl Gwynedd a’r Gymraeg

Bydd Siôn Pritchard yn cynrychioli meddwl.org yn y drafodaeth hon ar wasanaethau iechyd meddwl yng Ngwynedd a’r Gymraeg.

Cyfreithiau a Strategaethau ynghylch Iechyd Meddwl

Mae’r erthygl hon yn rhoi crynodeb o’r deddfau, y strategaethau a’r canllawiau sy’n ymwneud ag iechyd meddwl yng Nghymru.

Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn pwysleisio pwysigrwydd y Gymraeg

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi lansio fideo newydd er mwyn pwysleisio pwysigrwydd derbyn gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.