Gwybodaeth

Gwybodaeth am gyflyrau, symptomau a phynciau

Anhwylder Straen Wedi Trawma

Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)

Casgliad o symptomau y gellir eu datblygu yn dilyn digwyddiad trawmatig.

Anhwylderau Bwyta

Eating Disorders

Pan fydd unigolyn yn datblygu agwedd nad yw’n iach tuag at fwyd.

Anhwylderau Datgysylltiol

Dissociative disorders

Mae datgysylltu yn un ffordd mae’r meddwl yn ymdopi â gormod o straen.

Anhwylderau Personoliaeth

Personality Disorders

Cyflwr lle mae eich agweddau, eich credoau a’ch ymddygiad yn achosi problemau hirdymor yn eich bywyd.

Arian

Mae arian ac iechyd meddwl yn aml yn gysylltiedig.

Athrawon

Gwybodaeth i athrawon ar sut i gefnogi pobl ifanc.

Bwlio

Gall bwlio ddigwydd yn unrhyw le: yn yr ysgol, mewn timau chwaraeon, rhwng cymdogion neu yn y gweithle.

Bywyd Prifysgol

Gall myfyrwyr wynebu nifer o heriau iechyd meddwl yn ystod eu cyfnod yn y brifysgol.

Camesgoriad

Miscarriage

Gall camesgoriad fod yn rhan o’r hyn sy’n achosi problem iechyd meddwl – neu gwneud problem sydd eisoes yn bodoli yn waeth.

Clywed Lleisiau

Hearing Voices

Rhithweledigaeth (‘hallucination’) lle mae pobl yn clywed llais pan nad oes unrhyw un arall yn bresennol.

Covid-19

Mae achosion o glefydau heintus, fel Coronafeirws (COVID-19), yn gallu codi ofn arnom ac effeithio ar ein hiechyd meddwl.

Cyffuriau

Drugs

Mae dibyniaeth ar gyffuriau yn dod i’r amlwg pan fo unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol.