Ysgol Dyffryn Conwy yn mynd i’r afael ag iechyd meddwl : North Wales Pioneer

Ysgol Dyffryn Conwy yn Llanrwst yw’r ysgol gyntaf i gyflwyno’r rhaglen Blues Programme drwy gyfrwng y Gymraeg.  

Caiff Blues Programme ei gyllido gan y Post Brenhinol ac mae’n rhan o’r ymgyrch Build Sound Minds gan yr elusen Action for Children – ymgyrch sy’n annog sgyrsiau positif ac iechyd meddwl da.

Mae’r rhaglen arloesol chwe wythnos wedi ei seilio ar ddulliau Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT), ac mae’n helpu pobl ifanc i ddeall y cysylltiad rhwng meddyliau negyddol, gweithredoedd a theimladau.

Dywedodd Angharad Roberts, sy’n ddisgybl yn Ysgol Dyffryn Conwy:

“Roeddwn i’n profi hwyliau isel yn eithaf aml, ond ar ôl gwneud rhai sesiynau sylwais bod fy hwyliau’n gwella. Mae defnyddio technegau i ymdrin â meddyliau negyddol wedi helpu, a byddwn yn ei argymell i bobl eraill sy’n dioddef o hwyliau isel.

Mae hefyd yn bwysig fy mod wedi medru gwneud hyn yn Gymraeg. Nid yw rhai pobl yn teimlo’n hyderus yn siarad Saesneg ac yn fwy cyfforddus yn siarad am eu teimladau yn Gymraeg, ac mae’n dda i’r ysgol mai ni yw’r ysgol gyntaf i wneud hyn.” [cyfieithiad]

Darllen rhagor : North Wales Pioneer (Saesneg)


Rhannu

Arbrawf gwerth £2 filiwn gan y cwmni Cymreig Magstim i drin iselder : BBC

Mae arbrawf gwerth £2m ar y gweill gan y GIG i drin iselder gan ddefnyddio technoleg pwls magnetig a arloeswyd yng Nghymru.

Mae’r cwmni technegol meddygol Magstim yn Sir Gaerfyrddin yn creu dyfeisiau sy’n darparu ‘ysgogiad magnetig trawsranaidd’ (transcranial magnetic stimulation’) i gelloedd yr ymennydd.

Mae’r driniaeth wedi ei hachredu gan y Sefydliad Cenedlaethol dros Ragoriaeth Gofal ac Iechyd (NICE) ac fe’i cynigir gan rai clinigau preifat, ond nid yw ar gael yn eang i gleifion drwy’r GIG.

Mae pedair ymddiriedolaeth iechyd yn Lloegr yn arbrofi’r system gyda 400 o gleifion. Petai’r astudiaeth ddwy flynedd yn llwyddiannus, gobeithia’r cwmni y gellir datblygu’r system i drin mwy o gleifion yn y GIG.

Mae safle presennol y cwmni yn Hendy-gwyn ar Daf, Sir Gaerfyrddin, yn cyflogi dros 90 o bobl ac fe’i hagorwyd fis Tachwedd 2016 gyda buddsoddiad gwerth £2.7 miliwn gan Lywodraeth Cymru. Yn ddiweddar, enillodd y cwmni gytundeb yn yr Unol Daleithiau i helpu trin anhwylderau iselder dwys ymhlith cyn-filwyr.

Darllen rhagor : BBC (Saesneg)


Rhannu

Effaith cerddoriaeth – Rich Jones : Hansh

Rich Jones yn esbonio sut mae cerddoriaeth yn ei helpu i ddelio â chyflyrau iechyd meddwl.


Rhannu

Profiad o Feddyginiaeth – Manon Elin

Ymwadiad: Mae pob meddyginiaeth yn effeithio ar bawb yn wahanol. Siaradwch â’ch meddyg teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol cyn cychwyn neu roi’r gorau i gymryd meddyginiaeth.


Pan fydd stori am feddyginiaethau i drin salwch neu gyflwr iechyd meddwl yn y wasg, yn amlach na pheidio, mae’r disgwrs yn un negyddol, yn gorliwio eu peryglon, yn beio’r claf am gymryd meddyginiaeth, a’u bod yn cael eu cynnig yn rhy hawdd gan feddygon. Anaml iawn mae sôn am yr effeithiau positif y gallan nhw eu cael.

Pan roeddwn i’n chwilio am wybodaeth am feddyginiaethau, roeddwn i’n gweld llwyth o straeon am beryglon tabledi a’r sgil-effeithiau brawychus. Prin iawn yw’r wybodaeth am eu heffeithiau cadarnhaol.

Pwrpas y blog yma, felly, yw rhannu ‘mhrofiad i o gymryd meddyginiaethau ar gyfer cyflwr iechyd meddwl. Dyma’r fath o beth fydden i wedi hoffi darllen am feddyginiaeth wrth benderfynu dechrau cymryd tabledi neu beidio. Roeddwn i eisiau darllen profiad onest, nad oedd yn feirniadol, oedd yn dangos nad yw meddyginiaeth o reidrwydd mor frawychus ag yw’r straeon amdanynt.

Mae’n bwysig nodi fod pob meddyginiaeth yn effeithio ar bawb yn wahanol, felly cofnod o ‘mhrofiad i yn unig yw hwn.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Meddyginiaeth

Mae’r erthygl hon yn cynnwys gwybodaeth am:

  • Y mathau gwahanol o feddyginiaeth
  • Pam cymryd meddyginiaeth
  • Pa mor hir i gymryd meddyginiaeth
  • Beth y dylech ei wybod cyn cymryd meddyginiaeth
  • Sgil-effeithiau
  • Dod oddi ar feddyginiaeth

Mathau gwahanol o feddyginiaeth seiciatrig

Cyffuriau gwrth-iselder

Mae’r rhain gan amlaf yn cael eu rhagnodi ar gyfer pobl sy’n profi iselder, er efallai byddwch hefyd yn cael cynnig cyffur gwrth-iselder os ydych yn dioddef o orbryderanhwylder gorfodaeth obsesiynol (OCD), anhwylderau bwyta, neu iselder fel rhan o broblem iechyd meddwl arall.

Rhagor o wybodaeth am gyffuriau gwrth-iselder (Saesneg)


Tawelyddion ysgafn a thabledi cysgu

Gall y rhain eich helpu i gysgu os ydych yn profi problemau cysgu difrifol, neu’n eich tawelu os cewch gorbryder difrifol (a elwir weithiau yn feddyginiaeth lleihau gorbryder).

Rhagor o wybodaeth am dabledi cysgu (Saesneg)


Meddyginiaeth gwrth-seicotig

Caiff y rhain eu rhagnodi i leihau symptomau trallodus seicosis, sgitsoffrenia, anhwylder sgitsoaffeithiol ac weithiau gorbryder difrifol. Weithiau hefyd cânt eu rhagnodi ar gyfer pobl sy’n dioddef o anhwylder deubegwn er mwyn helpu i reoli hypomania a mania.

Rhagor o wybodaeth am feddyginiaeth gwrth-seicotig (Saesneg)

Parhau i ddarllen

Rhannu

Cyffuriau gwrth-iselder – galw am fwy o gefnogaeth : BBC Cymru Fyw

James Moore

Mae diffyg cefnogaeth a thriniaeth i bobl sy’n ddibynnol ar gyffuriau gwrth-iselder, yn ôl ymgyrchwyr yng Nghymru.

Dywedodd James Moore, 46 o Sir Fynwy, ei fod yn mynd yn sâl os nad yw’n eu cymryd bellach. Mae ef wedi dioddef gyda diffyg cwsg, panig a gor-bryder ar y tri achlysur mae wedi ceisio rhoi’r gorau i’w cymryd.

Dechreuodd eu cymryd yn 2012 i ddelio â phanig, ond dyw ddim wedi gallu stopio. Ychwanegodd, pe bai wedi cael ei rybuddio am beryglon mynd yn ddibynnol ar gyffuriau gwrth-iselder, na fyddai wedi eu cymryd o gwbl.

Ond mae meddygon eraill yn dweud bod y da mae cyffuriau gwrth-iselder yn gallu ei wneud yn fwy na’r peryglon. Dywedodd Dr Adarsh Shetty o Goleg Brenhinol y Seiciatryddion yng Nghymru ei fod yn gweld “pobl sydd wedi cael budd anferth ohonyn nhw. Mae’n bwysig i bwysleisio nad yw’r cyffuriau’n rhai sy’n gwneud llawer o bobl yn gaeth.”Ymwadiad: Mae pob meddyginiaeth yn effeithio ar bawb yn wahanol. Siaradwch â’ch meddyg teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol cyn cychwyn neu roi’r gorau i gymryd meddyginiaeth.

Rhannu

Ymchwil yn dangos effeithiolrwydd tabledi gwrth-iselder : BBC

Mae gwyddonwyr yn dweud eu bod wedi datrys un o ddadleuon mwyaf byd meddygol, ar ôl i astudiaeth mawr ganfod bod tabledi gwrth-iselder yn effeithiol.

Canfu’r ymchwil, a oedd yn dadansoddi data o 522 o achosion yn cynnwys 116,477 o bobl, bod 21 o dabledi gwrth-iselder cyffredin i gyd yn effeithiol wrth leihau symptomau iselder difrifol, o gymharu â thabledi ffug.

Dangosodd yr ymchwil hefyd gwahaniaeth mawr rhwng effeithiolrwydd pob cyffur.

Dywedodd awduron yr adroddiad, a gyhoeddwyd yn Lancet, y gallai mwy o bobl fuddio o gymryd y cyffuriau.  Ymwadiad: Mae pob meddyginiaeth yn effeithio ar bawb yn wahanol. Siaradwch â’ch meddyg teulu neu weithiwr iechyd proffesiynol cyn cychwyn neu roi’r gorau i gymryd meddyginiaeth.

Rhannu

Ymwybyddiaeth Ofalgar

(Gwybodaeth o’r Sefydliad Iechyd Meddwl)

Dull o ganolbwyntio ein sylw ar y funud honno, sy’n defnyddio technegau fel myfyrdod, anadlu ac ioga yw ymwybyddiaeth ofalgar (Mindfulness). Mae’n ein helpu i ddod yn fwy ymwybodol o’n meddyliau a’n teimladau er mwyn ein rhoi mewn sefyllfa gwell i’w rheoli, yn hytrach na chael ein llethu ganddynt.

Sut gall ymwybyddiaeth ofalgar helpu?

Gellir defnyddio ymwybyddiaeth ofalgar fel modd i reoli ein lles a’n iechyd meddwl. Er bod gwaith ymchwil ym maes ymwybyddiaeth ofalgar yn parhau, mae tystiolaeth wedi awgrymu ei fod yn llesol i iechyd a lles: dengys y canlyniadau effeithiau cadarnhaol ar sawl agwedd ar iechyd, gan gynnwys y meddwl, yr ymennydd, y corff, ymddygiad, a pherthnasoedd pobl ag eraill.

Dangoswyd hefyd fod ymwybyddiaeth ofalgar yn helpu i atal nifer o gyflyrau, gan gynnwys straen, gorbryder, iselder, ymddygiadau caethiwus tebyg i gam-drin alcohol neu sylweddau, gamblo, problemau corfforol fel gorbwysedd, clefyd y galon a phoen cronig.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Defnyddio Eryri ar gyfer dosbarthiadau therapi celf i gleifion iechyd meddwl : BBC

Llun: Matthew Cattell | BBC
Llun: Matthew Cattell | BBC

Mae pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl cymhleth yn mynd i Barc Cenedlaethol Eryri ar gyfer sesiynau therapi arbenigol.

Cynhelir dosbarthiadau therapi celf gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn Fferm Moel y Ci, ger Glasinfryn, ac mae’r lleoliad wedi ei ganmol am wella hwyliau cleifion.

Dywedodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr bod y cynllun yn rhan o’i ‘ymdrech barhaus i wella cefnogaeth iechyd meddwl yn y gymuned.’

Mae’r rhaglen wedi ei gynllunio a’i redeg gan Ms Stanley, uwch-seicotherapydd celf gyda’r bwrdd iechyd. Dywedodd:

‘Mae mwyfwy o dystiolaeth yn dangos gwerth therapi eco, seicoleg eco a therapi celf amgylcheddol. Mae’r sesiynau yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr y gwasanaeth i archwilio anawsterau gyda phobl eraill sydd â phroblemau tebyg, ac mae hyn yn gam tuag at berthynas gwell gyda’u ffrindiau a’u teuluoedd.’

Mae rhai o ddefnyddwyr y cynllun wedi sôn am yr effeithiau positif a gaiff y dosbarthiadau therapi celf arnynt, gan ddweud fod bod y tu allan wedi eu helpu i feddwl ychydig yn gliriach a’u caniatáu i ymddiried ym mhobl eraill eto.


Rhannu

triniaethau

triniaethauMae nifer o driniaethau effeithiol ar gael, ond nid oes un driniaeth sy’n iawn i bawb. Mae’n bwysig eich bod yn trafod gyda gweithiwr iechyd proffesiynol i ddod o hyd i driniaeth sy’n gweithio i chi. Isod ceir rhestr o rai o’r triniaethau mwyaf cyffredin. Yma ceir gwybodaeth am wahanol fathau o driniaethau siarad, meddyginiaeth, ymwybyddiaeth ofalgar, a therapiau eraill.


Triniaethau Siarad

Math o driniaeth yw triniaethau siarad sy’n cynnwys siarad â therapydd am eich meddyliau a’ch teimladau. Diben triniaethau siarad yw eich helpu i ddeall eich teimladau a’ch ymddygiad yn well ac, os ydych yn dymuno, i newid eich ymddygiad neu’r ffordd rydych yn meddwl am bethau.

Mae triniaethau siarad yn gweithio drwy roi cyfle i chi siarad am eich meddyliau, ofnau ac ymddygiad gyda rhywun sydd wedi cael hyfforddiant proffesiynol er mwyn eich helpu i ddeall y pethau hyn yn well, a’ch helpu i ddod o hyd i ffyrdd o newid y pethau rydych am eu newid.

Efallai y byddwch yn teimlo’n orbryderus neu’n ofidus ar y dechrau hefyd. Gall hyn fod am eich bod yn gorfod canolbwyntio ar deimladau anodd y byddai’n well gennych eu hanwybyddu. Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi drafod unrhyw bryderon sydd gennych ynghylch sut rydych yn ymateb i’r therapi – ar unrhyw gam.

Mae llawer o fathau gwahanol o driniaethau siarad, sy’n defnyddio arddulliau a dulliau gwahanol i’ch helpu, ond mae gan bob un ohonynt yr un nod: eich helpu i deimlo y gallwch ymdopi’n well â’ch emosiynau a’r pethau sy’n digwydd yn eich bywyd.

Mae rhagor o wybodaeth i gael ynglŷn â thriniaethau siarad ar wefan Mind.

Parhau i ddarllen

Rhannu