Deall y gwahaniaeth rhwng nerfusrwydd a gorbryder

(Daw’r wybodaeth isod o wefan blurtitout.org)

Mae’n gallu bod yn anodd deall weithiau ai nerfusrwydd neu gorbryder yr ydyn ni’n ei brofi.

Teimlad y bydd pawb yn ei brofi o bryd i’w gilydd yw nerfusrwydd. Gall gorbryder fod yn gyflwr meddygol y gellir ei ddiagnosio. Yn aml, byddwn yn troi at Google mewn ymgais i ddeall y broblem, ond gall hynny ein drysu’n llwyr oherwydd yr holl wybodaeth sydd ar gael ac oherwydd y byddwn ni’n profi nerfusrwydd yn aml wrth brofi gorbryder.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Mae’n amser i chi wybod y gwir – Luned Gwawr Evans

Nid yw teitl y blog hwn yn ymgais i chi feddwl fy mod i wedi bod yn cadw rhyw gyfrinach fawr dan gaead bedd na dim byd felly.. Ond gobeithio mi fydd e’n ddigon i roi’r wefr i chi gario ‘mlaen i ddarllen am gwpwl o funudau.

Mae’r blog yma am iechyd meddwl.. Weithiau, dyw bywyd tu ôl i’r wyneb ddim yn hunky dory.

Cwestiwn neu ddau..

Pa mor dda ydych chi’n fy nabod i? Neu hyd yn oed, pa mor dda ydych chi’n adnabod eich hunan?

Hoffwn i rannu gyda chi rhywbeth nad oes ond rhai pobl yn gwybod amdana i, sef fy mod i’n dioddef o Orbryder Cymdeithasol neu Social Anxiety.

*Noder- Nid cais am dosturi neu sylw personol yw’r darn hwn..

Y diffiniad

Diffiniad yr NHS am Orbryder Cymdeithasol ydy:

Mae pryder cymdeithasol neu ffobia cymdeithasol yn anhwylder hir dymor, sy’n peri i’r person sy’n dioddef i deimlo ofn llethol o sefyllfaoedd cymdeithasol.

Rwyf yn rhoi’r argraff fy mod i’n unigolyn sy’n ddigon hapus mewn sefyllfa gymdeithasol, ond mewn gwirionedd, rwyf wedi dringo mynyddoedd enfawr i gyrraedd y pwynt ydw i heddiw. Parhau i ddarllen

Rhannu

Cost Anxiety

Yndi mae o’n swnio yn rhyfadd, a fwya’ dwi’n sbio arna fo ‘dio ddim yn neud sens. Cost Anxiety. Be dwi’n feddwl ydi mewn ffordd ydi be ma anxiety yn gostio i fi. Neu ella fwy syml, be dwi ‘di golli oherwydd yr anxiety neu be mae o wedi ei ddwyn gena i.

I fi yn bersonnol ma’r anxiety wedi costio lot, neu wedi effeithio ar fy mywyd i mwy na neshi ella erioed sylwi o’r blaen. Pan dwi meddwl nol dros y blynyddoedd hydnoed i pan oni yn ysgol gynradd odd yr anxiety ma yna, yn gysgod. Mae o ‘di bod yna erioed, ond nes i fi gyrraedd “breaking point” a pobl arall yn dechra’ sylwi, nath o erioed fod yn fwy na dim ond yr “ofn” ma, o bob dim. Dim jesd ofn fel ofn fod hi am fwrw glaw pan tidi fake tanio dy goesa’n barod i wisgo sgert newydd, neu ofn fod dy hoff dîm am golli mewn gêm. Ofn sy’n cymryd drosodd pob rhan o dy gorff. Mae o’n cymryd drosodd dy gorff, y ffordd ti’n anadlu, BOB DIM.

Parhau i ddarllen blog Peth meddal di’r meddwl


Rhannu

Gorbryder Cymdeithasol

Gorbryder Cymdeithasol yw ofn sefyllfaoedd cymdeithasol sy’n cynnwys cyfathrebu â phobl eraill. 

Mae nifer o bobl yn poeni cyn cyfarfod â phobl newydd, ond unwaith y byddant gyda nhw, gallant ymdopi a hyd yn oed mwynhau’r sefyllfa.

Fodd bynnag, mae’r rhai sydd â gorbryder cymdeithasol yn mynd yn bryderus iawn am sefyllfaoedd fel hyn. Ar y gorau, ni allwn eu mwynhau ac, ar y gwaethaf, efallai y byddwn yn eu hosgoi yn gyfan gwbl.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Y Meddwl

Mae gen i ‘social anxiety’, wbath ddigon cyffredin erbyn hyn, ond pan ddechreuais i deimlo felma, oni’n teimlo mor unig a ‘gwahanol’. Ond yn ddiweddar dwi wedi gweld lot o bobl o fy nghwmpas yn teimlo y run peth, a dwi isho trio helpu nhw, dwi ddim yn dda efo geiria, felly neshi feddwl ella sa sgwennu petha lawr mewn blog yn syniad gwell.

Cwestiwn sy’n cael ei ofyn i mi yn aml, gan ffrindia neu deulu ydi, be ydi anxiety? sud beth ydi o? A’r ateb dwi’n roi bob tro ydi, sgenai’m syniad sut i egluro i chi achos dwi ddim yn hollol siwr fy hun.

Mae o’n anodd egluro i rhywun sydd ddim yn cael yr un teimlada’ be ydi o, ella gan ei fod o yn wahanol ac mor bersonol i bob unigolyn. Un peth dwi’n sicr o ydi mai fy meddwl sydd yn ei reoli.

Ar y funud dwi’n gwneud gradd mewn Seicoleg, ac mewn ffordd mae o wedi dangos i mi faint o bwysig ydi y meddwl, a pha mor bwerus ydi o.

Y meddwl sydd yn rheoli pob dim ‘da ni yn ei wneud ac er ei fod o mor bwysig, mae o’n beth mor anodd i’w hastudio gan fod pawb mor wahanol.

Y broblem gyda fy meddwl i ydi, mod i’n gor-feddwl bob dim. A tydi gor-wneud unrhyw beth byth yn dda. Rhyw noson wsos dwytha pan doeddwn i methu cysgu, ddoishi fyny efo dipyn o syniada’ o sut allwn i egluro be ydi y meddwl, neu sut beth ydi fy meddwl i…”

Darllen rhagor o flog Peth Meddal yw’r Meddwl


Rhannu

Gorbryder

Mae gorbryder yn air a ddefnyddiwn i ddisgrifio teimladau o anesmwythyd, gofid ac ofn.

Mae’n cynnwys emosiynau a theimladau corfforol y gallem eu profi pan yn bryderus neu’n nerfus am rywbeth.

Er ei fod yn annymunol, mae gorbryder yn ymwneud â’r ymateb ‘ymladd neu ffoi’ – ein hadwaith biolegol arferol os teimlwn o dan fygythiad.

Bydd tua 1 o bob 10 unigolyn yn profi pryder neu ffobia sy’n eu poeni ar ryw ben yn ystod eu bywydau, ond lleiafrif sy’n gofyn am driniaeth. Gan fod gorbryder yn brofiad dynol cyffredin, weithiau mae’n anodd gwybod pryd mae’n dechrau mynd yn broblem i chi – ond os yw eich teimladau o orbryder yn gryf iawn, neu’n para am gyfnod hir, gall fynd yn drech na chi.

Parhau i ddarllen

Rhannu