Pan fydd iselder yn ein gwneud yn ddi-deimlad i bopeth

Weithiau gall iselder roi teimladau llethol o dristwch ac anobaith i ni. Ar adegau eraill, nid ydym yn teimlo unrhyw beth o gwbl.

Gall di-deimlad emosiynol (emotional numbness) fod yn symptom o iselder. Rydym yn teimlo’n ddi-deimlad i bopeth o’n cwmpas a phopeth y tu mewn i ni. Gall ein gadael yn teimlo’n gwbl ddatgysylltiedig o’r byd.

Efallai y byddwn bron iawn yn teimlo fel pe baem yn ysbryd, neu fel bod swigen wydr o’n cwmpas yn ein rhwystro rhag cyffwrdd rhywbeth neu rhag i rhywbeth ein effeithio. Efallai y byddwn yn aml yn datgysylltu o’r meddwl neu’n ‘colli amser’.

Pan fyddwn yn teimlo’n ddi-deimlad, gallwn bron iawn deimlo fel petai ein bod yn gragen o berson. Gallwn deimlo yn wag neu gallwn deimlo yn drwm. Gall y pethau sydd fel arfer yn ein peri i deimlo pethau ein gadael yn teimlo dim byd o gwbl.

Efallai y bydd rhai ohonom yn gwneud pethau na fyddwn yn arfer eu gwneud, dim ond i drio teimlo rhywbeth.

Awtobeilot

Pan fyddwn yn teimlo fel hyn, byddwn yn aml yn gwneud pethau ar awtobeilot. Weithiau byddwn yn gwneud pethau ar awtobeilot i’r fath raddau ein bod yn canfod ein hunain yn eistedd i lawr gyda diod poeth o’n blaen, ond heb syniad sut cyrhaeddon ni yno, nac o ble ddaeth y diod poeth. 

Gall ein bywyd dyddiol deimlo fel ei fod yn cael ei reoli gan rywun neu rywbeth arall. Mae ein pethau dydd i ddydd arferol jyst yn ‘digwydd’ wrth i’n corff weithredu ar awtobeilot, er bod ein meddwl, mewn ffordd, wedi ‘cau i lawr’.

Gall sgwrsio fod yn anodd

Pan fyddwn yn teimlo’n ddi-deimlad, gall sgwrsio fod yn anodd. Efallai y byddwn yn ei chael hi’n anodd i glywed neu prosesu yr hyn mae pobl yn ei ddweud. Gall hyn ei wneud yn anodd i ddilyn sgwrs a llunio ymateb priodol. Oherwydd hyn, gall ein hyder yn ein gallu i gymdeithasu leihau, a all arwain i ni ynysu ein hunain yn fwy.

Pam ei fod yn digwydd

Mae di-deimlad emosiynol yn digwydd am nifer o resymau. Gall fod o ganlyniad i deimlo fel ein bod wedi’n llethu yn llwyr. Pan fyddwn yn profi straen eithafol, gall hormonau straen foddi gwahanol rannau o’r corff, sy’n gallu arwain at y di-deimladrwydd hwn.

Weithiau, ein ffordd o ymdopi â phopeth sy’n mynd ymlaen yn ein bywyd yw ei wthio i lawr a’i anwybyddu. Mewn amser gall hyn arwain i ni deimlo yn emosiynol ddi-deimlad oherwydd ein bod yn ‘diffodd’ o’r hyn sy’n mynd ymlaen yn ein bywydau. Mae’n bwysig nodi hefyd y gall sgil-effeithiau meddyginiaeth gwrth-iselder ychwanegu at hyn. 

Ceisiwch siarad amdano

Er mwyn ceisio goresgyn di-deimlad emosiynol, yn aml gall troi at y bobl rydym yn ymddiried ynddynt a’i drafod fod yn gam cyntaf da. Gall y rhai sy’n ein adnabod yn dda ein helpu i edrych nôl dros y pethau sydd wedi bod yn digwydd yn ddiweddar, ac adnabod pethau all fod wedi sbarduno hyn. Gallant hefyd ein helpu i siarad am ein meddyliau, a all helpu i leihau’r straen yr ydym yn ei deimlo.

Gwnewch apwyntiad

Gall fod yn anodd dod o hyd i’r meddyginiaeth sy’n iawn i chi. Os ydym yn poeni mai meddyginiaeth yw achos ein di-deimlad emosiynol, dylem wneud apwyntiad gyda’n meddyg teulu neu seiciatrydd i drafod ein opsiynau.

Rhowch eich meddyliau ar bapur

Gall cadw nodiadau, boed yn ddyddiadur bwled, nodiadau ysgrifenedig neu rhywbeth mwy creadigol, ein helpu i adnabod unrhyw batrymau yn ein meddyliau neu hwyliau. Weithiau gall ein helpu i gysylltu digwyddiadau gyda’n teimladau (neu diffyg teimladau). Efallai y byddwn yn sylweddoli ein bod angen treulio llai o amser ar ben ein hunain, mwy neu lai o amser allan o’r tŷ, mwy neu lai o amser yn y gwely/yn cysgu. Efallai bod angen gwella’r ffiniau sydd gennym yn ein bywyd, ein deiet, neu’r amgylchedd yr ydym yn byw ynddo. 

Daearu (Grounding)

Os ydym yn teimlo’n ddatgysylltiedig o’n amgylchedd, yna gall technegau daearu fod o gymorth. Gall fod yn ddefnyddiol i feddwl am y synhwyrau wrth ddaearu, hynny yw, sylwi ar bum peth y medrwn weld, pedwar peth y medrwn glywed, tri pheth y medrwn gyffwrdd, dau beth y medrwn arogli, ac un peth y medrwn flasu. Gall tynnu ein esgidiau a theimlo’r carped neu’r gwair o dan ein traed neu lapio ein hunain mewn blanced drom ein daearu hefyd. Gall hyn ein helpu i deimlo ychydig mwy yn y ‘presennol’.

Ymlacio

Os yw ein di-deimladrwydd o ganlyniad i deimlo o dan straen, yna gall cymryd amser i ymlacio fod o gymorth. Weithiau yr oll yr ydym ei angen yw amser i’n corff a’n meddwl wneud synnwyr o’r pethau yr ydym wedi eu teimlo a’u profi. Gall cwsg helpu ein meddwl i weithio drwy pethau hefyd – gall alluogi ein ymennydd i brosesu gwybodaeth a all ein helpu i ymdopi, ac o ganlyniad, i deimlo’n well.

[Ffynhonnell: Blurt]