Anhwylder Affeithiol Deubegwn

Cysylltir anhwylder deubegynol, a adnabyddir hefyd fel iselder manig, â newidiadau hwyliau eithafol sy’n mynd o or-hapusrwydd a weithiau seicosis (a adnabyddir gyda’i gilydd fel mania neu heipomania) i ddirywiad hwyliau a lleihad mewn egni a gweithgarwch (iselder).

Caiff ei ddiagnosio ar ôl o leiaf dau ddigwyddiad ble mae hwyliau a lefelau gweithgarwch pobl yn gythryblus ofnadwy, gan gynnwys ar rai adegau mania neu heipomania, ac ar adegau eraill, iselder. (Darllen rhagor : Gofal)

Mae hwyl pawb yn amrywio, ond mewn anhwylder deubegynol gall y newidiadau hyn beri gofid i chi a gallant gael effaith fawr ar eich bywyd. Gallwch deimlo bod eich hwyliau uchel ac isel yn eithafol, a bod y newidiadau yn eich hwyliau yn eich llethu.

Symptomau cyffredin

Episodau manig

Gallech fod yn teimlo…

 • Yn anodd rheoli’r cyffro
 • Gyda mwy o egni rhywiol
 • Yn aflonydd ac yn gynhyrfus
 • Yn hapus, ewfforig neu’n fodlon eich byd
 • Fel pe na all neb eich cyffwrdd na’ch niweidio
 • Fel petai eich meddyliau ar ras ac na allwch ganolbwyntio
 • Fel pe baech yn gallu cyflawni tasgau corfforol a meddyliol yn well na’r arfer

Gallech fod yn ymddwyn…

 • Yn fwy egnïol nag arfer
 • Yn mentro gyda’ch diogelwch
 • Yn cysgu fawr ddim os o gwbl
 • Yn camddefnyddio cyffuriau neu alcohol
 • Yn gwario gormod a gwario’n amhriodol
 • Yn siarad llawer ac yn siarad yn gyflymach

O gymharu â mania, mae symptomau hypomanig yn debygol o:

 • deimlo fel pe bai’n haws eu rheoli
 • para am lai o amser
 • peidio â chynnwys unrhyw symptomau seicotig

Symptomau cyffredin o iselder:

 • Teimlo’n drist ac yn ddiobaith
 • Blinder a diffyg egni
 • Colli diddordeb neu bleser mewn gweithgareddau a arferwyd eu mwynhau
 • Pryderu’n gynyddol
 • Anhawster wrth gofio, canolbwyntio neu wneud penderfyniadau syml
 • Newid mewn arferion bwyta
 • Teimladau o ddiffyg hunan-barch neu euogrwydd heb reswm
 • Teimlo’n ynysig ac unig
 • Meddwl am hunanladdiad neu farwolaeth

Episodau cymysg

Episodau cymysg (a elwir hefyd yn ‘gyflyrau cymysg’) yw’r adegau hynny pan fyddwch yn profi symptomau iselder a mania neu hypomania ar yr un pryd. Gall fod yn arbennig o anodd ymdopi â hyn.

Symptomau seicotig cyffredin

(Darllen rhagor : Mind)


Myfyrdodau perthnasol

gwenlanding-3108‘Fy nhaith gydag Anhwylder Deubegynnol’ – Gwen Goddard

“Pan oeddwn yn 25 cefais ddiagnosis o anhwylder deubegynol. Tua’r un amser, bu farw rhywun agos i mi drwy hunanladdiad ac achosodd hynny hyd yn oed fwy o ofid meddwl i mi. Roedd fy emosiynau’n rasio ac roeddwn yn cael pyliau deubegynol cymysg ac roeddwn yn cymryd llawer o dabledi. Ar yr un pryd, roeddwn hefyd yn hunan-niweidio.” (darllen mwy)

‘Bywyd dau begwn’ – Gwen Goddard 96682900_gwen1(BBC Cymru Fyw)

“Mae’n gallu hala fi i fod yn fyrbwyll iawn. Mae popeth yn cynyddu i fod yn onest: tymer, cyffro, creadigrwydd, cyflymder gweithio/prosesu pethau, ysfa rywiol. Mae’n gallu bod yn beryglus wrth ystyried fod pob elfen yn digwydd ar yr un pryd. Mae fel bod popeth yn amplified, yn wefreiddiol heb wifren ddaear” (darllen mwy)

dideitl-2-2-227x300‘Anhwylder Affeithiol Deubegwn’ – David Williams

“Ac wedyn, ar ôl yr holl hwyl a sbri a gwallgofrwydd o’r hypomania, rhywbryd mae’r ‘crash’ yn dod, a dyma’r peth gwaethaf am ddeubegwn yn fy marn i. Mae pawb yn wahanol ond gyda fi mae’r ‘crash’ yn digwydd yn sydyn a dwi’n syth mewn i iselder lle dwi’n methu gwneud hyd yn oed y pethau dwi’n wir yn mwynhau. Mae’n anodd disgrifio’r cyfnodau o iselder, mae’n cliché gweud bod popeth yn teimlo yn ddu, ond mae’n wir.” (darllen mwy)


Mwy o wybodaeth


Newyddion


Fideos


Dolenni eraill


Diweddarwyd ar Tach 26, 2017 @ 10:09 pm

 

Rhannu