Miloedd o bobl yng Nghymru yn cael trafferth ymdopi dros gyfnod y Nadolig

nadolig-meddwl1Mae ymchwil newydd gan yr elusen iechyd meddwl Mind Cymru wedi datgelu fod pwysau ariannol, ymrwymiadau teuluol ac unigrwydd yn gwneud i filoedd o bobl yng Nghymru deimlo eu bod yn “methu ymdopi” dros gyfnod y Nadolig.

Canfu eu harolwg fod un o bob saith o bobl yng Nghymru yn teimlo na allant ymdopi dros y Nadolig (15%), tra bod mwy nag un o bob chwech o bobl yn teimlo’n fwy unig adeg y Nadolig nag ar unrhyw adeg arall o’r flwyddyn (17%).

Mae’n ymddangos fod disgwyliadau rhy uchel yn rhan o’r broblem, gyda bron i draean o bobl (30%) yn teimlo pwysau i sicrhau’r “Nadolig perffaith”.

Er bod tymor y Nadolig yn her i lawer o bobl, mae’r elusen yn dweud bod cyfnod y Nadolig yn llawer mwy anodd i bobl sydd eisoes yn byw gyda phroblemau iechyd meddwl.

Mae canran y bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl sydd yn teimlo na allant ymdopi dros gyfnod y Nadolig bron yn ddwbl y boblogaeth yn gyffredinol (31% o’i gymharu â 15%). Yn ogystal, nid oedd dros hanner y bobl sydd â phroblem iechyd meddwl yn teimlo bod ganddynt unrhyw un i ymddiried ynddynt dros gyfnod y Nadolig (58%).

Dywedodd yr elusen fod nifer yn teimlo pwysau “syfrdanol” yn ystod cyfnod y Nadolig, gydag un ym mhob 20 wedi ystyried cymryd eu bywydau eu hunain yn uniongyrchol o achos cyfnod y Nadolig.

Dywedodd Sara Moseley, cyfarwyddwr Mind Cymru: “Er bod y Nadolig yn rhywbeth i edrych ymlaen ato i lawer o bobl yng Nghymru, gall hefyd ddod â phwysau ychwanegol megis straen ariannol, unigrwydd a theimlad bod rhaid i bopeth fod yn berffaith.

“Gall hyn fod yn arbennig o anodd i’r un o bob pedwar o bobl sy’n profi problem iechyd meddwl, yn enwedig os ydynt yn teimlo na allant ofyn am help.

“Ni all Mind Cymru sicrhau Nadolig perffaith, ond gallwn sicrhau bod gan bawb y cymorth sydd ei angen arnynt, boed drwy ein llinell wybodaeth (0300 123 3393) neu adnoddau ar-lein megis ein canllawiau ar gyfer ymdopi â straen yn ogystal â’n cymuned cymorth ar-lein ‘Elefriends ‘.”

Darllen Mwy:
walesonline.co.uk (Saesneg)
southwalesargus.co.uk (Saesneg)
mind.org.uk (Saesneg)
Apêl Nadolig 2016 Mind

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb