Teimladau Hunanladdol

Suicidal Feelings

RHYBUDD: Os nad ydych yn teimlo y gallwch gadw eich hun yn ddiogel ar hyn o bryd, dylech gael help ar unwaith. Ewch i unrhyw adran A&E mewn ysbyty, ffoniwch 999, neu gofynnwch i rywun ffonio ar eich rhan. Gallwch hefyd gysylltu â’r Samariaid ar 0808 164 0123 (Cymraeg, 7–11pm bob nos) neu 116 123 (Saesneg, 24/7). Gweler hefyd ein tudalen Cymorth.

Hunanladdiad yw’r weithred fwriadol o ladd eich hun.

Gall teimladau hunanladdol amrywio o syniadau haniaethol am orffen eich bywyd, teimlo y byddai pobl yn well eu byd heboch chi, meddwl am ffyrdd o ladd eich hun, neu wneud cynlluniau clir i ddod â’ch bywyd i ben.

Os ydych yn teimlo nad oes pwrpas byw, gallai’r teimladau hynn godi ofn arnoch neu wneud i chi deimlo’n ddryslyd. Efallai y bydd y teimladau’n eich llethu. Ond, dydych chi ddim ar eich pen eich hun. Mae llawer o bobl yn meddwl am hunanladdiad ar ryw adeg neu’i gilydd yn eu bywydau.

Mae gan Mind gyngor ar sut allwch chi helpu eich hun nawr, ac yn yr hirdymor.

Beth i wneud mewn argyfwng iechyd meddwl?

Efallai y byddwch yn ei chael hi’n anodd aros yn ddigyffro os oes rhywun yn cael argyfwng iechyd meddwl ac efallai y byddwch yn ei gael yn frawychus. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio y gall gweithredu’n dosturiol wneud llawer i gynorthwyo rhywun sydd mewn trallod. Byddwch yn hyderus ynghylch eich gallu i’w helpu, a chofiwch nad oes angen i chi fod yn arbenigwr.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn canolbwyntio’n llwyr ar yr unigolyn a dangoswch eich bod yn gwrando. Y peth pwysicaf yw dangos eich bod yn poeni a sicrhau nad yw’r unigolyn yn teimlo ar ei ben ei hun. (darllen rhagor)

Mewn argyfwng? Gall y 12 gweithred hyn helpu

Weithiau, gall ein hiselder ein harwain i stryglo â meddyliau a theimladau am hunanladdiad. Mae teimlo fel’na yn ofnadwy.

Gall fod yn eithriadol o anodd delio ag ef a gall arwain at wneud i ni deimlo’n bell iawn oddi wrth bawb arall. Dydyn ni ddim yn gwybod sut i gario mlaen.

Waeth pa mor dywyll mae pethau’n ymddangos, mae angen i ni ddal ati. Dydyn ni byth ar ein pen ein hun. Mae yna bethau y gallwn ni eu gwneud i helpu. (Darllen rhagor)

Dolenni allanol

Ffynhonnell: Mind