Ymateb i ymgynghoriad ar Safonau’r Gymraeg ym maes iechyd

Llun: UMCB

Yn sgil pasio Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011, mae sefydliadau’r sector iechyd yng Nghymru (gan gynnwys Byrddau Iechyd, Cynghorau Cymuned ac Ymddiriedolaethau’r GIG) wedi bod yn agored i orfod cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg.

Ers oddeutu dwy flynedd bellach, mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyflwyno adroddiad safonau i Lywodraeth Cymru yn rhoi argymhellion ar y math o safonau ddylid eu cynnwys mewn set o reoliadau ar gyfer y sector.

Ar 27 Chwefror 2018, gosododd y Gweinidog Eluned Morgan AC reoliadau drafft ar gyfer y sector iechyd; Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018.  Disgwylir pleidlais ar eu cymeradwyaeth mewn cyfarfod llawn o’r Cynulliad o fewn yr wythnosau nesaf.

Yn y cyfamser, penderfynodd Pwyllgor y Gymraeg, Diwylliant a Chyfathrebu‘r Cynulliad alw’r rheoliadau i mewn er mwyn craffu ar eu cynnwys.  Bydd trafodaeth yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 14 Mawrth 2018, ac fel rhan o’r craffu, penderfynwyd cynnal ymgynghoriad byr ar y rheoliadau.  Daeth yr ymgynghoriad i ben ar 6 Mawrth 2018.

Ystyriwyd cynnwys y rheoliadau a’u heffaith ar wasanaethau iechyd meddwl ac isod, gellir darllen ymateb meddwl.org i’r ymgynghoriad. 


Annwyl Gadeirydd,

Cyflwynwn drwy’r llythyr hwn dystiolaeth ysgrifenedig ar ran tîm rheoli meddwl.org mewn ymateb i’ch ymgynghoriad byr ar Reoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018 arfaethedig (rheoliadau rhif 7).

Mudiad gwirfoddol yw meddwl.org â’i waith pennaf yn ymwneud â rhedeg y wefan gyntaf i ddarparu gwybodaeth a chyngor am iechyd meddwl, a gofod i rannu profiadau, yn gyfan gwbl drwy’r Gymraeg. Mae’r gwaith hefyd yn ymestyn yn gynyddol i gymryd rhan mewn trafodaethau a chodi ymwybyddiaeth ymysg eraill ar fater pwysigrwydd gofal iechyd meddwl Cymraeg.

Parhau i ddarllen

Rhannu

#AmseriSiarad – Hywel Dda yn pwysleisio pwysigrwydd y Gymraeg

Fel rhan o ddiwrnod Cenedlaethol #AmseriSiarad mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn lansio fideo newydd er mwyn pwysleisio pwysigrwydd derbyn gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae diwrnod #Amserisiarad, sy’n cael ei gynnal ar y 1af o Chwefror yn ymgyrch genedlaethol sy’n annog pobl Cymru i siarad am iechyd meddwl gan geisio taclo’r stigma sydd ynghlwm.

Mae’r fideo yn canolbwyntio ar Siôn Davies o Fronant, Ceredigion. Mae gan Siôn anableddau dysgu ac mae wedi derbyn therapi o ganlyniad i orbryder. Yn y fideo mae Siôn a’i fam Lynda yn sôn am eu profiad o dderbyn therapi yn gyntaf oll yn Saesneg, ac yna’r gwahaniaeth o dderbyn therapi yn iaith gyntaf Siôn.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Galw ar y Llywodraeth i wella gwasanaethau iechyd meddwl Cymraeg : meddwl.org

Llun: UMCB

Isod y mae llythyr yr anfonwyd oddi wrthym at y Gweinidog Iechyd ynghylch ein gwefan, meddwl.org, a gwasanaethau iechyd meddwl Cymraeg. Galwn ar y Llywodraeth i weithredu i sicrhau’r ddealltwriaeth o rôl iaith wrth ddarparu gwasanaethau iechyd meddwl, ac i roi cynlluniau cadarn mewn lle i fynd i’r afael â diffyg ymarferwyr sy’n gallu darparu gwasanaethau iechyd meddwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

Annwyl Weinidog Iechyd,

Hoffem dynnu eich sylw at wefan meddwl.org. Dyma’r wefan uniaith Gymraeg gyntaf i’w sefydlu at y diben o ddarparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar faterion iechyd meddwl, yn ogystal â gofod i rannu ac i drafod profiadau.

Yr adran fwyaf poblogaidd ar y wefan yw’r adran brofiadau. Mae’r adran hon yn cynnwys cyfraniadau’n ymwneud ag iechyd meddwl gan wahanol unigolion ar ffurf blogiau, fideos, neu waith creadigol. Rydym wedi ein synnu â’r nifer o unigolion sy’n dymuno rhannu eu profiadau. Rydyn ni’n credu felly bod yma dystiolaeth glir iawn bod siaradwyr Cymraeg eisiau, yn gwerthfawrogi, ac yn cael budd o rannu a darllen am brofiadau iechyd meddwl yn eu hiaith eu hunain.

Parhau i ddarllen

Rhannu

20 cofnod mwyaf poblogaidd 2017

Dyma restr o’r 20 cofnod mwyaf poblogaidd a gyhoeddwyd ar meddwl.org yn ystod 2017.

 

1. ‘Dwi’n ddig Mary Ellen, dwi’n ddig’ – David Williams (10 Mai)

“Mae dicter ac anfodlonrwydd yn cwrso trwy fy ngwythiennau ac dwi am gymryd perchnogaeth o’r teimlad hollol naturiol yma. Rydym wedi cael ein hannog i guddio ein dicter. Dydy o ddim yn rhywbeth i ddangos yn gyhoeddus ond faint o bobol sydd yn ddyddiol ar fin berwi drosodd fel sosban fach yn berwi ar y tân neu sosban fawr yn berwi ar y llawr?”


2. ‘Ymdopi dros gyfnod y Nadolig’ (7 Rhagfyr)

“Gall y Nadolig fod yn gyfnod hapus a llawn llawenydd; cyfle i weld teulu a ffrindiau, rhannu anrhegion a chael hwyl. Ond, gall hefyd fod yn gyfnod heriol o’r flwyddyn, yn enwedig i rai sydd â phroblemau iechyd meddwl. Llynedd, cyhoeddodd Mind Cymru waith ymchwil a ddangosodd fod pwysau ariannol, ymrwymiadau teuluol, unigrwydd, prysurdeb a’r pwysau i fod yn hapus yn gwneud i filoedd o bobl yng Nghymru deimlo eu bod yn methu ymdopi dros gyfnod y Nadolig.”

Parhau i ddarllen

Rhannu

Alaw Griffiths – Diwrnod Iechyd Meddwl y Byd

Mwy gan Alaw

  1. Lansio’r gyfrol gyntaf ar salwch meddwl yn y Gymraeg : Golwg360 – Awst 6, 2015
  2. Delio gyda salwch meddwl : BBC – Chwefror 16, 2016
  3. Wythnos o raglenni am iechyd meddwl : S4C – Mai 3, 2017
  4. Y gwirionedd erchyll am beth yw dioddef o iselder ôl-enedigol : WalesOnline – Mai 6, 2017
  5. Cyfrol yn torri tabŵ galar a chynnig cymorth ymdopi yn Gymraeg : Y Lolfa – Gorffennaf 24, 2017
  6. Lansiad meddwl.org : Alaw Griffiths – Mehefin 2, 2017
Rhannu

“Y Cynnig Rhagweithiol yw’r unig ffordd i sicrhau gwasanaethau ac hawliau heb eu cyfaddawdu.”

Heddiw, yng Nghaerdydd, cynhaliwyd digwyddiad dathlu a gwobrwyo strategaeth Mwy na Geiriau… Llywodraeth Cymru.  Strategaeth yw hon ar gyfer y Gymraeg mewn iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Comisiynydd y Gymraeg yn galw am fwy o siaradwyr Cymraeg ym maes iechyd meddwl

Meri Huws

Yn ôl ffigurau a gyhoeddwyd yn ddiweddar, mae canran y staff ym maes iechyd meddwl sy’n gallu siarad Cymraeg yn isel iawn – gyda’r ganran cyn ised â 1.9% mewn rhai byrddau iechyd.

Yn ystod trafodaeth ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol, dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws fod hyn yn ‘annerbyniol, eilradd a pheryglus’ a rhannwyd profiadau personol dioddefwyr oedd wedi gorfod trafod eu pryderon a’u meddyliau tywyllaf yn eu hail iaith.

Yn ôl Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws:

“Gan nad yw iechyd meddwl yn rhywbeth y gallwch ei weld, mae’n rhaid siarad i gyfleu a disgrifio’r teimladau a’r meddyliau tywyllaf a mwyaf personol – ac mae gwneud hynny mewn ail iaith yn boen a straen ychwanegol nad yw claf bregus ei angen.”

Parhau i ddarllen

Rhannu