Gorbryder

Anxiety

Mae gorbryder yn air a ddefnyddiwn i ddisgrifio teimladau o ofn a gofid. Mae’n cynnwys emosiynau a theimladau corfforol y gallem eu profi pan fyddwn yn bryderus neu’n nerfus.

Mae pawb yn teimlo gorbryder ar adegau; mae’n ymateb naturiol pan fyddwn ni’n teimlo dan fygythiad. Er ei fod yn annymunol, mae gorbryder yn ymwneud â’r ymateb ‘ymladd neu ffoi’ – ein hadwaith biolegol arferol os teimlwn dan fygythiad.

Mae anhwylderau neu broblemau gorbryder yn wahanol i orbryder arferol, gan eu bod yn fwy difrifol, yn para’n hirach, ac yn amharu ar waith, gweithgareddau a/neu berthynas yr unigolyn ag eraill. Gall gorbryder effeithio ar ein meddyliau, ein teimladau, ein hymddygiad a’n lles corfforol.

Symptomau corfforol cyffredin Gorbryder

 • Pyliau o banig
 • Cyhyrau tynn
 • Problemau cysgu
 • Anadlu’n cyflymu
 • Teimlo’n benysgafn
 • Teimlo’n aflonydd
 • Calon yn curo’n galed
 • Curiad calon cyflym
 • Cur pen
 • Poenau bol
 • Poenau cyhyrol

Meddyliau a Theimladau

 • Meddwl yn gwibio neu’n mynd yn wag
 • Anhawster canolbwyntio a chofio
 • Anhawster gwneud penderfyniadau
 • Dryswch
 • Teimlo’n nerfus neu’n methu ymlacio
 • Bob amser yn ofni’r gwaethaf
 • Teimlo na allwch stopio poeni
 • Hwyliau isel ac iselder
 • Dadbersonoli a dadwireddu
 • Poeni’n ormodol
 • Dicter

Ymddygiad

Anhwylderau Gorbryder

Gall gorbryder ddatblygu’n broblem iechyd meddwl os yw’n amharu ar eich bywyd yn sylweddol. Er enghraifft, gall fod yn broblem os ydy:

 • Eich teimladau o orbyder yn gryf iawn ac yn para am amser hir
 • Os ydy eich ofnau neu bryderon yn anghymesur â’r sefyllfa
 • Os ydych chi’n osgoi sefyllfaoedd allai wneud i chi deimlo’n orbryderus
 • Os ydy eich pryderon yn anodd eu rheoli
 • Os ydych chi’n profi symptomau o orbryder yn rheolaidd, a allai gynnwys pyliau o banig
 • Os yw’n effeithio ar eich bywyd o ddydd i ddydd ac yn amharu ar eich gallu i wneud y pethau rydych chi’n eu mwynhau.

Os ydy eich symptomau yn ffitio set benodol o feini prawf meddygol efallai y cewch ddiagnosis o anhwylder gorbryder benodol. Ond, mae hefyd yn bosib cael problemau gyda gorbryder heb gael diagnosis penodol.

Dyma rai anhwylderau gorbryder:

Dolenni allanol

Ffynonellau: Mind, MHFA Wales