Dibyniaeth

Mae dibyniaeth yn aml yn gysylltiedig â phroblemau iechyd meddwl. Os oes gennych broblem ddibyniaeth, efallai ei fod wedi dechrau fel ffordd o ymdopi â theimladau nad oeddech yn gallu delio â nhw mewn unrhyw ffordd arall.

 

 

Alcohol

Weithiau, efallai ein bod ni’n yfed i deimlo’n fwy hapus; i ‘foddi ein pryderon’. Ar brydiau, mae yfed gormod yn symptom o iselder. Ond, yn amlach na hynny mae’n gweithio’r ffordd arall ac mae iselder yn dechrau o ganlyniad i yfed gormod. Mae’n bwysig ein bod ni’n gwybod i ba raddau mae’r iselder yn achosi’r yfed gormodol neu’r yfed yn achosi’r iselder.

Mae alcohol yn tawelu’r ymennydd, gan eich gwneud yn llai tebygol o wynebu problemau ac mae’n rhyddhau ataliadau. Dyma pam mae’n elfen mor bwysig yn aml iawn ar gyfer ymlacio wrth gymdeithasu; e.e. i helpu pobl i sgwrsio’n agored mewn parti. I rai pobl, mae alcohol yn rhyddhau teimladau pwerus o atgasedd a chasineb tuag atynt eu hunain, gan gynhyrchu ymddygiad blin, ymosodgar neu ymgais i gymryd eu bywydau eu hunain. Rydyn ni i gyd yn adnabod pobl sy’n mynd yn ddigalon a chwerw ar ôl iddyn nhw feddwi ac eto ychydig maen nhw’n ei gofio am hynny y diwrnod wedyn.

_98952413_caroltachwedd17

Faint o broblem ydy alcohol i ferched yn y gymdeithas? (BBC Cymru Fyw)

“Sneb yn planio bod yn alcoholig. Mae rhai pobl yn gallu yfed a dydy o ddim yn cael effaith arnyn nhw. Ond pan mae o o dy gwmpas di ym mhob man, y normaleiddio di-ben-draw a’r syniad mai’r done thing ydy yfed prosecco, mae’n gallu bod yn beryglus, os ydych chi’n yfed fel rhan o’ch routine dyddiol, dyna ddechrau ar y daith.”(darllen rhagor)

 

96974003_wynford-ellis-owen-profileLle oeddwn i – sobri (BBC Cymru Fyw)

“Ro’n i wedi bod yn yfed ers tua 26 mlynedd, a sawl mil oedd wedi dweud hynny wrtha i? Ond dim ond dau berson naeth erioed fy herio i am fy yfed. Gyda dibyniaeth, does ‘na neb byth yn siarad am y peth, er bod pawb yn gw’bod bod o yna, fel rhyw eliffant pinc ynghanol y ‘stafell, ond mae pawb yn cerdded ar blisgyn o’i gwmpas o yn smalio bod o ddim yn bod. Felly erbyn y pwynt hynny yn fy mywyd ro’n i yn barod i wneud rhywbeth amdano – dioddefaint o bosib yw’r grym mwyaf creadigol sy’n bodoli ym myd natur.” (darllen rhagor)


Cyffuriau

(Cyffuriau Stryd = Sylweddau sy’n cael eu ddefnyddio at ddibenion nad ydynt yn feddygol. Maent yn cynnwys heroin, cocên, canabis, alcohol a rhai meddyginiaethau ar bresgripsiwn.)

Mae camddefnyddio sylweddau yn peri niwed i iechyd unigolyn.  Mae dibyniaeth yn dod i’r amlwg pan fo unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol, a bydd yr unigolyn yn dioddef symptomau diddyfnu os na fydd yn defnyddio’r sylwedd. Cael gafael ar y sylwedd a’i ddefnyddio yw’r peth pwysicaf yn eu bywyd.  Mae pobl yn defnyddio pob math o sylweddau.  Gall y rhain fod yn rhai cyfreithlon (alcohol, tybaco a hydoddyddion) neu anghyfreithlon (canabis, heroin a chocên).  Mae’n hawdd mynd yn gaeth i rai cyffuriau ar bresgripsiwn (e.e. diazepam).   Mae camddefnyddio sylweddau a dibyniaeth ar sylweddau ar gynnydd yn y DU, yn arbennig ymysg pobl ifanc.

Mae nod y driniaeth yn amrywio o reoli defnydd, dadwenwyno a rhoi’r gorau i yfed neu gymryd cyffuriau yn gyfan gwbl. Mae triniaethau seicolegol yn gyffredin ar gyfer pob math o gamddefnyddio sylweddau, a thriniaeth buprenorphine a methadon ar gyfer dibyniaeth ar gysglynnau (cyffur). Mae meddyginiaeth hefyd ar gael ar gyfer dibyniaeth ar gyffuriau ac alcohol i helpu i atal ailddechrau camddefnyddio.


Gamblo

Ydy gamblo yn effeithio ar eich iechyd meddwl? Yn ogystal â’r effeithiau amlwg y gallai problem gamblo ei gael ar eich sefyllfa ariannol, gallai hefyd gael effaith ddifrifol ar eich iechyd meddwl. Yn ôl Coleg Brenhinol y Seiciatryddon, mae pobl sydd â phroblem gamblo yn fwy tebygol o ddioddef o hunan-hyder isel, datblygu anhwylderau yn gysylltiedig â straen, i fod yn orbryderus, cael problemau cysgu ac i ddioddef o iselder.

Ydych chi’n profi rhai, neu yr holl, symptomau isod?

 • Teimlo mai gamblo yw’r unig beth ‘rydych chi’n ei fwynhau
 • Cael trafferth cysgu
 • Teimlo’n isel neu orbryderus
 • Meddwl am hunanladdiad
 • Defnyddio gamblo fel ffordd i ymdopi â phroblemau neu emosiynau yn eich bywyd

Os wnaethoch chi ateb ‘ie’ i rai o’r cwestiynau uchod, gallai fod yn arwydd bod gamblo yn dod yn broblem.

(Gwybodaeth o gamcare.org.uk)

Effaith ddinistriol gamblo ar bobl a’u teuluoedd yng Nghymru (WalesOnline)

“Caiff gamblo effaith “ddinistriol” ar bobl yng Nghymru, ac mae’n rhwygo teuluoedd, yn ôl y Prif Swyddog Meddygol, Dr Frank Atherton. Yn ei ail adroddiad blynyddol ar gyflwr iechyd y genedl, dywed Dr Atherton fod gamblo yn prysur ddod yn broblem iechyd cyhoeddus, ac mae angen gwaith ymchwil i’r broblem ar frys.” (darllen rhagor)

 

gamblo1‘Diffyg Cefnogaeth’ i bobl sy’n gaeth i gamblo yng Nghymru (BBC)

“Nid yw bod yn gaeth i gamblo yn cael ei gymryd o ddifrif yng Nghymru, a dywedir bod diffyg cefnogaeth i bobl sy’n gaeth. Dywedodd Sarah Grant, sy’n 31 oed o Gaerdydd, na chafodd ei phroblem ei gymryd o ddifrif, yn enwedig o gymharu â phroblemau caethiwed i gyffuriau ac alcohol, ac mae rhai triniaethau ar gyfer gamblo dim ond ar gael i ddynion.”  (darllen rhagor)

 


Bwyd

Gor/Tan fwyta: Ystyriwch chwilio am help os ydech chi’n ateb “ydw” i un o’r cwestiynau isod…

 • Ydych chi’n defnyddio bwyd i gael cysur hyd yn oed pan nad ydech eisiau bwyd?
 • Ydych chi’n ennill pwysau rhyw ben pan ‘rydych chi ar ddeiet?
 • A yw’n well gennych chi fwyta ar eich pen eich hun?
 • Ydych chi’n ei chael hi’n anodd bod yn gymhedrol gyda rhai bwydydd unwaith i chi ddechrau eu bwyta nhw?
 • Ydych chi’n cyfyngu’n llym ar eich dewis o fwyd?
 • Ydych chi’n defnyddio’r esgus eich bod wedi bwyta’n barod er mwyn osgoi prydau bwyd?
 • Ydych chi, neu ydech chi erioed, wedi mynd i’r arfer o bwyso’ch hun o leia’ dair gwaith yr wythnos?
 • Ydych chi, neu ydech chi erioed wedi, carthu’ch hun, neu ddefnyddio tabledi neu garthyddion (laxatives) i reoli eich pwysau?
 • Ydych chi’n ymarfer gyda’r nod o losgi caloriau yn hytrach na chadw’n iach/ffit?
 • Ydych chi’n gorfwyta neu’n tan-fwyta er gwaetha’ pryderon eraill?

Cariad a Rhyw

Ystyriwch gael help os ydych yn ateb “ydw” i unrhyw un o’r cwestiwynau isod…

 • Ydych chi’n esgeuluso cyfrifoldebau ac ymrwymiadau fel gwaith, teulu a iechyd er mwyn cymryd rhan mewn gweithgaredd rhywiol neu ramantus?
 • Ydych chi’n meddwl yn obsesif am ryw neu ramant hyd yn oed pan nad ydych am wneud hynny?
 • Ydych chi’n cymryd rhan mewn carwriaethau un-nos ac/neu yn cael perthnasau rhywiol y tu allan i’ch prif berthynas?
 • Ydych chi’n cynnal mwy nag un perthynas yr un pryd neu â’r angen i fod mewn perthynas drwy’r amser?
 • Ydych chi’n hunan-leddfu nes niweidio’ch hunan yn gorfforol neu or-flino ac/neu mewn llefydd cyhoeddus gan gynnwys eich car?
 • Ydych chi’n treulio oriau yn edrych neu’n prynu pornograffi, mewn cylchgronnau, ar y we neu ar y teledu a’r DVD?
 • Oes gennych gasgliad o ddeunydd pornograffic (cylchgronnau, DVD, neu ffeiliau ar eich disc caled)?
 • Ydych chi’n colli neu’n niweidio eich perthnasau oherwydd eich ymddygiad rhywiol?
 • Ydych chi’n eich cael eich hun – neu allech chi ffeindio’ch hun – mewn trwbwl gyda’r heddlu oherwydd eich ymddygiad?

(Darllen rhagor : Ystafell Fyw)

Pornograffi – dros ddegawd o gaethiwed

“Dydw i ddim yn cofio yn union pryd y gwnes i sylweddoli mod i’n gaeth i bornograffi, mae’n rhaid ei bod hi dros ddeg mlynedd yn ôl bellach. Does neb yn y byd yn gwybod am fy mrwydyr dyddiol gyda phornograffi. Yn allanol o leiaf, rwyf wedi bod yn hynod llwydiannus yn cuddio’r broblem.” Darllen rhagor


Gweithio

Efallai bod nifer o bobl yn gweithio oriau hir ac yn rhoi llawer o ymdrech i’w gwaith, ond nid yw hynny o reidrwydd yn golygu eu bod yn gaeth i weithio. Mae gan y bobl hynny lefel o gydbwysedd yn eu bywydau. Mae ganddynt amser i ymlacio ac maent yn mwynhau eu bywydau. Ar y llaw arall, gallai person sy’n gaeth i weithio gael eu dinistrio gan eu gwaith. Maent o hyd yn meddwl am weithio – hyd yn oed pan maen nhw ar wyliau.

Mae’n bosib nad yw pobl sy’n gaeth i weithio yn edrych ar ôl eu hunain – sy’n effeithio ar eu deiet a’u ffitrwydd. Gallai hefyd effeithio ar eu perthnasau, oherwydd efallai eu bod yn osgoi ffrindiau a theulu gan eu bod yn gweithio cymaint.

Mae nifer o resymau sut y gallai person fynd yn gaeth i weithio. Efallai eu bod yn cael mwy o foddhad o weithio na pherson arferol. Ond eto, nid yw’r boddhad hwn byth yn ddigon. Mae ymchwil yn awgrymu bod pobl sy’n gaeth i weithio yn dioddef o ddiffyg hunanhyder, ac mae’n bosib eu bod yn berffeithwyr.


Hunan-niweidio

Efallai bod llawer o bobl yn ei chael hi’n anodd credu, ond mae nifer fawr o bobl yn gaeth i niweidio eu hunain. Yr hyn sy’n symbylu unigolion i hunan-niweidio yw eu bod yn credu ei fod yn arwain at ostwng lefelau straen a phryder ac yn rhoi teimlad o reolaeth i’r unigolyn dros eu sefyllfa; rhywbeth nad ydynt yn teimlo bod ganddynt yng nghanol iselder neu straen.

Fy mhrofiad o hunan-niweidio

“Yn raddol, datblygodd y niweidio yn gaethiwed. Roeddwn i’n meddwl amdano bob munud o bob diwrnod. Roedd popeth roeddwn i’n ei weld yn arf; roeddwn i’n dychmygu sut gallwn i niweidio fy hun gyda’r gwrthrych hwnnw. Roeddwn yn niweidio sawl gwaith bob dydd. Hyd yn oed ar ddiwrnod da. Doeddwn i methu peidio â gwneud. Roedd yr ysfa mor gryf.” (darllen rhagor)


Ymarfer Corff

Mae dibyniaeth ar ymarfer corff yn digwydd pan fydd unigolyn yn rhoi y rhan fwyaf o’u hegni a’u hamser ar ymarfer corff. Mae meddwl am golli sesiwn o ymarfer corff, neu dreulio amser yn gwneud rhywbeth arall, yn gwneud iddynt deimlo’n rhwystredig ac yn siomedig. Mae dibyniaeth ar ymarfer corff yn dod yn brif ffocws bywyd beunyddiol, gan ddod o flaen teulu, ffrindiau a gwaith. Mae’n aml yn cael ei gysylltu ag anhwylderau bwyta os ydy pwysau a chalorïau yn dod yn broblem.


Newyddion ac Erthyglau


Mwy o wybodaeth


Dolenni eraill

Rhannu