Roedd defnyddio Facebook yn ‘gwaethygu fy ngorbryder a phyliau o banig’ : BBC

Flwyddyn yn ôl, roedd Paul Allen, sy’n gynhyrchydd cyfryngau digidol yng Nghaerdydd, yn edrych ar bostiadau ar Facebook sawl gwaith y dydd, fel y rhan fwyaf o ddefnyddwyr y cyfryngau cymdeithasol yn y DU.

Ond mae’n dweud bod y fersiwn afreal hyn o fywyd wedi gwaethygu ei orbryder a’i byliau o banig.

Yn hytrach na rhoi’r gorau i ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, creodd ffilm yn dangos nad ydy pobl wirioneddol fel maent yn ymddangos ar-lein.

Dywedodd Mind Cymru ei fod yn “hanfodol defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn ddiogel” gan ei fod yn gallu arwain at hunan-barch isel.

I Paul, sy’n 39 oed, roedd defnyddio Facebook fel bwyta “bwyd parod” gan ei fod yn ei adael yn “teimlo’n rybish” heb iddo wybod pam.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Rhys Dafis – Tashwedd : Hansh

Yn ystod mis Tachwedd, bu dynion yn tyfu mwstash i godi ymwybyddiaeth o gancr y prostad, cancr y ceilliau, problemau iechyd meddwl ac atal hunanladdiadau ymysg dynion. Dyma stori Rhys Dafis.


Rhannu

Rheolaeth.

Image result for bipolarRheolaeth. Un gair, miliwn o wahanol ystyron. I mi, rheolaeth yw’r mecanwaith sydd yn fy helpu i ymdopi. Hyd yn oed os yw’r rheolaeth hwnnw’n ymddangos fel bod allan o reolaeth i eraill. Beth bynnag yw’r ystyr y tu ôl i’r angen am reolaeth, y ffaith mai fy newis i yw o sy’n cyfri. Mewn sefyllfaoedd ble mae popeth allan o dy reolaeth di, nid oes syndod bod yr angen i gymryd rheolaeth yn ôl yn syniad atyniadol. Ac yn fwy nag atyniadol – yn syniad caethiwus. Ydi o dal yn cael ei ystyried fel caethiwed.. os dy fod di’n teimlo gwellhad ohono? Ai math o ddibyniaeth – fel alcohol neu gyffuriau – yw hyn? Ydi o’n bosib i fod yn gaeth i ti dy hun? A pam, blynyddoedd ar ôl ‘gwella’, ydw i dal yn gaeth? Caethiwed. Un gair, miliwn o wahanol ystyron.

I’r cyhoedd cyffredin, mae bod gyda salwch sydd methu cael ei weld yn ffisegol yn anodd i’w ddeall. Os yw person gyda coes wedi’i thorri, gydag annwyd neu firws, gyda niwed neu salwch adnabyddus.. hawdd yw deall. Hawdd yw derbyn y dioddef, gan bod y person cyffredin yn deall y salwch yn barod. Ond beth os bod genti salwch sydd ddim mor adnabyddus? Beth os nad oes modd gweld dy salwch di? Sut mae disgrifio’r profiad i rywun sydd heb deimlo’r dioddef? Mae bron yn amhosib. Ond drwy godi ymwybyddiaeth ac helpu eraill i ddeall drwy drosglwyddo gwybodaeth mae posib cyrraedd pwynt ble bydd salwch anweladwy’n cael ei drin fel unrhyw salwch gweladwy. Parhau i ddarllen

Rhannu

Y ‘corwynt’ meddyliol tu mewn i ben digrifwr : BBC

Mae digrifwr wedi siarad am sut cafodd ei yrfa ei atal am gyfnod yn dilyn chwalfa feddyliol, a sut mae ei orbryder yn teimlo.

Roedd Wes Packer, o Gwm Rhondda, yn llwyddo ym myd comedi pan gafodd ddiagnosis o iselder a gorbryder yn 2012. Erbyn hyn mae’n ceisio dychwelyd at gomedi tra ei fod hefyd yn edrych ar ôl ei iechyd meddwl.

Mewn cyfweliad â BBC Wales dywedodd:

“Pryd mae’r ‘corwynt’ yn cychwyn, dyna’r peth fwyaf swnllyd dw’i erioed wedi clywed, ond mae yn fy mhen. Mae’n frawychus. Mae’r gwynt yn chwyrlio, ac mae yno law, grym dinistriol a sgrechian. Mae dicter a gwrth-frwydro a bai a chywilydd… dwi’n tystio o flaen Duw, mae fel bod o dan ymosodiad. Ac mae’r person chi’n siarad ag yn dweud “Beth sy’n bod gyda ti nawr?” Ble ydw i’n dechrau?!

Parhau i ddarllen

Rhannu

Y cydberthynas rhwng salwch meddwl a chorfforol – fy mrwydr â Ménière’s Disease

Dwi’n cofio’r pwl o banig cyntaf i mi ei gael erioed yn iawn. Roeddwn i’n 16 oed ac yn gweithio mewn caffi ar y pryd. Y prif symptom y sylweddolais oedd fy nghalon yn carlamu’n andros o gyflym, ond y peth nesaf oedd yr ymdeimlad erchyll bod y ddaear wedi troi ar ei echel ryw 90 gradd o fewn eiliad o dan fy nhraed. Roedd y ddau beth yn bwydo’i gilydd, a’r panig yn codi ynof wrth i’r penysgafndod barhau. Yn y diwedd bu’n rhaid i mi fynd adref o’r gwaith.

Dwi’n cofio teimlo’n ansefydlog ar fy nhraed am ddyddiau wedi hynny, ac roeddwn yn gweddïo na fyddwn i byth yn gorfod profi rhywbeth tebyg eto. Digwyddodd sawl tro yn y misoedd canlynol, er nad oeddent mor wael â’r tro cynta’, ac yn y pen draw es i at y meddyg. Y cwestiynau cyntaf y gofynnwyd i mi oedd a oeddwn i o dan unrhyw straen, oeddwn i’n bwyta’n normal ayb. O fewn 5 munud, cefais ddiagnosis o orbryder. Teimlais yn hollol ddigalon fod yr holl symptomau corfforol hyn yn golygu bod rhywbeth yn bod yn fy mhen. Roeddwn i’n teimlo braidd yn hurt yn dod oddi yna a dweud y gwir, fel petai mod i wedi dyfeisio’r holl beth. Chefais ddim cynnig o unrhyw gymorth o gwbl, jyst cyfarwyddiadau i ‘beidio â phoeni gymaint’ ac i ‘drio ymlacio’.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Mae’n amser i chi wybod y gwir – Luned Gwawr Evans

Nid yw teitl y blog hwn yn ymgais i chi feddwl fy mod i wedi bod yn cadw rhyw gyfrinach fawr dan gaead bedd na dim byd felly.. Ond gobeithio mi fydd e’n ddigon i roi’r wefr i chi gario ‘mlaen i ddarllen am gwpwl o funudau.

Mae’r blog yma am iechyd meddwl.. Weithiau, dyw bywyd tu ôl i’r wyneb ddim yn hunky dory.

Cwestiwn neu ddau..

Pa mor dda ydych chi’n fy nabod i? Neu hyd yn oed, pa mor dda ydych chi’n adnabod eich hunan?

Hoffwn i rannu gyda chi rhywbeth nad oes ond rhai pobl yn gwybod amdana i, sef fy mod i’n dioddef o Orbryder Cymdeithasol neu Social Anxiety.

*Noder- Nid cais am dosturi neu sylw personol yw’r darn hwn..

Y diffiniad

Diffiniad yr NHS am Orbryder Cymdeithasol ydy:

Mae pryder cymdeithasol neu ffobia cymdeithasol yn anhwylder hir dymor, sy’n peri i’r person sy’n dioddef i deimlo ofn llethol o sefyllfaoedd cymdeithasol.

Rwyf yn rhoi’r argraff fy mod i’n unigolyn sy’n ddigon hapus mewn sefyllfa gymdeithasol, ond mewn gwirionedd, rwyf wedi dringo mynyddoedd enfawr i gyrraedd y pwynt ydw i heddiw. Parhau i ddarllen

Rhannu

Cost Anxiety

Yndi mae o’n swnio yn rhyfadd, a fwya’ dwi’n sbio arna fo ‘dio ddim yn neud sens. Cost Anxiety. Be dwi’n feddwl ydi mewn ffordd ydi be ma anxiety yn gostio i fi. Neu ella fwy syml, be dwi ‘di golli oherwydd yr anxiety neu be mae o wedi ei ddwyn gena i.

I fi yn bersonnol ma’r anxiety wedi costio lot, neu wedi effeithio ar fy mywyd i mwy na neshi ella erioed sylwi o’r blaen. Pan dwi meddwl nol dros y blynyddoedd hydnoed i pan oni yn ysgol gynradd odd yr anxiety ma yna, yn gysgod. Mae o ‘di bod yna erioed, ond nes i fi gyrraedd “breaking point” a pobl arall yn dechra’ sylwi, nath o erioed fod yn fwy na dim ond yr “ofn” ma, o bob dim. Dim jesd ofn fel ofn fod hi am fwrw glaw pan tidi fake tanio dy goesa’n barod i wisgo sgert newydd, neu ofn fod dy hoff dîm am golli mewn gêm. Ofn sy’n cymryd drosodd pob rhan o dy gorff. Mae o’n cymryd drosodd dy gorff, y ffordd ti’n anadlu, BOB DIM.

Parhau i ddarllen blog Peth meddal di’r meddwl


Rhannu

80% o ferched yn eu harddegau yn dioddef o salwch meddwl difrifol yn dilyn ymosodiad rhywiol : The Guardian

Mae pedair merch o bob pump sydd wedi profi ymosodiad rhywiol yn dioddef o broblemau iechyd meddwl difrifol fisoedd ar ôl yr ymosodiad arnynt, yn ôl canfyddiadau ymchwil newydd.

Canfuwyd bod goroeswyr ymosodiadau yn dioddef o orbryder, iselder ac anhwylder straen wedi trawma (PTSD) bedwar i bum mis ar ôl ymosodiad arnynt.

Dywedodd arbenigwyr bod y canfyddiadau yn cadarnhau y gall dioddef camdriniaeth yn ystod plentyndod arwain at broblemau iechyd meddwl a all barhau tan eu bod yn oedolion, ac mewn rhai achosion yn medru parhau am byth.

Dywedodd Tom Madders, cyfarwyddwr ymgyrchoedd elusen YoungMinds:

“Mae’r ymchwil pryderus hwn yn dangos yn glir yr effaith ddinistriol y gall ymosodiad rhywiol ei gael ar iechyd meddwl, ac yn dangos pwysigrwydd cefnogaeth iechyd meddwl hirdymor i oroeswyr.” [cyfieithiad]

Cyhoeddwyd canfyddiadau’r astudiaeth yn y cylchgrawn meddygol The Lancet Child and Adolescent Health.

Darllen rhagor : The Guardian (Saesneg)


Rhannu

Dim cywilydd, dim cyfrinachau. Cyfathrebwch.

Rhys Owain Jones

Mae’n braf iawn gweld cymaint o sôn am iechyd meddwl o’n cwmpas ni erbyn hyn, ar y newyddion ac ar gyfryngau cymdeithasol yn bennaf. Mae llawer mwy o bobl yn ymwybodol o broblemau iechyd meddwl yn gyffredinol ac mae llawer mwy o bobl yn magu dewrder i siarad am eu profiadau. Dyw hynny ddim yn beth hawdd i’w wneud.

Ond mae’n dal i fod yn destun tabŵ i lawer, yn enwedig ymysg dynion. Rhywsut, rydyn ni’n ei chael hi’n anoddach rhyddhau ein teimladau ac yn tueddu i feddwl bod rhaid i ni ymddangos yn “macho” drwy’r amser. I ni, mae sôn am ein problemau iechyd meddwl yn gallu dangos ein bod ni’n wan, a gallem ni feddwl na fydd pobl yn edrych arnom ni yn yr un ffordd eto.

Amdana i

Dwi’n 26 oed ac wedi dioddef gyda gorbryder drwy’r rhan fwyaf o fy mywyd fel oedolyn, yn ogystal ag iselder ers cwpl o flynyddoedd. Tan yn ddiweddar, roeddwn i’n ofni siarad am fy nhrafferthion ac wynebu beirniadaeth gan bobl, p’un a oeddwn i’n eu nabod nhw neu beidio. A dweud y gwir, dwi’n dal i gadw hyn i gyd yn gyfrinach rhag llawer o fy ffrindiau agos. Ond yn y bôn, pa fantais sydd i gadw’r pethau hyn i ni’n hunain?

Parhau i ddarllen

Rhannu

Delio gyda gorbryder ar ôl cael babi : BBC Cymru Fyw

Nesdi Jones

Mae Nesdi Jones o Gricieth wedi gwneud enw i’w hun fel cantores Bhangra gan gyrraedd brig y siartiau Asiaidd ond drwy’r cyfan mae wedi bod yn dioddef o orbryder sydd wedi ei “bwyta’n fyw” ar brydiau.

Erbyn hyn, mae hi’n fam i ferch fach, Cadi-Glyn, ac mae’r pwysau wedi bod yn aruthrol arni wrth geisio ymdopi gyda’i gorbryder sydd weithiau’n ei rhwystro rhag gadael y tŷ.

“Ges i ddiagnosis o PTSD, iselder a gorbryder pan o’n i’n bymtheg oed. Roedd hynny ddeng mlynedd yn ôl, bellach. Wnaeth pethau waethygu pan ro’n i’n feichiog, roedd fy hwyliau i’n uffernol o isel ac roedd y PTSD allan o reolaeth.

“Roedd digwyddiadau o’r gorffennol yn dod yn ôl yn fyw yn aml iawn. Ond wnes i sôn wrth y fydwraig a diolch byth fe wnaeth tîm iechyd meddwl mamolaeth fy helpu.

“Ar fy ngwaethaf dwi’n taflu i fyny ac yn llewygu. Ac mae o’n cymryd tridiau i deimlo’n ‘iawn’ unwaith eto oherwydd mae o’n sugno’r egni allan ohona i jest i gwffio yn erbyn yr attacks.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu