Meddwlgarwch a ioga i blant gyda Llifo’n Llawen

Sesiwn ioga a meddwlgarch i blant a’u teuluoedd gyda Emma o Llifo’n Llawen. Bydd y fideo hwn o gymorth i blant er mwyn ymlacio yn y bore cyn mynd i’r ysgol, neu ar unrhyw adeg. Dewch â’ch hoff dedi neu ddoli a mwynhewch!

Mae’r sesiwn yn rhan o’n cyfres #MawrthMeddwl, sef digwyddiadau bob nos Fawrth am 8pm ar ein tudalen Facebook er mwyn helpu i ymlacio’r corff a’r meddwl.


Rhannu

Myfyrdod gyda Siôn Jones

Dau fyfyrdod i leihau gorbryder a straen, a chyngor arbennig gan Sion Jones am sut i dawelu’r meddwl a chadw meddwl iach.

Dyma oedd y trydydd sesiwn yn ein cyfres #MawrthMeddwl sy’n ddigwyddiadau ymlaciol bob nos Fawrth am 8pm ar ein tudalen Facebook. Arweinir pob sesiwn gan athrawon a hyfforddwyr profiadol, ac mae’r gyfres yn cynnig cyfle i chi gael blas ar ffyrdd gwahanol o ymlacio’r corff a’r meddwl.


Rhannu

Sesiwn ioga a myfyrio gyda Laura Karadog

Dyma’r sesiwn gyntaf yn ein cyfres #MawrthMeddwl sy’n ddigwyddiadau ymlaciol bob nos Fawrth am 8pm ar ein tudalen Facebook. Arweinir pob sesiwn gan athrawon a hyfforddwyr profiadol, ac mae’r gyfres yn cynnig cyfle i chi gael blas ar ffyrdd gwahanol o ymlacio’r corff a’r meddwl.


Rhannu

Myfyrdod sganio’r corff – Siôn Jones

Myfyrdod sganio’r corff (‘body scan meditation’) dan arweiniad Siôn Jones.


Rhannu

Ioga a Fi – Ceri Lloyd

ceri lloydCwpwl o flynyddoedd yn ôl fe ddes i i’r casgliad bod rhaid i rywbeth yn fy mywyd newid a bod rhaid i mi gymryd fy iechyd i mewn i fy nwylo fy hun neu base ni mewn peryg o ddioddef gydag afiechyd gwael.

Os ydych wedi archebu fy llyfr ‘O’r Pridd i’r Plât’, ble rwyf yn rhannu fy stori bersonol sydd yn sôn am fy mherthynas negyddol gyda bwyd a fy nghorff, yna byddwch yn ymwybodol pam yn union roedd yn rhaid i mi newid fy ffordd o fyw a sut es i o gwmpas helpu fy hun i deimlo’n gryfach, yn llai o dan bwysau a cymaint yn fwy cyfforddus yn fy nghroen fy hun.

Er fy mod wedi gweld llawer o’r newidiadau positif yma o ganlyniad i newid fy niet a fy mherthynas gyda bwyd, cafodd ioga hefyd effaith mawr ar fy iechyd meddwl ac fy mherthynas gyda fy nghorff. Parhau i ddarllen

Rhannu

Lansio ap myfyrio Cymraeg ‘Cwtsh’

Lansiwyd ap Cwtsh yr wythnos diwethaf (dydd Gwener, Ebrill 27) gan Fenter Iaith Abertawe.

Mae’r ap yn cynnwys tair sesiwn myfyrio; un i’r bore, un i’r prynhawn, ac un cyn cysgu. Mae’r ap hefyd yn cynnwys ‘Llyfr Lles’, sef cyfeiriadur cenedlaethol ar gyfer sesiynau myfyrdod a dosbarthiadau ioga yn Gymraeg.

Gallwch lawrlwytho’r ap am ddim o’r App Store neu Google Play

Dolenni perthnasol ar meddwl.org:

Rhannu

Ymwybyddiaeth Ofalgar

(Gwybodaeth o’r Sefydliad Iechyd Meddwl)

Dull o ganolbwyntio ein sylw ar y funud honno, sy’n defnyddio technegau fel myfyrdod, anadlu ac ioga yw ymwybyddiaeth ofalgar (Mindfulness). Mae’n ein helpu i ddod yn fwy ymwybodol o’n meddyliau a’n teimladau er mwyn ein rhoi mewn sefyllfa gwell i’w rheoli, yn hytrach na chael ein llethu ganddynt.

Sut gall ymwybyddiaeth ofalgar helpu?

Gellir defnyddio ymwybyddiaeth ofalgar fel modd i reoli ein lles a’n iechyd meddwl. Er bod gwaith ymchwil ym maes ymwybyddiaeth ofalgar yn parhau, mae tystiolaeth wedi awgrymu ei fod yn llesol i iechyd a lles: dengys y canlyniadau effeithiau cadarnhaol ar sawl agwedd ar iechyd, gan gynnwys y meddwl, yr ymennydd, y corff, ymddygiad, a pherthnasoedd pobl ag eraill.

Dangoswyd hefyd fod ymwybyddiaeth ofalgar yn helpu i atal nifer o gyflyrau, gan gynnwys straen, gorbryder, iselder, ymddygiadau caethiwus tebyg i gam-drin alcohol neu sylweddau, gamblo, problemau corfforol fel gorbwysedd, clefyd y galon a phoen cronig.

Parhau i ddarllen

Rhannu