Gorbryder Cymdeithasol

Gorbryder Cymdeithasol yw ofn sefyllfaoedd cymdeithasol sy’n cynnwys cyfathrebu â phobl eraill. 

Mae nifer o bobl yn poeni cyn cyfarfod â phobl newydd, ond unwaith y byddant gyda nhw, gallant ymdopi a hyd yn oed mwynhau’r sefyllfa.

Fodd bynnag, mae’r rhai sydd â gorbryder cymdeithasol yn mynd yn bryderus iawn am sefyllfaoedd fel hyn. Ar y gorau, ni allwn eu mwynhau ac, ar y gwaethaf, efallai y byddwn yn eu hosgoi yn gyfan gwbl.


Symptomau cyffredin gorbryder cymdeithasol

 • pryderu am fod yng nghanolbwynt y sylw
 • poeni fod pobl yn edrych arnoch
 • ofn cael eich cyflwyno i eraill
 • ofn bwyta neu yfed yn gyhoeddus
 • poeni llawer am wneud ffŵl o’ch hunain o flaen eraill
 • gorfeddwl am yr holl bethau allai fynd o’i le
 • teimlo fod pawb yn edrych arnoch chi
 • yn dilyn sefyllfa gymdeithasol, poeni am sut y gwnaethoch ddelio â’r sefyllfa a gorbryderu am y ffordd y gallech chi fod wedi ymddwyn neu siarad yn wahanol

Symptomau corfforol

 • ceg sych
 • chwysu
 • profi crychguriadau’r galon (y teimlad fod y galon yn curo’n gyflym iawn a / neu’n afreolaidd)
 • gwrido
 • siarad ag atal
 • crynu ac ysgwyd
 • anadlu’n rhy gyflym
 • pyliau o banig

Effaith gorbryder cymdeithasol

Gall byw gyda gorbryder cymdeithasol fod yn dorcalonnus iawn, oherwydd gall pobl eraill wneud nifer o bethau sy’n amhosibl i chi, yn hawdd. Gallech feddwl eich bod yn unigolyn eithaf diflas ac fe allwch boeni y bydd eraill yn meddwl hyn hefyd. Gall eich gwneud yn or sensitif ac yn amharod i boeni pobl eraill, hyd yn oed pan ddylech chi. Mae’n hawdd gweld sut y gall hyn wneud i chi deimlo’n isel neu’n anhapus. Gall hyn wneud y ffobia cymdeithasol yn waeth.

Mae rhai pobl yn gofidio gymaint am eu ffobia cymdeithasol fel eu bod yn datblygu iselder. Efallai y bydd hwn angen triniaeth ei hun, ar wahân i ffobia cymdeithasol. Os yw rhywun yn gyson yn osgoi lleoedd lle mae pobl yn cwrdd, fe allen nhw yn y diwedd ddatblygu ofn o’r lleoedd hynny hyd yn oed pan fydd neb yno.

Fe all eraill ddefnyddio alcohol, cyffuriau a thawelyddion gan y meddyg i ymdopi gyda’u symptomau ac efallai dod yn ddibynnol arnyn nhw.


A ellir ei drin?

Mae yna nifer o ffyrdd gwahanol o helpu pobl gyda gorbryder cymdeithasol. Fe all y rhain gael eu defnyddio ar eu pen eu hunain neu gyda’i gilydd, yn dibynnu ar anghenion yr unigolyn. Mae’r rhain yn cynnwys dulliau hunan-gymorth, triniaethau seicolegol a meddyginiaeth. Darllen rhagor am driniaethau ar gyfer gorbryder cymdeithasol.

[Daw’r wybodaeth uchod o serene.me.uk]


Myfyrdodau ac Erthyglau Perthnasol

Clip Sain: ‘Gorbryder Cymdeithasol’ – Arddun Rhiannon

Arddun Rhiannon yn trafod ei gorbryder cymdeithasol mewn sgwrs agored a gonest ar Radio Cymru.

 

 

 

‘Gorbryder Cymdeithasol’ – Arddun Rhiannon

“Mae o’n fwy na swildod. Ma’ pawb yn mynd yn shei weithia’ – y gwahaniaeth ydi bod sefyllfaeoedd cymdeithasol yn gwneud i rywun efo gorbryder cymdeithasol deimlo’n sâl yn gorfforol, ac yn gallu cymell panic attacks mewn rhai achosion. Geshi ddim y diagnosis ffurfiol nes oni rhyw 15/16 oed, ond wrth edrych yn ôl ar fy ymddygiad cyn hynny, dwi’n gallu gweld bod y cyflwr yn bresennol pan oni mor ifanc â 12.” (darllen rhagor)

 

‘Y Meddwl’

“Mae gen i ‘social anxiety’, wbath ddigon cyffredin erbyn hyn, ond pan ddechreuais i deimlo felma, oni’n teimlo mor unig a ‘gwahanol’. Ond yn ddiweddar dwi wedi gweld lot o bobl o fy nghwmpas yn teimlo y run peth, a dwi isho trio helpu nhw, dwi ddim yn dda efo geiria, felly neshi feddwl ella sa sgwennu petha lawr mewn blog yn syniad gwell.” (darllen rhagor)

 

‘Dyddiau hapusaf eich bywyd?’ – Arddun Rhiannon 

“Cael fy mwlio i’r fath eithaf ym mlwyddyn 7 wnaeth achosi i mi ddatblygu gorbryder cymdeithasol, a dwi ddim yn gorddweud pan dwi’n datgan mai delio efo hwnnw ydi un o’r heriau mwyaf dwi wedi gorfod ei wynebu erioed. Heb amheuaeth, dwi wedi gorfod dechrau o’r dechrau pan mae’n dod at fy hunan hyder. ” (darllen rhagor)


Mwy o wybodaeth

Rhannu