Iselder – sut alla’i helpu?

helpu iselder(1)Gall cefnogaeth ffrindiau a theulu fod yn hynod o bwysig a gwerthfawr i rywun sy’n gwella o iselder. Dyma rai awgrymiadau ar sut gallwch chi helpu.

Eu cefnogi i gael cymorth

Ni allwch orfodi rhywun i gael cymorth os nad oes arnynt ei eisiau, felly mae’n bwysig atgoffa eich anwylyd fod cymorth ar gael, a’i fod yn iawn i ofyn amdano. Gallwch hefyd:

  • Gynnig eu helpu i drefnu apwyntiad gyda’r meddyg
  • Cynnig cefnogaeth pan fyddan nhw’n mynychu apwyntiadau
  • Eu helpu i ymchwilio i fathau gwahanol o gefnogaeth, megis gwasanaethau cymdeithasol neu grwpiau cymorth

Bod yn agored am iselder

Mae llawer o bobl yn ei chael hi’n anodd siarad yn agored am sut maen nhw’n teimlo. Ceisiwch fod yn agored am iselder ac emosiynau anodd, er mwyn i’ch ffrind neu aelod o’r teulu wybod ei fod yn iawn i siarad am yr hyn maen nhw’n ei brofi.

Gwrando

Y peth gorau y gall ffrindiau a theulu ei wneud yw gwrando. Yn aml, does dim angen iddynt ddweud unrhyw beth. Mae cael rhywun sy’n barod i wrando ar eich problemau yn gwneud i chi deimlo’n llai unig ac ynysig.

Cadw mewn cysylltiad

Efallai ei fod yn anodd i’ch anwylyd i gael yr egni i gysylltu, felly ceisiwch gadw mewn cyswllt. Gall hyd yn oed neges destun neu e-bost, i ddweud eich bod yn meddwl amdanynt, wneud gwahaniaeth mawr i sut mae rhywun yn teimlo.

Peidio â beirniadu

Gall iselder fod yn anodd ei ddeall os nad oes gennych chi brofiad eich hun. Ceisiwch beidio â’u beio nhw na rhoi ormod o bwysau arnynt i wella yn syth – mae eich anwylyd mwy na thebyg eisoes yn feirniadol iawn o’u hunain.

Cadw cydbwysedd

Os ydy rhywun yn cael trafferth ymdopi, efallai eich bod yn teimlo y dylech wneud popeth drostyn nhw. Er ei fod yn ddefnyddiol i gynnig cymorth iddynt i wneud pethau, fel tacluso neu goginio prydau iachus, mae hefyd yn bwysig i’w hannog i wneud pethau drostyn nhw eu hunain. Bydd ar bawb angen cefnogaeth wahanol, felly siaradwch gyda’ch ffrind neu aelod o’r teulu ynghylch beth maen nhw eisiau eich help chi gyda, ac adnabod y pethau y gallan nhw ei wneud i’w hunain.

Ceisio deall

Dysgwch cymaint ag y gallwch am iselder – bydd hyn yn eich helpu chi i ddeall yr hyn maen nhw’n ei brofi. Gofynnwch iddynt am eu profiadau. Gallwch ofyn iddynt sut mae iselder yn effeithio arnynt o ddydd i ddydd, beth sy’n ei wneud yn well neu’n waeth. Gall wrando ar eu profiadau eich helpu chi i uniaethu â sut maen nhw’n teimlo.

Edrych ar ôl eich hun

Gall fod yn anodd iawn i gefnogi rhywun sydd â phroblem iechyd meddwl – nid ydych ar ben eich hun os ydych chi’n teimlo hyn yn ormod weithiau. Mae eich iechyd meddwl chi yn bwysig hefyd, a gall edrych ar ôl rhywun arall fod yn straen ar eich lles chi.


(Gwybodaeth o mind.org)

image_pdfPDFimage_printArgraffu
Rhannu

Gadael Ymateb