Ymarferion ioga : FFIT Cymru

Dyma ymarferion ioga y gallwch chi eu gwneud i reoli straen a thawelu’r meddwl.

Parhau i ddarllen

Rhannu

‘Diffyg cymorth iechyd meddwl’ i fyfyrwyr yn y Gymraeg

Dydy gwelliannau i wasanaethau iechyd meddwl myfyrwyr drwy’r Gymraeg ddim yn digwydd yn ddigon cyflym nac yn ddigon eang, yn ôl undebau.

Yn ystod wythnos iechyd meddwl, mae swyddogion o Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru (UCMC), sy’n cynrychioli holl undebau myfyrwyr Cymru, wedi sgwennu at Lywodraeth Cymru’n mynegi pryderon am gyllido, diffyg staff cymwys a diffyg gwasanaethau digidol.

 

Yn y llythyr at yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething mae UCMC yn dweud eu bod yn “croesawu ymrwymiad y llywodraeth i gyflenwi gwasanaethau iechyd a gofal o ansawdd uchel, a bod y Gymraeg yn greiddiol i hynny”.

“Fodd bynnag, rydym yn pryderu nad yw cynnydd yn y maes hwn yn digwydd yn ddigon cyflym ac yn ddigon eang er mwyn diwallu anghenion y Gymru fodern sydd ohoni,” meddai’r mudiad.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru fod darparu gwasanaeth yn y Gymraeg yn “allweddol” i’w gwasanaethau iechyd meddwl.

Darllen rhagor: NUS connect a BBC Cymru Fyw


Rhannu

Mahum yn trafod iselder : Y Gymdeithas Feddygol

Fideo Mahum Umer yng nghystadleuaeth flog meddygol y Gymdeithas Feddygol yn 2017, lle y mae hi’n trafod iselder.

[Fideo gwreiddiol : YouTube / Y Gymdeithas Feddygol]


Rhannu

Flog Meddygol: Iechyd Meddwl – Y Gymdeithas Feddygol

Fideo Cwm Rhymni yng nghystadleuaeth flog meddygol y Gymdeithas Feddygol, sy’n ymwneud ag iechyd meddwl.

[Fideo gwreiddiol : YouTube / Y Gymdeithas Feddygol]


Rhannu

Flog #3 Arddun Rhiannon: Gorbryder cymdeithasol

Dyma un arall yng nghyfres diweddaraf Arddun Rhiannon o ‘flogs’: https://arddunrhiannon.wordpress.com/2018/04/15/social-anxiety/.

“Felly, dyma ni. Dyma fi’n trio gwneud synnwyr o’r cyflwr sydd wedi rheoli rhan helaeth o fy mywyd. Fydd o ddim yn bosib o gwbl i mi sôn am bob dim, mae o’n fatar cymhleth, ond mi wnai drio ‘ngora.

Mae o’n fwy na swildod. Ma’ pawb yn mynd yn shei weithia’ – y gwahaniaeth ydi bod sefyllfaeoedd cymdeithasol yn gwneud i rywun efo gorbryder cymdeithasol deimlo’n sâl yn gorfforol, ac yn gallu cymell panic attacks mewn rhai achosion.

Geshi ddim y diagnosis ffurfiol nes oni rhyw 15/16 oed, ond wrth edrych yn ôl ar fy ymddygiad cyn hynny, dwi’n gallu gweld bod y cyflwr yn bresennol pan oni mor ifanc â 12.

Un enghraifft o hyn ydi pan dwi’n cofio’r adega’ oni’n ca’l fy ngwahodd allan i siopa/sinema efo fy ffrindia’ ar y penwythnosa’, a mi fyswn i’n gwrthod yn amlach na dim. Peidiwch â cham-ddallt – oni *isho* mynd a cha’l fy nghynnwys mewn petha’, ond o’dd ‘na wbath yn codi ofn arna i – doedd o’m yn amlwg i mi ar y pryd, ond o’dd ‘na wbath yn fy nal i nôl.” Parhau i ddarllen 


Rhannu

Ail Gyfle : Dechrau Canu Dechrau Canmol

Ar Dechrau Canu Dechrau Canmol yr wythnos hon (15 Ebrill) ar S4C, bydd sgwrs onest a theimladwy gyda Malan Wilkinson am iselder, ac ymwelir â chanolfan Tŷ Penrhyn ym Mangor, sy’n rhoi cefnogaeth i bobl sy’n goresgyn problemau cam-drin alcohol a chyffuriau.

S4C ~ Nos Sul ~ 15 Ebrill ~ 7.30pm

[Fideo gwreiddiol : Dechrau Canu Dechrau Canmol]


Rhannu

Cyflwyniad i Rwydwaith Iechyd Meddwl y Byddar : Betsi Cadwaladr

Dyma gyflwyniad i Rwydwaith Iechyd Meddwl y Byddar Gogledd Cymru gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, mewn Iaith Arwyddo Prydeinig gydag is-deitlau Cymraeg.

[Fideo Gwreiddiol : Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr]


Rhannu

Hyfforddiant iechyd meddwl Mind : Mind Cymru

Dyma Trystan a’i reolwr Karen, o Dŵr Cymru, yn siarad am sut mae hyfforddiant iechyd meddwl oddi wrth Mind wedi helpu Trystan i allu gweithio eto ar ôl cymryd amser i ffwrdd o’r gwaith gydag iselder.

[Fideo gwreiddiol : Mind]


Rhannu