Bwlio

Does dim diffiniad safonol o fwlio, ond ystyrir ei fod yn ymddygiad parhaus sydd â’r bwriad o frifo rywun, un ai yn emosiynol neu’n gorfforol.

Bwlio

Gall bwlio ddigwydd yn unrhyw le: yn yr ysgol, mewn timau chwaraeon, rhwng cymdogion neu yn y gweithle.

Childline Cymru Gwasanaeth Cymraeg

Llinell gymorth 24/7 i blant a phobl ifanc dan 19 oed ar gyfer sgyrsiau cyfrinachol.

‘Delio â bwlio’

Llyfr sy’n dysgu plant sut i ddelio gyda bwlis a sut i beidio derbyn pwysau cyfoedion i fwlio eraill

Elin Llwyd, Lauren Morais, Meg

Pennod 5: ‘Ti’n lyfli fel wyt ti. Ti ddim yn gorfod newid’

Yr wythnos hon, mae Elin Llwyd yn sgwrsio gyda Lauren Morais a Meg am fwlio, hunanhyder, hunan-werth, y cyfryngau cymdeithasol, a dysgu sut i garu ein hunain.

Meg

Effaith bwlio

Dyma Meg, sy’n 25 oed o Fethesda, yn sôn am yr effaith mae blynyddoedd o gael ei bwlio wedi ei gael ar ei hiechyd meddwl.

Elin Williams

Effaith nam golwg ar fy iechyd meddwl

Dwi methu cuddio’r ffaith bod tyfu i fyny hefo anabledd wedi bod yn sialens ac mae o’n rhywbeth sydd wedi cael effaith ar fy iechyd meddwl mewn mwy na un ffordd.

Arddun Rhiannon

Dyddiau hapusaf eich bywyd? : BBC Cymru Fyw

Mae Arddun Rhiannon yn trin a thrafod materion iechyd meddwl yn rheolaidd ar ei blog, ac yma, mae’n ceisio taflu goleuni ar gyfnod allweddol yn ei bywyd.

Di-enw

Doni’m yn deall mai bwlio oedd o ar y pryd…

Geshi fy mwlio yn yr ysgol hyd at chweched dosbarth, ond doni’m yn deall mai bwlio oedd o ar y pryd achos odd o’n lot mwy subtle/sinister.

Arddun Rhiannon

Hunan-hyder

Mae’n siomedig bod ‘na bobl heddiw dal yn meddwl ei fod o’n dderbyniol beirniadu unigolyn ar yr olwg gynta’, yn lle gwneud yr ymdrech i ddod i’w hadnabod.