“Y Cynnig Rhagweithiol yw’r unig ffordd i sicrhau gwasanaethau ac hawliau heb eu cyfaddawdu.”

Heddiw, yng Nghaerdydd, cynhaliwyd digwyddiad dathlu a gwobrwyo strategaeth Mwy na Geiriau… Llywodraeth Cymru.  Strategaeth yw hon ar gyfer y Gymraeg mewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol.

Bwriad y digwyddiad oedd i rannu arferion da a phrofiadau, yn ogystal â gwobrwyo unigolion neu brosiectau sydd yn rhagori wrth fynd ati i roi’r strategaeth ar waith.  Roedd y dydd wedi ei rannu i dri chategori; Arloesi, y Cynnig Rhagweithiol ac Arweinyddiaeth.  Cafwyd siaradwyr amrywiol ymhob un o’r categorïau, yn ogystal a chyflwyniadau o argraffiadau’r Beirniaid a chyhoeddiad o’u rhestrau byrion a’u henillwyr.

Enillwyr y categorïau oedd Prifysgol Caerdydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Bwrdd Iechyd Hywel Dda.  Cyflwynwyd wobr cyfraniad oes teilwng iawn hefyd i Gwerfyl Roberts, Prifysgol Bangor, sydd wedi gweithio’n ddygn at gyflawni’r nod o ddewis iaith ers ei gyflwyno flynyddoedd yn ôl bellach.  Llongyfarchiadau iddynt oll a diolch am eich gwaith.

Un o’r siaradwyr gwadd ar gyfer categori’r Cynnig Rhagweithiol oedd aelod o’n tîm Meddwl.org ni, a chyn-fyfyriwr MA Polisi a Chynllunio Iaith ym Mangor, Sophie Ann Hughes.  Mae’r Cynnig Rhagweithiol yn egwyddor newydd a gyflwynwyd gan y strategaeth Mwy na Geiriau… gwreiddiol yn 2012 i ddisodli’r egwyddor o Ddewis Iaith, sydd bellach wedi dyddio ac angen ei ddatblygu.  Mae’r cysyniad o Gynnig Rhagweithiol wedi ei seilio ar adnabod anghenion ieithyddol cleifion ar draws y gwasanaethau iechyd, a sicrhau darpariaeth ieithyddol sensitif fel mater o drefn, heb i’r claf orfod gofyn.

Roedd Sophie yn cyfeirio at ei gwaith ymchwil diweddar ar y Gymraeg mewn iechyd meddwl wrth fynd ati i egluro arwyddocad ac effaith y cynnig rhagweithiol.  Gallwch glywed rhan o’i sgwrs uchod.

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb