Myfyrdod gyda Siôn Jones

Dau fyfyrdod i leihau gorbryder a straen, a chyngor arbennig gan Sion Jones am sut i dawelu’r meddwl a chadw meddwl iach.

Dyma oedd y trydydd sesiwn yn ein cyfres #MawrthMeddwl sy’n ddigwyddiadau ymlaciol bob nos Fawrth am 8pm ar ein tudalen Facebook. Arweinir pob sesiwn gan athrawon a hyfforddwyr profiadol, ac mae’r gyfres yn cynnig cyfle i chi gael blas ar ffyrdd gwahanol o ymlacio’r corff a’r meddwl.


Rhannu

Myfyrdod sganio’r corff – Siôn Jones

Myfyrdod sganio’r corff (‘body scan meditation’) dan arweiniad Siôn Jones.


Rhannu

Ioga a Fi – Ceri Lloyd

ceri lloydCwpwl o flynyddoedd yn ôl fe ddes i i’r casgliad bod rhaid i rywbeth yn fy mywyd newid a bod rhaid i mi gymryd fy iechyd i mewn i fy nwylo fy hun neu base ni mewn peryg o ddioddef gydag afiechyd gwael.

Os ydych wedi archebu fy llyfr ‘O’r Pridd i’r Plât’, ble rwyf yn rhannu fy stori bersonol sydd yn sôn am fy mherthynas negyddol gyda bwyd a fy nghorff, yna byddwch yn ymwybodol pam yn union roedd yn rhaid i mi newid fy ffordd o fyw a sut es i o gwmpas helpu fy hun i deimlo’n gryfach, yn llai o dan bwysau a cymaint yn fwy cyfforddus yn fy nghroen fy hun.

Er fy mod wedi gweld llawer o’r newidiadau positif yma o ganlyniad i newid fy niet a fy mherthynas gyda bwyd, cafodd ioga hefyd effaith mawr ar fy iechyd meddwl ac fy mherthynas gyda fy nghorff. Parhau i ddarllen

Rhannu

Lansio ap myfyrio Cymraeg ‘Cwtsh’

Lansiwyd ap Cwtsh yr wythnos diwethaf (dydd Gwener, Ebrill 27) gan Fenter Iaith Abertawe.

Mae’r ap yn cynnwys tair sesiwn myfyrio; un i’r bore, un i’r prynhawn, ac un cyn cysgu. Mae’r ap hefyd yn cynnwys ‘Llyfr Lles’, sef cyfeiriadur cenedlaethol ar gyfer sesiynau myfyrdod a dosbarthiadau ioga yn Gymraeg.

Gallwch lawrlwytho’r ap am ddim o’r App Store neu Google Play

Dolenni perthnasol ar meddwl.org:

Rhannu

Ymwybyddiaeth Ofalgar

(Gwybodaeth o’r Sefydliad Iechyd Meddwl)

Dull o ganolbwyntio ein sylw ar y funud honno, sy’n defnyddio technegau fel myfyrdod, anadlu ac ioga yw ymwybyddiaeth ofalgar (Mindfulness). Mae’n ein helpu i ddod yn fwy ymwybodol o’n meddyliau a’n teimladau er mwyn ein rhoi mewn sefyllfa gwell i’w rheoli, yn hytrach na chael ein llethu ganddynt.

Sut gall ymwybyddiaeth ofalgar helpu?

Gellir defnyddio ymwybyddiaeth ofalgar fel modd i reoli ein lles a’n iechyd meddwl. Er bod gwaith ymchwil ym maes ymwybyddiaeth ofalgar yn parhau, mae tystiolaeth wedi awgrymu ei fod yn llesol i iechyd a lles: dengys y canlyniadau effeithiau cadarnhaol ar sawl agwedd ar iechyd, gan gynnwys y meddwl, yr ymennydd, y corff, ymddygiad, a pherthnasoedd pobl ag eraill.

Dangoswyd hefyd fod ymwybyddiaeth ofalgar yn helpu i atal nifer o gyflyrau, gan gynnwys straen, gorbryder, iselder, ymddygiadau caethiwus tebyg i gam-drin alcohol neu sylweddau, gamblo, problemau corfforol fel gorbwysedd, clefyd y galon a phoen cronig.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Hunan-ofal

Mae hunan-ofal yn ddull sy’n ein helpu i fodloni ein hanghenion corfforol, emosiynol, seicolegol a chymdeithasol.

Mae Jayne Hardy, sefydlwr The Blurt Foundation, yn dadlau mai dyma’r ffordd ataliol orau o frwydro yn erbyn gorflino, straen a salwch, yn ein bywydau prysur heddiw. Ar ôl gweithio drwy’r dydd, astudio, neu ofalu am ein plant, mae’n iawn i deimlo bod angen egwyl arnoch. Gyda’r holl ddyletswyddau hyn, mae’n hawdd anghofio bod angen gofalu am ein hunain hefyd.

Mae nifer ohonom yn teimlo’n euog wrth dreulio amser arnom ni’n hunain, naill ai drwy wneud rhywbeth rydym yn ei fwynhau neu wrth ymlacio, ond mae hyn yn hanfodol er mwyn rheoli symptomau iechyd meddwl, yn ogystal â gwarchod ein lles yn gyffredinol.

Mae yna gysyniad niweidiol sy’n bodoli bod hunan-ofal yn rhywbeth diangen a bod blaenoriaethu ein hunain yn hunanol. Ond mewn gwirionedd, mae’r weithred o benodi amser i ofalu am eich hun yn eich galluogi i ddianc y cylch cythreulig o deimlo’n rhwystredig, ac yn gallu gwneud byd o wahaniaeth i’ch lles meddyliol. Wrth i ni dynnu at derfyn 2017 felly, pam na wnewch chi ymuno â ni a blaenoriaethu hunan-ofal fel adduned blwyddyn newydd? Gofynnwyd i ddarllenwyr meddwl.org i rannu eu hawgrymiadau hunan-ofal â ni, ac felly dyma nhw isod fel ysbrydoliaeth i chi.

Hawys Haf Roberts

Mae angen cofio bod yn garedig wrthoch chi eich hun, ac weithie mae angen dweud bod ‘digon da yn ddigon da’. I fi mae bod yn garedig wrthyf i fy hun yn golygu neud amser i ymlacio, rhoi fy hun yn gynta ambell waith, ac anadlu’n ddwfn os oes pwl o banig yn digwydd. Mae glasied o win a llyfr da yn help hefyd!’

Parhau i ddarllen

Rhannu

ymlacio

ymlacio

Gall ymlacio eich helpu i ofalu am eich lles pan fyddwch chi’n teimlo dan straen neu’n brysur.

Nid oes rhaid i ymlacio gymryd llawer o’ch amser – gall camu i ffwrdd am ychydig funudau o sefyllfa sy’n achosi straen, neu gymryd amser i ffwrdd oddi wrth eich trefn neu feddyliau arferol, rhoi digon o le a phellter i chi deimlo’n fwy llonydd.

Mae awgrymiadau am dechnegau ymlacio ar wefan Mind (Saesneg yn unig) a thudalen ‘Safleoedd Tawelu’ ar wefan Meic Cymru.

Parhau i ddarllen

Rhannu