ymlacio

ymlacio

Gall ymlacio eich helpu i ofalu am eich lles pan fyddwch chi’n teimlo dan straen neu’n brysur.

Nid oes rhaid i ymlacio gymryd llawer o’ch amser – gall camu i ffwrdd am ychydig funudau o sefyllfa sy’n achosi straen, neu gymryd amser i ffwrdd oddi wrth eich trefn neu feddyliau arferol, rhoi digon o le a phellter i chi deimlo’n fwy llonydd.

Mae awgrymiadau am dechnegau ymlacio ar wefan Mind (Saesneg yn unig) a thudalen ‘Safleoedd Tawelu’ ar wefan Meic Cymru.

Ymwybyddiaeth Ofalgar

Dull o ganolbwyntio ein sylw ar y funud honno, sy’n defnyddio technegau fel myfyrdod, anadlu ac ioga yw ymwybyddiaeth ofalgar (Mindfulness). Mae’n ein helpu i ddod yn fwy ymwybodol o’n meddyliau a’n teimladau er mwyn ein rhoi mewn sefyllfa gwell i’w rheoli, yn hytrach na chael ein llethu ganddynt.

Gellir defnyddio ymwybyddiaeth ofalgar fel modd i reoli ein lles a’n iechyd meddwl. Er bod gwaith ymchwil ym maes ymwybyddiaeth ofalgar yn parhau, mae tystiolaeth wedi awgrymu ei fod yn llesol i iechyd a lles: dengys y canlyniadau effeithiau cadarnhaol ar sawl agwedd ar iechyd, gan gynnwys y meddwl, yr ymennydd, y corff, ymddygiad, a pherthnasoedd pobl ag eraill. (darllen rhagor)


(Llun: Celf Calon)

Traciau ymlacio Cymraeg


Bath sain a myfyrdod – Gill Evans


Myfyrdod sganio’r corff – Siôn Jones


Sesiwn anadlu a meddwlgarwch gyda Ceri Lloyd


‘Myfyrdod: Delweddu bore da a hapus’ – Dr Liza Thomas

Rhagor o fideos am fyfyrio


(Llun: Celf Calon)

Ap Cwtsh

Mae ap Cwtsh yn cynnwys tair sesiwn myfyrio; un i’r bore, un i’r prynhawn, ac un cyn cysgu.

Mae’r ap hefyd yn cynnwys ‘Llyfr Lles’, sef cyfeiriadur cenedlaethol ar gyfer sesiynau myfyrdod a dosbarthiadau ioga yn Gymraeg.

Gallwch lawrlwytho’r ap am ddim o’r App Store neu Google Play

(Llun: Ap Cwtsh)

Ioga

(Llun: Celf Calon)

Yn ein byd modern prysur, mae llawer o bobl yn ‘gollwng fynd’ i ymarfer ioga – system o athroniaeth yn wreiddiol o’r India. Gall pawb ymarfer ioga waeth beth yw eu hoedran, rhyw neu allu.
Ymarfer ioga gyda Laura Karadog
Mae ioga’n cynnig cyflwyniad cyfannol i’r corff, y meddwl a’r ysbryd trwy roi’r modd i ni ddelio â heriau dyddiol bywyd. Gall ioga hefyd ategu’r gwyddorau meddygol a’r triniaethau ar gyfer cyflyrau penodol.

Mae’n bosibl mai cael eich denu at ioga ar gyfer iechyd a lles a wnewch, neu eich bod yn chwilio am gymorth i oresgyn cyflwr corfforol penodol. Efallai eich bod angen cymorth i reoli straen, dosbarthiadau ioga ar gyfer beichiogi neu ymarferion arbennig ar gyfer rhai llai abl. Yn eich dosbarth ioga efallai dewch yn ymwybodol o deimlad o wellhad cyffredinol a’r budd sydd i gael o heddwch mewnol.

Darllen rhagor (yogaibawb.org)


Ioga gyda Tara Bethan


Ioga gyda Laura Karadog

Rhagor o fideos ioga


‘Yoga, Therapi a Siarad’ – Tara Bethan

(Llun: Geraint Todd Photography)

‘Ar y pryd ro’n i’n mynd i wersi yoga, yn bennaf i helpu fy nghorff rhag y poenau o ganlyniad i ballet pan yn iau. Rhywbeth corfforol oedd yoga yn fy mhen i. 9 mlynedd yn ddiweddarach, a bellach fel athrawes hatha, ashtanga, yoga beichiog a yoga mam a phlentyn dwi’n deallt yn wahanol. Mae’r Gorllewin YN RONG yn y ffordd mae’n hysbysebu yoga efo merched hot mewn leotards efo’u coesau rownd eu pennau. MAE YOGA I BAWB. Y ffordd fyswn i’n ei ddisgrifio ydi anrheg bach o saib i’r corff a’r meddwl. Mae pawb yn haeddu presant bach a ma pawb yn haeddu saib. DYDYN?!’ (darllen rhagor)


‘Yoga a Fi’ – Laura Karadog

‘Mae yoga yn gallu golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. I rai, mae’n system ffitrwydd sy’n cyfuno cryfder a hyblygrwydd. I eraill mae’n ffordd o arafu ac ymlacio. Ond yn ei hanfod, yoga yw’r broses o gwestiynu a dod i ddeall pwy yn union ydym ni. Rydym yn byw mewn cymdeithas sy’n pwysleisio pethau dros bobl, prysurdeb dros lonyddwch, sŵn dros dawelwch. Ac wrth i ni gael ein tynnu gan y llif yn ddyfnach ac yn ddyfnach i mewn i’r anhrefn, rydym yn teimlo’n hunain yn colli rheolaeth, yn mynd ar goll, ac felly’n dechrau chwilio’n daer am bethau i’n gwneud ni’n hapus ac yn gyflawn.’ (darllen rhagor)


Tsi Gwng (Qi Gong) gyda Pol Wong


Adweitheg

Fideo gan Nia o ‘Traed Fyny’ yn dangos Adweitheg Dwylo ar gyfer straen a gorbryder.

(Cliciwch ar y llun i fynd at y fideo)

Rhagor o fideos adweitheg


Lliwio

Mae ymchwil yn awgrymu y gall lliwio, a therapi celf yn gyffredinol, fod yn fuddiol iawn i bobl o bob oed. Yn ogystal â rhoi egwyl a chyfle i chi ymlacio, gall lliwio helpu drwy:

  • Codi eich hwyliau a lleihau lefelau gorbryder a straen;
  • Eich annog i ddatblygu technegau ymdopi positif ac ymlaciol i ddelio â meddyliau a theimladau anodd;
  • Tynnu eich sylw oddi ar feddyliau negyddol a phryderus. (gwybodaeth: happiful.com)

 Taflenni lliwio i’w hargraffu am ddim


Hunan-ofal

Mae hunan-ofal yn ddull sy’n ein helpu i fodloni ein hanghenion corfforol, emosiynol, seicolegol a chymdeithasol.

Mae nifer ohonom yn teimlo’n euog wrth dreulio amser arnom ni’n hunain, naill ai drwy wneud rhywbeth rydym yn ei fwynhau neu wrth ymlacio, ond mae hyn yn hanfodol er mwyn rheoli symptomau iechyd meddwl, yn ogystal â gwarchod ein lles yn gyffredinol.

Mae yna gysyniad niweidiol sy’n bodoli bod hunan-ofal yn rhywbeth diangen a bod blaenoriaethu ein hunain yn hunanol. Ond mewn gwirionedd, mae’r weithred o benodi amser i ofalu am eich hun yn eich galluogi i ddianc y cylch cythreulig o deimlo’n rhwystredig, ac yn gallu gwneud byd o wahaniaeth i’ch lles meddyliol. Wrth i ni dynnu at derfyn 2017 felly, pam na wnewch chi ymuno â ni a blaenoriaethu hunan-ofal fel adduned blwyddyn newydd? Gofynnwyd i ddarllenwyr meddwl.org i rannu eu hawgrymiadau hunan-ofal â ni, ac felly dyma nhw isod fel ysbrydoliaeth i chi… [darllen rhagor] 

Rhannu