Anhwylder Affeithiol Deubegwn

Cysylltir anhwylder deubegynol, a adnabyddir hefyd fel iselder manig, â newidiadau hwyliau eithafol sy’n mynd o or-hapusrwydd a weithiau seicosis (a adnabyddir gyda’i gilydd fel mania neu heipomania) i ddirywiad hwyliau a lleihad mewn egni a gweithgarwch (iselder).

Caiff ei ddiagnosio ar ôl o leiaf dau ddigwyddiad ble mae hwyliau a lefelau gweithgarwch pobl yn gythryblus ofnadwy, gan gynnwys ar rai adegau mania neu heipomania, ac ar adegau eraill, iselder.

Mae hwyl pawb yn amrywio, ond mewn anhwylder deubegynol gall y newidiadau hyn beri gofid i chi a gallant gael effaith fawr ar eich bywyd. Gallwch deimlo bod eich hwyliau uchel ac isel yn eithafol, a bod y newidiadau yn eich hwyliau yn eich llethu.


Symptomau cyffredin

Episodau manig

Gallech fod yn teimlo…

 • Yn anodd rheoli’r cyffro
 • Gyda mwy o egni rhywiol
 • Yn aflonydd ac yn gynhyrfus
 • Yn hapus, ewfforig neu’n fodlon eich byd
 • Fel pe na all neb eich cyffwrdd na’ch niweidio
 • Fel petai eich meddyliau ar ras ac na allwch ganolbwyntio
 • Fel pe baech yn gallu cyflawni tasgau corfforol a meddyliol yn well na’r arfer

Gallech fod yn ymddwyn…

 • Yn fwy egnïol nag arfer
 • Yn mentro gyda’ch diogelwch
 • Yn cysgu fawr ddim os o gwbl
 • Yn camddefnyddio cyffuriau neu alcohol
 • Yn gwario gormod a gwario’n amhriodol
 • Yn siarad llawer ac yn siarad yn gyflymach

O gymharu â mania, mae symptomau hypomanig yn debygol o:

 • deimlo fel pe bai’n haws eu rheoli
 • para am lai o amser
 • peidio â chynnwys unrhyw symptomau seicotig

Symptomau cyffredin o iselder:

 • Teimlo’n drist ac yn ddiobaith
 • Blinder a diffyg egni
 • Colli diddordeb neu bleser mewn gweithgareddau a arferwyd eu mwynhau
 • Pryderu’n gynyddol
 • Anhawster wrth gofio, canolbwyntio neu wneud penderfyniadau syml
 • Newid mewn arferion bwyta
 • Teimladau o ddiffyg hunan-barch neu euogrwydd heb reswm
 • Teimlo’n ynysig ac unig
 • Meddwl am hunanladdiad neu farwolaeth

Episodau cymysg

Episodau cymysg (a elwir hefyd yn ‘gyflyrau cymysg’) yw’r adegau hynny pan fyddwch yn profi symptomau iselder a mania neu hypomania ar yr un pryd. Gall fod yn arbennig o anodd ymdopi â hyn.

Symptomau seicotig cyffredin


Mwy o wybodaeth

Myfyrdodau perthnasol

“Ac wedyn, ar ôl yr holl hwyl a sbri a gwallgofrwydd o’r hypomania, rhywbryd mae’r ‘crash’ yn dod, a dyma’r peth gwaethaf am ddeubegwn yn fy marn i. Mae pawb yn wahanol ond gyda fi mae’r ‘crash’ yn digwydd yn sydyn a dwi’n syth mewn i iselder lle dwi’n methu gwneud hyd yn oed y pethau dwi’n wir yn mwynhau. Mae’n anodd disgrifio’r cyfnodau o iselder, mae’n cliché gweud bod popeth yn teimlo yn ddu, ond mae’n wir.” (darllen mwy)

Newyddion

Dolenni eraill

Rhannu