Alcohol

Mae dibyniaeth ar alcohol yn dod i’r amlwg pan fo unigolyn yn gaeth yn gorfforol ac/neu yn seicolegol, a bydd yr unigolyn yn dioddef symptomau diddyfnu os na fydd yn yfed alcohol. Cael gafael ar alcohol a’i ddefnyddio yw’r peth pwysicaf yn eu bywyd.

Mae pob math o gyffuriau, gan gynnwys alcohol, yn cael ryw fath o effaith ar ein hiechyd meddwl. Maent yn effeithio ar y ffordd rydym yn gweld pethau, ein hwyliau a’n hymddygiad.

Gall yr effeithiau hyn fod yn:

  • Bleserus neu’n amhleserus
  • Yn fyr-dymor neu’n hir-dymor
  • Yn debyg i’r effeithiau fyddwch chi’n eu profi fel rhan o broblem iechyd meddwl
  • Yn diflannu neu yn parhau wedi i effeithiau’r cyffur ddod i ben.

Efallai bod eisoes gennych ddiagnosis o salwch meddwl, ac yn defnyddio alcohol i geisio ymdopi. Sylweddoli bod gennych broblem gydag alcohol yw’r cam cyntaf i gael cymorth.

Efallai bydd angen cymorth arnoch os ydych chi’n aml yn teimlo’r angen i yfed alcohol, yn mynd i drafferthion oherwydd eich arferion, bod pobl eraill yn eich rhybuddio ynghylch eich arferion, a/neu os ydych chi’n credu bod eich arferion yn achosi problemau i chi.

Gallwch gael cymorth gan:

  • Eich Meddyg Teulu. Ceisiwch fod mor onest â phosib ynghylch eich arferion a’r problemau mae hynny’n ei achosi i chi.
  • DAN 24/7. Cysylltwch â Llinnell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol Cymru am gymorth yn ddi-dal ar 0808 808 2234 neu tecstiwch DAN i: 81066