Effaith nam golwg ar fy iechyd meddwl – Elin Williams

Rhannol ddall, dall ac anabl, dyma rhai o’r labelau sydd wedi diffinio sawl agwedd o’m mywyd i ers i fi gael y diagnosis o’r cyflwr llygaid dirywiol, Retinitis Pigmentosa (RP), pan oni’n chwe mlwydd oed.

Dwi wedi bod yn berson reit hapus a positif erioed ond dwi methu cuddio’r ffaith bod tyfu i fyny hefo anabledd wedi bod yn sialens ac mae o’n rhywbeth sydd wedi cael effaith ar fy iechyd meddwl mewn mwy na un ffordd.

Dwi wedi bod yn berson distaw ers pan oni’n blentyn a dydi magu hyder erioed wedi dod yn hawdd i mi ond pan nes i ddechrau cael fy mwlio oherwydd fy nam golwg, fe wnaeth o brofi i fod hyd yn oed yn fwy anodd i fynegi fy hun. Roedd y sylwadau câs a’r chwerthin oherwydd bod fi wedi baglu dros rhywbeth gan bod fi heb ei weld yn dechrau cael effaith mawr ac er fy mod yn trio eu cau nhw allan, roedd y sylwadau yn gwneud i mi deimlo’n ddibwys ac fel fy mod i ddim yn perthyn.

Parhau i ddarllen

Rhannu

‘Mwy angen blogio i gadw iechyd meddwl iach’ : BBC Cymru Fyw

Mae Elin Williams yn galw am fwy o hwb i ysgrifennu blogiau a dyddiaduron wrth ymdrin ag iechyd meddwl.

Dechreuodd Elin, sydd â nam golwg, ei blog ‘My Blurred World‘ fel ffordd i drafod ei theimladau a’i gofidiau.

Dywedodd Elin:

“Mi wnes i ddechrau fy mlog yn 2015 a wnes i ddechrau oherwydd y teimlad o unigrwydd, ac roeddwn i eisiau rhoi fy nheimladau i gyd ar daflen ac roedd o’n dod lot haws a lot fwy naturiol i mi.

Yn amlwg mae pawb yn wahanol ond dwi’n meddwl fod blogio’n gallu bod yn help mawr. Mae ‘di dod yn fwyfwy boblogaidd ac yn helpu i ni siarad am ein problemau.

Unwaith gewch chi eich teimladau ar bapur, does ddim rhaid cyhoeddi nhw. Mae’r teimlad yna o ryddhad. Wnes i erioed feddwl y byddai rhywbeth ‘nes i ysgrifennu yn gallu helpu pobl eraill ac uniaethu hefo. Mae’n rhyfedd ond yn deimlad da.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Unigrwydd – Efan Thomas

Y peth anodd am fyw mewn dinas fawr fel Lerpwl ydi’r ffaith bod rhaid i mi fyw ar ben fy hun. A tydi o heb fod yn help fy ‘mod i’n gorfod byw i ffwrdd o adre.

llun efan1

Ar adega’, dwi’n licio cwmni fy hun (dim i’r extent lle dwi’n troi yn reclusive hermit), ond dweud hynny, yn aml dwi’n teimlo fod bod ar ben fy hun, yn medru gwneud fi deimlo tipyn bach yn ddigalon mewn ffordd.

Y teimlad o unigrwydd.

Efo rhywun sy’n diodde’ o iselder, mae’n medru gwneud petha’n llawer gwaeth.

Dwi’n ymdopi gyda’r peth yn dda yn ddiweddar – dwi’n chwarae pêl droed bob nos Fawrth, mynd am beint gyda fy nghydweithwyr (ystod amser cinio dydd Gwener coeliwch neu beidio), ag fyddai’n treulio pob un o’m mhenwythnosa’ i adre achos, does unman debyg i adre wrth gwrs.

Ond dan mis Hydref, roedd popeth mor anodd braidd. Parhau i ddarllen

Rhannu

Y Samariaid yn disgwyl cannoedd ar filoedd o alwadau am gymorth dros gyfnod y Nadolig : The Guardian

Mae’r Samariaid yn disgwyl derbyn cannoedd ar filoedd o alwadau ffôn dros gyfnod y Nadolig, gyda ffigyrau’n datgelu bod un o bob tri pherson a gysylltodd â’r elusen ar Ddydd Nadolig llynedd yn chwilio am gymorth gydag unigrwydd.

Derbyniodd llinell gymorth yr elusen, sy’n cynnig cymorth cyfrinachol i filiynau o bobl, 11,000 o alwadau am gymorth ar Ddydd Nadolig, a chyfanswm o tua 400,000 yn ystod mis Rhagfyr, y llynedd. Mae’r Samariaid yn rhagweld y byddant yn derbyn hyd yn oed mwy o alwadau yn ystod mis Rhagfyr eleni, ac mae’r elusen yn tynnu sylw at broblem unigrwydd ac unigedd ymhlith pobl ifanc a phobl hŷn.

Yn ogystal ag unigrwydd, y prif faterion eraill a nodwyd gan alwyr i’r Samariaid ar 25 Rhagfyr oedd problemau gyda pherthnasau, trais, profedigaeth, camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, a phroblemau iechyd corfforol ac iechyd meddwl.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Lansio ymgyrch i drafod ‘problem gynyddol’ unigrwydd : BBC Cymru Fyw

Mae un o weinidogion Llywodraeth Cymru wedi dweud y gallai unigrwydd fynd yn “argyfwng mawr o ran iechyd y cyhoedd” os nad oes mwy yn cael ei wneud i fynd i’r afael â’r broblem.

Dywedodd Huw Irranca-Davies fod angen i gymunedau “weithio gyda’n gilydd i daclo’r broblem” os nad oedd pethau am waethygu.

Daw hynny wrth i’r llywodraeth lansio sgwrs genedlaethol i edrych ar y camau y gellir eu cymryd i ddelio â’r mater.

Yn ôl yr ystadegau diweddaraf mae unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol yn effeithio bron i un o bob pum person yng Nghymru. Fe wnaeth Arolwg Cenedlaethol Cymru yn 2016-17 ganfod bod tua 440,000 o bobl yn dweud eu bod yn teimlo’n unig, a bod pobl ifanc yn fwy tebygol o fod yn unig na phobl hŷn.

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Pobl ifanc rhwng 16 a 24 yw’r grŵp oed mwyaf unig

Pobl ifanc rhwng 16 a 24 oed yw’r grŵp oed mwyaf unig, yn ôl canlyniadau arolwg diweddar.

Cynhaliodd rhaglen All in the Mind, BBC Radio 4, Arbrawf Unigrwydd (‘The Loneliness Experiment’), yr arolwg fwyaf sydd wedi ei chynnal hyd yma i mewn i bwnc unigrwydd. Cymerodd dros 55,000 o bobl 16 mlwydd oed a hŷn ran yn yr arolwg.

Roedd canlyniadau’r arolwg yn dangos fod pobl ifanc rhwng 16 a 24 yn profi unigrwydd yn amlach nag unrhyw grŵp arall. Roedd 40% o’r sawl a ymatebodd yn dweud eu bod wedi teimlo’n unig yn aml neu’n aml iawn, gydag ond 29% o bobl rhwng 65 a  74, a 27% o bobl dros 75, yn dweud yr un peth.

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru a BBC (Saesneg)


Rhannu

Iselder – no way ydw i’n gadael iddo ennill!

Helo!

Enw fi di Catrin Edwards a dwi ar fin cychwyn fy mlwyddyn ola’ yn neud y gyfraith ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn wreiddiol o Ynys Môn. Dwi erioed ‘di sgwenu rywbeth fel hyn, ond wedi bod isio rhannu fy ‘stori’ ers ‘chydig o wythnosau bellach. Dwi am rannu efo chi be oedd blwyddyn gwaetha’ mywyd i.  Dwi’n gobeithio ella fydd rhywun yn ‘comforted’ gan y blog ‘ma gan wybod bod nhw ddim ar ben ei hun, fel dwi wedi bod tra’n darllen ambell i flog arall dros y misoedd diwethaf.

Digwyddiadau Newidiodd fy Mywyd

Oce, here goes. Nes i ddechrau teimlo’n reit isel dechrau’r ail flwyddyn yn Gaerdydd. Oedd pwysau’r gwaith yr hyn oni’n ddisgwyl, ond be oedd yn rili stressio fi allan oedd y pwyslais ar neud ceisiadau am bethau fel vacation schemes (sef profiad gwaith) a training contracts, sydd bron yn amhosib i’w cael. Oni’n teimlo fel bod pawb arall yn gwybod be i neud ac yn llwyddo i neud hynny a gneud yr holl waith ar gyfer y tiwtorialau a seminarau hefyd. Doni’m digon da i neud y gyfraith, heb sôn am llwyddo yn y broses ceisiadau. Nath hyn arwain ata i’n treulio oriau yn y llyfrgell, o 9 yn y bore i bron i 10 yn y nos, felly doni’m yn bwyta’n iawn na’n cysgu llawer. Parhau i ddarllen

Rhannu

Yr haf yn gyfnod anodd i bobl sy’n teimlo’n unig : BBC Cymru Fyw

Mae’r haf yn gallu bod yn gyfnod yr un mor anodd i’r rheiny sydd yn dioddef o unigrwydd â misoedd y gaeaf, yn ôl un arbenigwr ar y pwnc.

Dywedodd Dr Deborah Morgan o Ganolfan Heneiddio Arloesol Prifysgol Abertawe fod cyfnodau fel y Nadolig yn aml yn cael eu cysylltu â chynnydd mewn unigrwydd. Ond y gwirionedd yw bod yr haf hefyd yn gallu bod yn anodd, wrth i bobl wylio eraill yn “mwynhau eu hunain” yng nghwmni teulu a ffrindiau.

“Nid pobl sy’n byw ar eu pen eu hunain yw’r unig bobl sy’n unig. Weithiau ‘dych chi’n meddwl bod grŵp mawr o ffrindiau gyda nhw, ond safon y cyfeillgarwch yna sy’n eu gwneud nhw’n unig.”

Darllen rhagor : BBC Cymru Fyw


Rhannu

Unigrwydd yn “broblem fwyfwy difrifol” yng nghefn gwlad : Golwg360

Mae’r profiad o deimlo’n unig ac ynysig mewn cymunedau gwledig yn mynd yn “broblem fwyfwy difrifol”, yn ôl Llywodraeth Cymru.

Yn ystod ei ymweliad â’r Sioe Fawr ddydd Mawrth, Gorffennaf 24, dywedodd y Gweinidog Gofal Cymdeithasol, Huw Irranca-Davies, fod mynd i’r afael ag unigrwydd yn un o brif flaenoriaethau Llywodraeth Cymru.

Daw hyn wrth i Arolwg Cenedlaethol Cymru ar gyfer y ddwy flynedd ddiwetha’ ddangos bod tua 17% o boblogaeth Cymru, sef tua 440,000, wedi dweud eu bod nhw’n teimlo’n unig. Mae’r broblem hon, meddai Llywodraeth Cymru, yn enwedig o wir mewn cymunedau gwledig, gyda bron 20% o’r boblogaeth yn byw mewn cymunedau o lai na 1,500 o bobol.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Cynnydd mewn sesiynau cwnsela gan Childline

Cynhaliodd Childline 4,636 o sesiynau cwnsela am unigrwydd yn 2017/18 – cynnydd o 14% o’i gymharu â’r flwyddyn flaenorol.

Siaradodd pobl ifanc gyda Childline am y problemau y maent yn eu hwynebu o ran delio â theimladau o arwahanrwydd ac unigrwydd, a hynny yn sgil trafferthion iechyd meddwl, bwlio a’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol.

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


Rhannu