Deall y gwahaniaeth rhwng nerfusrwydd a gorbryder

Mae’n gallu bod yn anodd deall weithiau ai nerfusrwydd neu gorbryder yr ydyn ni’n ei brofi.

Teimlad y bydd pawb yn ei brofi o bryd i’w gilydd yw nerfusrwydd. Gall gorbryder fod yn gyflwr meddygol y gellir ei ddiagnosio. Yn aml, byddwn yn troi at Google mewn ymgais i ddeall y broblem, ond gall hynny ein drysu’n llwyr oherwydd yr holl wybodaeth sydd ar gael ac oherwydd y byddwn ni’n profi nerfusrwydd yn aml wrth brofi gorbryder.

Sut maen nhw’n cael eu diffinio?

Mae geiriadur Macmillan yn diffinio nerfusrwydd fel ‘teimlo’n gyffrous, yn bryderus, neu ychydig yn ofnus’. Canlyniad rhyw sbardun penodol yw hyn fel arfer.

Bydd gorbryder yn peri inni deimlo’n bryderus am ystod eang o faterion. Mae’n gyflwr hirdymor, ac fel arfer bydd y rheini ohonom ni sy’n byw gyda’r cyflwr yn teimlo’n bryderus trwy’r amser, ac yn ei chael hi’n anodd cofio’r tro diwethaf inni deimlo’n llonydd.

Ymateb

Yn aml, ymateb i rywbeth penodol yw teimlo nerfusrwydd. Gall fod yn deimlad ofnadwy, ac rydym yn haeddu cefnogaeth i ymdopi gydag ef, ond fel arfer bydd y teimlad yn pylu.

Salwch yw gorbryder a gall ddod mewn tonnau. Bydd adegau pan fyddwn yn teimlo’n fwy pryderus nag eraill, ond mae’r teimlad yn tueddu i bara’n hirach na nerfusrwydd. Gall fod yn ymateb i ddigwyddiadau penodol, er enghraifft bydd y rheini sy’n byw gyda gorbryder cymdeithasol yn teimlo’n waeth mewn sefyllfaoedd cymdeithasol. Fodd bynnag, nid yw gorbryder bob tro’n ymateb i ryw sbardun penodol. Weithiau bydd y teimlad yn codi yn hollol ddirybudd.

Hyd yr amser

Un o’r gwahaniaethau mwyaf rhwng nerfusrwydd a gorbryder yw’r cyfnod o amser y bydd y teimladau yn para. Gyda gorbryder, mae ein teimladau a’n symptomau fel arfer yn weddol gyson. Anaml y cawn lawer o ryddhad ganddynt.

Mae nerfusrwydd yn deimlad tymor byr fel arfer. Mae adegau pan all bara am gyfnod, er enghraifft, yng nghanol arolygiad yn y gwaith, gallem deimlo’n nerfus am hyd yr arolygiad. Ond nid yw’n deimlad cyson fel arfer.

Meddyliau tywyll

Gall gorbryder fod mor annioddefol fel ei fod yn achosi meddyliau tywyll ac anodd iawn. Mae’n bosibl y byddwn yn troi at hunan-niwedio, neu ymddygiadau hunan niweidiol eraill, fel yfed neu ysmygu gormod, er mwyn ymdopi. A dweud y gwir, mae’n gallu bod mor annioddefol i achosi inni feddwl mai hunanladdiad yw’r unig ffordd o ddianc rhagddo. Gall y meddyliau tywyll hyn fod yn barhaus ac yn hollbresennol.

Ymyrryd â bywyd

Pan fyddwn ni’n nerfus, efallai y byddwn ni’n teimlo rhywfaint o anesmwythder ynglŷn â gwneud rhai pethau, ond fel arfer gallwn wneud y pethau hyn er gwaethaf ein teimladau.

Os ydym yn byw gyda gorbryder, mae’n ymyrryd â’n bywydau o ddydd i ddydd. Weithiau gallwn wneud pethau rydym ni’n arbennig o bryderus yn eu cylch, er gwaethaf ein teimladau. Fodd bynnag, bydd cyfyngiadau o ryw fath ar ein bywydau yn aml oherwydd bydd llawer o bethau na fyddwn yn teimlo y gallwn eu gwneud oherwydd effeithiau meddyliol a chorfforol gorbryder.

Pryd i gael help?

Os byddwn yn teimlo’n nerfus am bethau, gall fod yn ddefnyddiol iawn i siarad â ffrindiau a theulu amdanynt.

Gall gorbryder fod yn fwy cymhleth, ac os ydyn ni’n poeni ein bod yn profi’r symptomau, ac maen nhw’n ymyrryd â’n bywyd bob dydd ac yn achosi trallod i ni, mae’n werth gwneud apwyntiad meddyg teulu i drafod ein symptomau. Mae’n bosibl y bydd y symptomau’n pasio, ond mae’n werth trafod i weld a allem gael rhagor o gymorth a chefnogaeth.

[Ffynhonnell: blurtitout.org]


Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.