Hunan-niweidio

niweidio1Rhybudd: mae’r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am hunan-niweidio a all eich atgoffa o deimladau anodd.

Weithiau, bydd unigolyn yn brifo eu hunain gan ei fod yn eu helpu i ddelio â theimladau anodd iawn, atgofion poenus neu sefyllfaoedd a phrofiadau llethol sy’n teimlo y tu hwnt i’w rheolaeth. Dyma yw hunan-niweidio.

Yn aml, bydd pobl yn hunan-niweidio gan eu bod yn teimlo nad oes ganddynt unrhyw opsiwn arall.

Mae 400 o bob 100,000 o boblogaeth y Deyrnas Unedig wedi ymddwyn yn hunan-niweidiol, sydd ymysg y cyfraddau uchaf o hunan-niwed yn Ewrop, ac mae cysylltiad cryf rhwng yr ymddygiad yma â phroblemau iechyd meddwl.

Bydd pobl sy’n hunan-niweidio yn gwneud hynny gan amlaf fel ffordd o geisio ymdopi â phoen maent yn ei deimlo.  Gallent hefyd fod yn ceisio dangos bod rhywbeth o’i le, yn benodol os ydynt yn teimlo nad oes neb yn gwrando arnynt.  Mae’n hanfodol i’w cymryd o ddifrif. 

Fodd bynnag, mae’n hollbwysig pwysleisio nad ceisio sylw yw’r rheswm dros hunan-niweidio. Mae’n arwydd cryf bod rhywbeth o’i le, rhywbeth yn eich poeni neu yn peri gofid dwys i chi.  Nid yw’n golygu eich bod yn wallgof.  Mae ymddygiad hunan-niweidiol yn aml yn gallu gwreiddio o iselder, diffyg hunanhyder, problemau perthnasau neu gamdriniaeth.

Daeth yr wybodaeth uchod o wefan Mind


Hunan-niweidio : Bwrdd Iechyd Hywel Dda

Mae llawer o bobl sy’n hunan-niweidio’n ystyried bod eu hymddygiad yn ffordd o oroesi. Gallai fod yn fodd ymdopi â phoen emosiynol annioddefol. Mae eu rhesmau am hunan-niweidio’n tueddu i fod yn gymhleth a gallant gynnwys llawer o’r rhai hynny a restrir uchod. Gall hunan-niweidio fod yn gaethiwus iawn a gall fod yn batrwm anodd i’w newid. (darllen rhagor)


Technegau i ymdopi gyda hunan-niweidio23416151_10155753919630011_1702957728_n

Gall hunan-niweidio deimlo fel ffordd o ymdopi gyda rhywbeth anodd. Ond mae yna ffyrdd eraill o ymdopi. Pan fyddwch yn profi emosiynau sy’n eich gwneud chi fod eisiau hunan-niweidio, mae’n dda i ddod o hyd i ffyrdd eraill o ymdopi.

 • Os ydych yn teimlo’n yn unig neu’n ynysig:
  Ceisiwch siarad â rhywun, ysgrifennu’ch teimladau, mynd a’r ci am dro, lapio eich hunan mewn blanced, cwrdd â ffrind, neu gwneud ymarfer corff.
 • Os ydych yn teimlo yn ddig:
  Ceisiwch fwrw rhywbeth fel clustog, gwneud ymarfer corff, rhedeg, creu peli o bapur a’u taflu, torri brigau, gwasgu clai, bwrw ffrâm drws â phapur newydd wedi’i blygu, sgrechian, crio, neu gymryd cawod oer.
 • Os ydych yn teimlo nad ydych yn ddigon da:
  Ceisiwch wrando ar gerddoriaeth, cael bath, llosgi arogl, ffonio ffrind, ysgrifennu, peintio, neu restru pethau da am eich hunain.
 • Os ydych yn teimlo nad oes gyda chi reolaeth ar bethau:
  Ceisiwch drefnu rhywbeth, glanhau neu dacluso, datrys bôs, gosod targed amser (e.e. dweud na fyddwch yn hunan-niweidio am 15 munud, ac os ydych yn llwyddo, anelwch am 15 munud arall).
 • Os ydych yn teimlo yn ddideimlad neu fel sombi:
  Ceisiwch ffocysu ar rywbeth fel anadlu, bod o gwmpas pobl sy’n eich gwneud chi deimlo’n dda, gweithgareddau crefftau, creu casgliad lluniau, chwarae offeryn, pobi, chwarae gemau cyfrifiadurol, gwneud ymarfer corff neu chwaraeon.
 • Os ydych yn teimlo fel eich bod eisiau dianc:
  Ceisiwch gymryd cawod twym neu oer, darlunio ar eich corff â beiro goch, tylino’r rhannau y byddwch fel arfer yn niweidio gyda golchdrwyth, gwasgu ciwbiau o iâ neu chnoi ar lemwn er mwyn teimlo’r ‘sioc’, neu beintio’ch ewinedd.

Darllen rhagor : Technegau ymdopoi gyda hunan-niweidio


Mae testun y cofnod hwn wedi’i ryddhau dan y drwydded Creative Commons BY-SA 4.0, sy’n eich caniatáu i’w ail-ddefnyddio a’i newid mewn unrhyw ffordd os ydych yn rhoi cydnabyddiaeth ar ffurf dolen i’r dudalen hon, ac yn trwyddedu eich fersiwn ddeilliadol yn yr un modd. Gweler testun y drwydded am ragor o fanylion.


Myfyrdodau Perthnasol

96682900_gwen1Bywyd dau begwn – Gwen Goddard (BBC Cymru Fyw)

“Bues i’n [hunan anafu] am flynyddoedd, fel ffordd o ymdopi, cyn i fi allu dysgu dulliau ymdopi mwy iachus. Mae mor bwysig i nodi mai myth yw’r syniad fod pawb yn anafu eu hunain er mwyn cael sylw. Ro’n i’n ei wneud mewn mannau lle nad oedd neb yn gallu eu gweld. Do’n i ddim eisiau i bobl wybod am y peth. Ceisio ymdopi oeddwn i.” (darllen rhagor)

 


Mwy o wybodaeth


Newyddion


Dolenni eraill

Rhannu