Disgwyl 10,000 o alwadau ar Ddydd Nadolig : Golwg360

Mae’r Samariaid yn disgwyl hyd at 10,000 o alwadau gan bobol yng ngwledydd Prydain sy’n teimlo’n unig ar Ddydd Nadolig.

Mae disgwyl i staff dreulio cyfanswm o 123,000 o oriau rhyngddyn nhw yn sgwrsio â phobol fydd ar eu pennau eu hunain dros yr Ŵyl.

Dywedodd llefarydd fod tlodi, unigrwydd, diffyg bwyd a salwch meddwl ymhlith prif bryderon pobol sy’n cysylltu â nhw.

“Mae rhyw fath o bwysau ar bobol i deimlo’n hapus neu’n dda neu ymddwyn mewn rhyw ffordd arbennig oherwydd ei bod yn Nadolig.”

Mae hynny, meddai, yn gallu arwain at “embaras neu anallu”.

Y llynedd, atebodd y Samariaid 230,000 o alwadau rhwng Rhagfyr 18 a Ionawr 1.

Llinell Gymraeg y Samariaid: 0808 164 0123 (7pm – 11pm, 7 diwrnod yr wythnos) (llinell Saesneg – 116 123 (24/7)


Rhannu

500,000 o Gymry hŷn yn teimlo’n unig : BBC Cymru Fyw

Unigrwydd _99097291__82165993_lonely3a theimlo’n ynysig yw rhai o’r materion mwyaf arwyddocaol sydd yn wynebu pobl hŷn yng Nghymru, yn ôl grŵp o Aelodau Cynulliad.

Mae’r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad wedi galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi eu cynigion er mwyn taclo’r mater cyn 2019, fel maen nhw’n bwriadu gwneud.

Mae gan Gymru gyfran uwch o bobl hŷn nag unrhyw ran arall o’r DU ac mae hanner miliwn o bobl yng Nghymru yn dweud eu bod yn teimlo yn unig yn aml neu drwy’r adeg.

Roedd y dystiolaeth gafodd y pwyllgor yn dangos bod teimlo’n unig yn gallu effeithio ar nifer o bobl o bob oed, ac nad yw hi’n broblem yn unig i bobl hŷn. Fe ddywedodd arbenigwyr meddygol fod unigrwydd nid dim ond yn ymwneud â maint y cylch o bobl rydych yn cymdeithasu â nhw.


Rhannu

“Taclo Unigrwydd” – BBC Cymru Fyw

UnigrwyddAr raglen Taro’r Post BBC Radio Cymru prynhawn dydd Llun y 6ed o Dachwedd, fe glywsom am effaith unigrwydd ar iechyd unigolion.

Bu Garry Owen yn sgwrsio ag unigolion yn ardal Y Fenni fel rhan o gynllun a luniwyd i ymateb i’r nifer uchel o unigolion yn yr ardal sy’n ymweld â meddyg teulu am eu bod nhw’n unig.  Enw’r cynllun yw ‘Ffrind i mi’.  Bu Rhiannon Davies, Swyddog Iaith Gymraeg Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan hefyd yn rhan o’r drafodaeth.

Gallwch ddarllen am y drafodaeth ar wefan BBC Cymru Fyw.

Rhannu

Unigrwydd: Cannoedd o blant yn ffonio llinell gyswllt : BBC Cymru Fyw

_95627005_mediaitem92445572Mae cannoedd o blant wedi bod yn cysylltu â llinell gyswllt oherwydd eu bod nhw’n unig neu’n teimlo pwysau, yn ôl elusen.

Dywedodd Childline bod eu cwnselwyr wedi derbyn 150 o alwadau gan blant o Gymru yn 2016/17 – gyda’r ffigwr go iawn yn debygol o fod yn llawer uwch gan fod rhai heb ddweud o ble roedden nhw’n ffonio.

Cafodd dros 4,000 o blant a phobl ifanc yn y DU y sesiynau cwnsela gan wasanaeth yr NSPCC yn y flwyddyn ddiwethaf – gyda merched bum gwaith yn fwy tebygol o gysylltu.

Dywedodd Childline mai dyma’r flwyddyn gyntaf iddyn nhw gofnodi unigrwydd fel problem, gyda phlant nawr yn trafod problem sydd yn cael ei gysylltu fwy â chenedlaethau hŷn.

Roedd llawer o blant a phobl ifanc yn cysylltu i ddweud eu bod nhw’n teimlo’n anweledig, fod pobl ddim yn deall eu teimladau, neu fod ffactorau fel y cyfryngau cymdeithasol yn gwneud iddyn nhw deimlo’n hyll neu amhoblogaidd.

“Does dim un rheswm penodol pam fod cymaint o bobl ifanc yn dioddef o unigrwydd, ac o ganlyniad does dim ateb syml i’r broblem,” meddai Des Mannion, pennaeth NSPCC Cymru. “Beth sy’n amlwg yw bod y byd yn dod yn le mwy cymhleth i dyfu fyny, gyda phlant a phobl ifanc yn teimlo pwysau yn ddyddiol i gyrraedd diffiniad cymdeithas o fywyd llwyddiannus – graddau, perthnasau, sut mae rhywun yn edrych. Mae’n hanfodol felly bod gan blant a phobl ifanc bobl o’u cwmpas, yn enwedig rhieni, y gallan nhw fod yn agored â nhw ynglŷn â sut maen nhw’n teimlo.”

Darllen mwy: BBC Cymru Fyw

Rhannu

Perygl ‘epidemig’ am unigrwydd ymysg yr henoed : BBC Cymru Fyw

unigrwydd

Mae perygl “epidemig” os nad oes dulliau newydd yn cael eu creu i fynd i’r afael ag unigrwydd, meddai Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Daw’r alwad wrth iddi ddod i’r amlwg y bydd cynllun yng Ngwynedd, oedd yn trefnu i wirfoddolwyr ymweld â’r henoed am sgwrs er mwyn ceisio lleddfu effaith unigedd, yn dod i ben ar ddiwedd y mis.

Dywedodd Iwan Williams o Swyddfa Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru bod y newydd am gau cynllun Ffrindiau yn ergyd fawr, a bod angen mynd ati o ddifrif i feddwl am ddulliau newydd o fynd i’r afael ag unigrwydd.

“Mae’n hollbwysig bod gennym ni amryw o weithgareddau, rhaglenni ac ymyriadau sy’n gallu taclo unigrwydd ledled Cymru,” meddai. “Mae’n bosib, os nad ydyn ni o ddifrif o ran taclo’r mater difrifol yma, fe fydd yn epidemig o ran iechyd y cyhoedd yng Nghymru.”

Darllen mwy : BBC Cymru Fyw

Rhannu

Lansio ymgyrch i fynd i’r afael ag unigrwydd : Golwg360

unigrwyddMae comisiwn rhyngbleidiol wedi lansio ymgyrch heddiw i fynd i’r afael ag unigrwydd.

Bydd Comisiwn Unigrwydd Jo Cox yn ymchwilio i effeithiau niweidiol unigrwydd ar bobol yn y Deyrnas Unedig a sut i ddatrys y problemau.

Cafodd y comisiwn ei sefydlu yn enw’r Aelod Seneddol Llafur Jo Cox, a oedd wedi dechrau’r broses o greu comisiwn o’r fath cyn iddi gael ei llofruddio yn ei hetholaeth ym mis Mehefin y llynedd.

Mwy: golwg360.cymru
Mwy: bbc.co.uk (Saesneg)

Rhannu