Caethineb iselder yng nghanol sefyllfa Coronafirws

Rhybudd cynnwys: Teimladau hunanladdol a Bwyd

Dwi’n stryglo. Dwi’n poeni. Dwi ofn. Ydw i’n iawn i ddweud mod i newydd ddisgrifio yr hyn sy’n mynd drwy feddwl pawb ar hyn o bryd? Mae’r sefyllfa ‘ma yn hunllef. Dwi ofn y peidio gwybod beth sy’n dod nesaf.

Ofn. Pryder. Caethineb. Rhwystredigaeth. Tristwch.

Dwi ddim ofn dros fi fy hun. Mae hynny yn rhywbeth mae iselder wedi ei roi i mi dros y blynyddoedd. Dwi’n poeni dim am fi fy hun. Ond mae’r ofn sydd gennai dros bobl eraill yn annioddefol. Dwi’n poeni amdanynt pob eiliad o’r dydd. Lwmp yn fy ngwddw sydd cau’n glir a mynd. Dagrau yn llifo fel mae’r ofn yn cynyddu. Ond fedrai’m gwneud dim i’w gwarchod na’u hachub o’r hunllef ‘ma.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Anxiety a fi – Ffion Connick

Rhybudd cynnwys: bwyd a phwysau, meddyliau hunanladdol

Edrych yn ôl ar bethau nawr fi’n siŵr bod yr anxiety yma wedi bodoli fel rhan o fi erioed. Rwy’n cofio pan o’n i’n ifancach ac roeddwn yn mynd mas e.e i gael bwyd neu mynd i ffwrdd ar wylie, o’n i bob amser yn “gwitho hunan fi lan” fel o’n i’n galw fe.

Ar y pryd nid oeddwn wedi meddwl lot amdano fe. O’n i’n meddwl odd e’n rhywbeth bod pawb yn profi, rhywbeth cyffredin. Nath yr anxiety sort of marw mas wedyn am ychydig a ges i cwpwl o flynydde le sai’n rili cofio teimlo fel o’n i’n “gwitho hunan fi lan”. Ond dechreuodd y teimladau yma ail-ymddangosodd tua gwylie Pasg pan ro’n i’n blwyddyn 9.

Sai’n rili siwr pam ail-ymddangosodd y teimladau ond dyna pryd nath popeth dechre mynd down hill fel petai. Nes i brofi cyfnod anodd wedyn am tua dwy flynedd. Just “gwitho hunan fi lan” am bopeth. O’n i’n dechrau gwrthod mynd i gwrdda ffrindie achos odd e’n cynhyrfu fi gormod. Sai’n siŵr beth oedd y rheswm penodol pam ond odd yr anxiety yma yn fy ofni.

Parhau i ddarllen

Rhannu

‘Gwella’n dechrau dod yn bosib’ – Ffion Jones

Rhybudd cynnwys – Problemau bwyta, hunanladdiad, hunan-niweidio (ond dwi’n addo bod hwn yn ddarn sy’n cynnig gobaith!)

Pan welais i bod #2019in5words yn trendio ar Twitter,  aeth fy meddwl yn syth i “totally fucked up dumpster fire”, “the government let us down” neu, fel y dywedodd Greta Thunberg mor huawdl, “our house is on fire”. Fodd bynnag, yn wahanol i’r arfer, penderfynais i fod rhywfaint yn fwy positif am y peth.

Mae 2019 wedi bod yn flwyddyn dwi’n teimlo, o’r diwedd, fy mod wedi dechrau delio â’r problemau sydd wedi bod yn dinistrio fy mywyd ers blynyddoedd. Dechreuodd y flwyddyn yn wael. Ar Ddiwrnod Calan, fe wnes i hunan-niweidio, gwneud fy hun yn sâl a bron i mi geisio lladd fy hun. Oherwydd hynny, fe wnaeth ffrind agos orfod cysylltu â fy Mam oherwydd ei bod yn bryderus am fy niogelwch a lles. Wrth edrych yn ôl, dylwn i fod wedi bod yn yr ysbyty mewn gwirionedd, ac mae’n codi ofn arna i pa mor agos oeddwn i gyflawni fy nghynlluniau. Mae’r daith araf ers un o fy nyddiau isaf wedi bod yn lafurus i ddweud y lleiaf ond ers y 363 (?? ish) diwrnod diwethaf, alla i ddweud yn onest fy mod wedi dod mor bell o’r pwynt hwnnw.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Nifer hunanladdiadau ieuenctid yng Nghymru yn ‘sgandal’: BBC Cymru Fyw

Mae plant sydd mewn perygl o ladd eu hunain yng Nghymru yn dal i “syrthio trwy’r bylchau”, yn ôl y Comisiynydd Plant.

Dywedodd Sally Holland fod rhai pobl ifanc yn cael eu “bownsio o amgylch y system”, a galwodd am fwy o gydweithio.

Daeth y sylwadau wrth i’r elusen atal hunanladdiad ymhlith pobl ifanc, Papyrus, agor ei swyddfa gyntaf yng Nghymru gyda rhybudd bod nifer yr hunanladdiadau ieuenctid yng Nghymru yn “sgandal”.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru bod “plethu rhwyd ddiogelwch” i bobl ifanc yn “gyfrifoldeb ar bawb”.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i fuddsoddi £5m i wella’r gefnogaeth sydd ar gael i blant yn yr ysgol.

Croesawodd Ms Holland yr ymrwymiad hwnnw ond rhybuddiodd: “Bydd rhai plant sydd angen mwy o gefnogaeth nag y gall yr ysgol neu’r gwasanaethau cyffredinol eu cynnig, a dyna lle mae angen i ni sicrhau nad ydyn nhw’n mynd ar goll yn y system.

“Mae plant yn tueddu yn aml nawr, gyda’u teuluoedd, i ddisgyn trwy’r bylchau fel eu bod yn eistedd ar restr aros am un wasanaeth, efallai’n cael eu troi oddi wrth hynny, yn cael gwybod i fynd i roi cynnig ar rywle arall… yr hyn y gallem ei ddweud yw cael ei bownsio o amgylch y system.”

Darllen rhagor: BBC Cymru Fyw

Rhannu

Matt Johnson ac iselder: “Cadwes i e tu mewn” : BBC Cymru Fyw

Rhybudd cynnwys: hunanladdiad, teimladau hunanladdol.

Mae’r cyflwynydd, Matt Johnson, wedi bod ag iselder ers blynyddoedd, ac mae’n siarad yn agored am ei drafferthion â’i iechyd meddwl. Ond nid yw hyn wastad wedi bod yn wir.

Ddeng mlynedd yn ôl, yn Rhagfyr 2009, roedd Matt Johnson ar falconi yn Sbaen, yn ystyried lladd ei hun.

“Erbyn y pwynt yna o’n i’n yfed bron i ddwy botel o wisgi y dydd, felly mae’n niwlog iawn, ond dwi hefyd yn ei gofio’n fyw iawn ar yr un pryd.

Ers rhyw ddwy flynedd, oedd e’n teimlo fel fod hood am fy mhen oedd yn llaith, trwm a thywyll. Do’n i ddim yn teimlo’n fyw nac yn gyffrous mewn unrhyw ffordd.

Felly ar y foment yna ar y balconi, ges i rush o adrenalin gyda’r teimlad o ‘dyma ni, rwyt ti am orffen y boen yma ti am ei chael am byth’. Roedd yn deimlad do’n i ddim wedi ei deimlo ers amser hir.

‘Nath e ‘neud i mi beidio teimlo’n niwlog, a ‘nath e’r graig enfawr yn fy mhen deimlo ychydig yn ysgafnach. A ‘nes i ddechrau meddwl am fy nheulu, opsiynau eraill, y pethau dwi’n eu mwynhau – a daeth yr emosiwn ‘ma drosta i.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Lansio canllaw ar hunanladdiad a hunan-niwed i gefnogi ysgolion : Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw ar Hunanladdiad a Hunan-niwed newydd i gefnogi athrawon a gweithwyr proffesiynol sy’n dod i gysylltiad â phobl ifanc yn rheolaidd.

Mae’r canllaw’n canolbwyntio ar ymyrryd yn gynnar a rheoli meddyliau am gyflawni hunan-niwed a hunanladdiad yn ddiogel pan fyddant yn codi.

Bydd y canllaw’n darparu ffynhonnell gyflym a hygyrch ar gyfer egwyddorion arfer gorau a bydd yn cyfeirio at ffynonellau cymorth a chyngor eraill.

Darllen rhagor : Llywodraeth Cymru

Gweld y canllaw


Rhannu

Un diwrnod, blynyddoedd o frwydro

Mae'r blog hwn yn cyfeirio at hunanladdiad a cham-drin rhywiol. 

Oni’n arfer bod mor hapus, yn mwynhau bywyd, gyda dipyn o ffrindiau, ac yn ‘joio fy hun. Mae bywyd yn greulon weithiau, ond mae’r rhwystrau yma yna i’ch profi medda’ nhw, ac mae pob cam ti’n gymryd i ddod dros y rhwystrau sy’ o dy flaen, yn dy wneud yn gryfach, yn gryfach nag erioed o’r blaen.

Wrth gwrs, mae problemau iechyd meddwl yn wahanol i bawb, ond mi ydw i’n ysgrifennu’r darn yma er mwyn dangos, er pa mor galed mae bywyd yn gallu bod, mae yna obaith, a ffordd ymlaen. Mi ydw i hefyd eisiau iechyd meddwl gael yr un sylw a phwysigrwydd â iechyd corfforol rhywun, gan ‘mod i’n credu’n gryf dylai neb fod â chywilydd siarad am iechyd meddwl. Dw i’n un dda i siarad mae’n debyg, achos mi gymrodd flynyddoedd i mi siarad amdano yn agored, ond mae’r effeithiau o beidio ei drafod yn agored wedi bod yn sylweddol, ac wrth edrych yn ôl, wedi bod yn gamgymeriad mawr.

Fel mae’r teitl yn ei awgrymu, mi newidiodd fy myd bach i mewn un diwrnod. Ers yr un dydd hunllefus yna, mae blynyddoedd o frwydro hefo problemau iechyd meddwl wedi bod yn boen arnai, ac yn parhau i fod, os dw i’n bod yn onest hefo fy hun. Ond credaf yn gryf iawn y bod gobaith o fy mlaen, a theimlaf yn gryfach person nag erioed o’r blaen.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Y Samariaid yn annog dynion i ofyn am help : Iechyd Meddwl Cymru

Cyhoeddwyd arolwg newydd a gomisiynwyd gan y Samariaid ar 19 Mawrth, sy’n dangos bod stigma dal yn broblem ymhlith dynion wrth iddynt geisio chwilio am help pan fyddant yn cael trafferth ymdopi.

Nid yw dau ym mhob pump (41%) o ddynion yn Lloegr, yr Alban a Chymru, sydd rhwng 20 a 59 oed, yn chwilio am gymorth pan fydd angen, oherwydd mae’n well ganddynt i ddatrys problemau eu hunain. Mae’r arolwg hefyd yn dangos nad yw dynion am deimlo fel baich, ac nid ydynt yn teimlo y byddai pobl eraill yn deall eu problemau.

Mae’r Samariaid yn lansio ymgyrch Pobl Go Iawn, Straeon Go Iawn lle y mae dynion sydd wedi goresgyn cyfnodau anodd yn rhannu eu straeon er mwyn annog dynion eraill i chwilio am help.

Bydd mwy na hanner cant o ddigwyddiadau lleol yn cael eu cynnal yng Nghymru, Lloegr a’r Alban er mwyn helpu hyrwyddo’r ymgyrch.

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


Rhannu

Hel Meddyliau – Meinir Ann Thomas

Tro yma, Meinir Ann Thomas fu’n egluro wrth meddwl.org mor anodd yw byw bywyd dyddiol law yn llaw â phrofiadau iechyd meddwl.

Pryd oedd y tro cyntaf i chi fod yn ymwybodol o’ch iechyd meddwl eich hun, neu iechyd meddwl fel pwnc yn gyffredinol? Beth yw eich profiadau chi?

O edrych nôl, yn fuan iawn ar ôl colli mam ym mis Medi 1992. Roedd hi ond yn 35 oed, a minnau ond yn 10. Ro’n i eisiau bod gyda hi, felly nes i acshyli gymryd gorddos yn fuan iawn ar ôl iddi farw (tua pythefnos mae’n siŵr) er mwyn cael bod gyda hi. Wrth gwrs, naeth e ddim gweithio, a nes i ddim trial eto chwaith, ond do’n i ddim yn iawn o bell ffordd. Wi’n cofio dweud wrth dad tua mis ar ôl colli mam fy mod i’n depressed. Wedodd e shwt allen i fod yn depressed yn 10 oed? Ar ôl hynny, nes i gau fy ngheg. Cadw fy nheimladau i mi’n hun. Parhau i ddarllen

Rhannu

£500,000 y flwyddyn i ddelio â hunanladdiadau a hunan-niweidio : Golwg360

Mae Llywodraeth Cymru yn addo £500,000 y flwyddyn i gefnogi cynlluniau i fynd i’r afael ag achosion o hunanladdiad a hunan-niweidio.

Mae £644m wedi cael ei wario ar iechyd meddwl yn ystod blwyddyn ariannol 2018-2019.

Ar hyn o bryd mae o gwmpas 300 i 350 o fywydau bob blwyddyn yn cael eu colli o ganlyniad i hunanladdiadau.

Mae strategaeth Talk to Me 2 wedi arwain at ffocws cynyddol ar gydweithio i atal hunanladdiadau ar draws Cymru.

Darllen rhagor : Golwg360

Rhannu