Corfforol

Gall poen corfforol hirdymor effeithio ar ein hiechyd meddwl yn sylweddol.

Tîm Codeword Pineapple

Gwneud yr anweledig yn weladwy : Codeword Pineapple

Mae gan bobl sydd ag anableddau anweledig yr un hawl i dderbyn addasiadau yn y gweithle â phobl ag anableddau gweladwy.

Huw Marshall

Gwella’r meddwl ynghyd â’r corff

Pan mae salwch yn eich taro yn annisgwyl, mae ambell beth yn dod i’r amlwg, pethau da chi erioed wedi hyd yn oed ystyried o’r blaen.

Elin Williams

‘Angen cydnabod problemau iechyd meddwl pobl ddall’ : BBC Cymru Fyw

Mae ystadegau’n dangos bod pedwar o bob 10 person sydd â nam ar eu golwg yn dangos symptomau o iselder.

Elin Williams

Effaith nam golwg ar fy iechyd meddwl

Dwi methu cuddio’r ffaith bod tyfu i fyny hefo anabledd wedi bod yn sialens ac mae o’n rhywbeth sydd wedi cael effaith ar fy iechyd meddwl mewn mwy na un ffordd.

Elin Williams

‘Mwy angen blogio i gadw iechyd meddwl iach’ : BBC Cymru Fyw

Mae Elin Williams yn galw am fwy o hwb i ysgrifennu blogiau a dyddiaduron wrth ymdrin ag iechyd meddwl.

Emily Morrissey

Y cydberthynas rhwng salwch meddwl a chorfforol – fy mrwydr â Ménière’s Disease

Mae byw ag anhwylder cronig, corfforol yn bendant yn cael effaith ar eich iechyd meddwl.

Luned Gwawr Evans

Mae’n amser i chi wybod y gwir

Rwyf yn rhoi’r argraff fy mod i’n unigolyn sy’n ddigon hapus mewn sefyllfa gymdeithasol, ond mewn gwirionedd, rwyf wedi dringo mynyddoedd enfawr i gyrraedd y pwynt ydw i heddiw.

Iestyn Tyne

Un ar hugain ac yn llawn tyllau

Cofia fod yna bobl ym mhobman yn byw eu bywydau efo’r cyflwr yma a llwyth o gyflyrau eraill; yn goresgyn yr anobaith y mae hi mor hawdd disgyn iddo, ac fel chdi, yn llwyddo.

Siriol Teifi Edwards

Fibromyalgia a Gorbryder

Rhai o brif symptomau neu effeithiau fibromyalgia ydy iselder a gorbryder.