Gwraig yn sefydlu elusen wedi hunanladdiad ei gŵr : Golwg360

[Llun: Emma Picton-Jones]
Mae Emma Picton-Jones o Sir Benfro wedi bod yn siarad am ei phenderfyniad i sefydlu elusen iechyd meddwl er cof am ei diweddar ŵr, wedi iddi gael sioc bod cyn lleied o gymorth ar gael.

Ers dros ddwy flynedd, mae’r DPJ Foundation yn cynnig cymorth iechyd meddwl i ffermwyr yn ne orllewin Cymru, ac ers mis Ionawr mae’r corff wedi bod yn cynnal llinell gymorth 24 awr y dydd.

Dywedodd Emma Picton-Jones:

“Roedd sylweddoli bod cyn lleied o gymorth ar gael yn sioc anferthol i ddweud y gwir. Dw i’n ferch i ffermwr. Ac o dyfu fyny yn y sector yna dw i wedi gweld y trafferthion sy’n wynebu ffermwyr. Yn anffodus roedd yna ddiffyg llwyr o ran cymorth broffesiynol. Dw i’n athrawes ysgol gynradd, felly os oes gen i unrhyw drafferthion dw i’n medru troi at griw adnoddau dynol. Mi alla i dderbyn cymorth o sawl ffynhonnell. Ond dyw hynny ddim yn wir i ffermwyr. Ac roeddwn i eisiau gwneud rhywbeth am hynny.”

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Cyhoeddi adroddiad ar atal hunanladdiad yng Nghymru

Cyhoeddwyd ‘Busnes Pawb – Adroddiad ar atal hunanladdiad yng Nghymru’ gan Bwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad ar 5 Rhagfyr.

Prif neges yr adroddiad yw bod atal pobl ifanc rhag cymryd eu bywydau eu hunain yn fusnes i bawb ac ni all siarad â rhywun sy’n ystyried hunan-laddiad fyth wneud pethau’n waeth.

Mae’r Pwyllgor yn gwneud cyfres o argymhellion sy’n canolbwyntio ar well cydraddoldeb rhwng gwasanaethau iechyd meddwl a chorfforol, gofal dilynol gwell i’r rheini sy’n cael eu rhyddhau o’r ysbyty a chyflwyno fframwaith hyfforddi cenedlaethol ar gyfer atal hunanladdiad.

Dywedodd Dr Dai Lloyd AC, Cadeirydd y Pwyllgor:

“Y neges allweddol rydym wedi’i chlywed yw bod hunanladdiad yn fusnes i bawb; dyna’r neges y mae angen i bawb ohonom ei chofio a’i rhannu. Gall effeithio ar unrhyw un ac nid oes cymuned yng Nghymru lle nad yw hunanladdiad wedi effeithio ar ei phobl.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Cynnydd yn y nifer o hunanladdiadau mewn carchardai

Mae 71 o garcharorion wedi lladd eu hunain mewn carchardai yng Nghymru a Lloegr hyd yn hyn eleni, sydd eisoes yn gynnydd ar y nifer o farwolaethau yn 2017.

Mae ymgyrchwyr dros ddiwygio cosbau yn galw eto am weithredu brys i fynd i’r afael â gorlenwi. Dywedodd Frances Crook, Prif Weithredwr Howard League for Penal Reform, ei bod yn poeni am yr wythnosau nesaf wrth i’r Nadolig agosáu:

“Yn syml, mae gormod o bobl yn y system. Caiff bywydau eu hachub bob wythnos oherwydd gwaith da gan staff ym mhob sefydliad ond mae carchardai bellach yn ei chael hi’n anodd iawn. Ni ddylai pobl fod yn marw mewn carchardai fel hyn. Mewn achosion pan fo’r wladwriaeth wedi cymryd pob cyfrifoldeb oddi wrthoch chi, yna mi ddylent o leiaf fod yn llefydd diogel.” [cyfieithiad]

Darllen rhagor : The Guardian (Saesneg)

Rhannu

Rhys Dafis – Tashwedd : Hansh

Yn ystod mis Tachwedd, bu dynion yn tyfu mwstash i godi ymwybyddiaeth o gancr y prostad, cancr y ceilliau, problemau iechyd meddwl ac atal hunanladdiadau ymysg dynion. Dyma stori Rhys Dafis.


Rhannu

Y golled deuluol tu ôl i her Tashwedd Daf Du : BBC Cymru Fyw

Yn ystod mis Tachwedd, bu Dafydd Meredydd yn tyfu mwstash mewn ymgais i godi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl ymysg dynion.

Yn y DU, mae dynion dair gwaith yn fwy tebygol o gymryd eu bywyd na merched.

Dywedodd Dafydd:

“Pan o’n i tua deg mlwydd oed, collais fy Yncl Harry… Fasa rhywun byth, byth yn meddwl fasa fo’n rhywun oedd yn dioddef iselder nac yn cyrraedd y pwynt o ystyried hunanladdiad – ond eto, dyna beth wnaeth o.

Doedd dim arwydd o iselder. Dw i ddim yn meddwl fod o erioed wedi siarad am ei deimladau efo unrhyw un. Mi oedd ‘na awgrym bod o’n dechrau mynd yn rhy hen i ffermio ar ochr mynydd, dw i ddim yn gwybod os oedd hwnna’n rhan o’r rheswm dros be’ wnaeth o.

Dw i’n meddwl amdano lot. Dw i’n gofyn y cwestiwn – pam? Beth ‘nath ‘neud iddo fo fynd i’r tywyllwch a theimlo taw dyna’r ffordd allan iddo fo? Mae’n rhyfedd.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Barbwyr yn y gogledd i dderbyn hyfforddiant iechyd meddwl : BBC Cymru Fyw

Fel rhan o weithgareddau i nodi diwrnod rhyngwladol y dynion ar 19 Tachwedd, cyhoeddwyd cynllun yn y gogledd i helpu barbwyr roi cymorth i gwsmeriaid sy’n trafod iechyd meddwl.

Y gobaith yw y bydd barbwyr yn dysgu sut i adnabod arwyddion o broblemau iechyd meddwl ymysg eu cwsmeriaid, yn ogystal rhoi arweiniad arfer gorau ar sut i wrando, rhoi cyngor defnyddiol, a chyfeirio at wasanaethau cefnogi.

Hunanladdiad ydi achos marwolaethau’r rhan fwyaf o ddynion dan 45 oed ar draws y DU, ac mae gweithwyr iechyd yn credu bod dynion yn aml yn fwy tebygol o sôn am eu teimladau gyda’u barbwr na mynd at y meddyg. Mae ystadegau yn dangos fod dynion dair gwaith yn fwy tebygol na merched i ladd eu hunain, gyda 75% o hunanladdiadau yn y Deyrnas Unedig yn ddynion.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

“Rhaid gwneud iechyd meddwl yn bwnc gorfodol mewn ysgolion” : Golwg360

Mae angen gwneud mwy mewn ysgolion yng Nghymru i atal bechgyn rhag lladd eu hunain, yn ôl y Samariaid yng Nghymru.

Yn 2017, bu farw 360 o bobol yng Nghymru o ganlyniad i hunanladdiad, gyda 77% o’r rheiny’n ddynion.

Er bod y Samariaid yng Nghymru yn croesawu’r cwricwlwm addysg newydd a fydd yn cael ei gyflwyno i ysgolion yng Nghymru cyn hir, maen nhw galw am addysg orfodol ar iechyd meddwl.

Mae angen hyn, medden nhw, er mwyn lleihau’r pwysau emosiynol ar blant a phobol ifanc ac i roi hyder i athrawon allu trafod materion sy’n ymwneud ag iechyd meddwl gyda’u disgyblion.

Darllen rhagor : Golwg360 a Samariaid Cymru


Rhannu

Beth i wneud mewn argyfwng iechyd meddwl

[Daw’r wybodaeth isod o lyfryn ‘Gweithio gyda Thosturi‘ Samariaid Cymru. Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â’r Samariaid ar 0808 164 0123 (Cymraeg) neu 116 123 (Saesneg) neu’r gwasanaethau brys ar 999.]

Argyfwng iechyd meddwl yw pan fydd ar rywun angen cymorth ar frys.

Pan fydd rhywun yn mynd drwy argyfwng iechyd meddwl, efallai eu bod yn profi:

Efallai y byddwch yn ei chael hi’n anodd aros yn ddigyffro os oes rhywun yn cael argyfwng iechyd meddwl ac efallai y byddwch yn ei gael yn frawychus. Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio y gall gweithredu’n dosturiol wneud llawer i gynorthwyo rhywun sydd mewn trallod. Byddwch yn hyderus ynghylch eich gallu i’w helpu, a chofiwch nad oes angen i chi fod yn arbenigwr.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Enwogion yn apelio i’r cyfryngau i newid sut y mae hunanladdiad yn cael ei drafod

Mae ffigyrau cyhoeddus megis gwleidyddion, awduron ac actorion yn apelio am newid yn y ffordd y mae pobl yn trafod hunanladdiad.

Mae’r awdur Ian Rankin, maer Llundain Sadiq Khan, y darlledwr Stephen Fry a’r DJ Lauren Laverne ymysg 130 o bobl sydd wedi llofnodi llythyr yn gofyn i’r cyfryngau arwain y ffordd wrth newid sut y mae hunanladdiad yn cael ei bortreadu.

Mae’r llythyr, sydd wedi cael ei gefnogi gan aelodau seneddol a’r sefydliadau iechyd meddwl Samaritans a Mind, yn nodi na ddylid defnyddio’r term “commit suicide” / “cyflawni hunanladdiad”, sy’n awgrymu bod hunanladdiad yn drosedd a bod meddyliau hunanladdol yn bechadurus, er nad yw wedi bod yn drosedd yn y DU ers 1961.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Goroeswr Hunanladdiad yn dathlu Diwrnod Atal Hunanladdiad y Byd gyda phle emosiynol i bobl eraill mewn gofid

Nododd Malan Wilkinson o Gaernarfon Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd (10 Medi) drwy annog pobl eraill sy’n teimlo nad yw bywyd yn werth ei fyw i estyn allan i bobl y gallent ymddiried ynddynt fel y cam cyntaf ar y daith i wellhad.

Dywedodd Malan, a achubwyd o ymgais i ddiweddu ei bywyd gan ddieithryn a oedd yn pasio, ei bod yn hanfodol bod pobl eraill sydd mewn argyfwng yn sylweddoli y gallant wella gyda’r gefnogaeth gywir.

“Does dim un ateb i ddatrys pob argyfwng, ond drwy’r gefnogaeth gywir a chael sgyrsiau pwysig gall pobl ddod o hyd i atebion a all eu helpu drwy gyfnodau anodd a chyfnodau o drallod yn eu bywydau.

Mae’n bwysig iawn bod pobl sy’n cael trafferth yn estyn allan i bobl y gallent ymddiried ynddynt. Mae angen i bobl wybod na fydd eu teimladau’n diflannu dros nos. Drwy gymryd un cam ar y tro a rhoi un droed o flaen y llall mi fyddant yn llwyddo.

Wrth edrych yn ôl ar ble roeddwn chwe wythnos yn ôl ni fuaswn byth wedi gallu dychmygu bryd hynny y buaswn yn gallu cyrraedd y pwynt rwyf arno heddiw.”

Darllen rhagor: Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr


Rhannu