LHDTC+

LGBTQ+

Mae rhai ohonom yn uniaethu fel LHDTC+, sy’n golygu efallai y byddwn yn lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsryweddol, rhyngryw, yn cwestiynu – neu efallai y byddwn yn diffinio ein rhywedd a’n rhywioldeb mewn ffyrdd eraill.

Mae’n bosib bod pobl o’r gymuned LHDTC+ yn fwy tebygol o ddatblygu anhwylderau iechyd meddwl o ganlyniad i amryw o ffactorau megis camwahaniaethu, anghydraddoldebau a homoffobia neu drawsffobia.

Os ydych chi’n LHDTC+ ac yn profi anhwylderau iechyd meddwl, nid ydych ar ben eich hun.

Efallai eich bod chi hefyd yn profi gwrthodiad, ymatebion negyddol neu elyniaeth gan aelodau o’r teulu, ffrindiau, dieithriaid, cyflogwyr neu aelodau o’r gymuned grefyddol. Gall hyn gael effaith fawr ar eich hunan-barch gan olygu eich bod chi’n teimlo na allwch chi fod yn agored am eich hunaniaeth yn y gwaith, gartref neu yn y byd yn gyffredinol.

Mae aelodau o’r gymuned LHDTC+ mewn mwy o berygl o brofi troseddau casineb o gymharu â phobl heterorywiol, gyda rhai grwpiau LHDTC+ yn enwedig mewn perygl, gan gynnwys dynion hoyw, pobl ifanc a’r rhai sy’n uniaethu fel LHDTC+ o gefndir Du a lleiafrifoedd ethnig.

[Ffynonellau: mind.org.uk a mentalhealth.org.uk]

Stonewall

Mae ymchwil arloesol Stonewall yn dangos bod anghenion penodol pobl LHDT+ yn cael eu hesgeuluso yn y ddarpariaeth gofal iechyd. Er bod agweddau tuag at bobl hoyw yn gwella, mae’r rhan fwyaf o bobl LHDT+ wedi profi anawsterau yn eu bywydau. Nid yw bod yn hoyw, yn ei hun, yn achosi problemau iechyd meddwl. Ond yn hytrach, mae bwlio homoffobaidd, cael eu gwrthod gan eu teulu, trafferth yn y gwaith ac ymateb gwael gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol o hyd yn gyffredin i lawer o bobl LHDT+.

Mwy: Stonewall (PDF – Saesneg)

‘Stigma Dwbl’ – ymchwil gan Stonewall Cymru ar anghenion a phrofiadau pobl lesbiaidd, hoyw a deurywiol â materion iechyd meddwl, sy’n byw yng Nghymru (2009)