Technegau hunan-ofal i bobl sydd wedi eu heffeithio gan y sylw i ddiogelwch menywod yn y cyfryngau

Rhybudd cynnwys: cyfeirio at aflonyddu rhywiol, trais a cham-driniaeth.

Mae aflonyddu rhywiol, trais a cham-driniaeth ym mhob man yn y cyfryngau ar hyn o bryd, a gall fod yn anodd cymryd camu nôl a chymryd hoe pan fyddwn angen.

Gall clywed, neu gael ein cynnwys mewn, sgyrsiau a sbardunwyd gan sylw yn y cyfryngau fod yr un mor anodd i ymdopi ag ef.

Nid yw’n anghyffredin i gamdriniaeth deimlo’n bell neu’n ddieithr i bobl nad ydynt wedi ei brofi. Mae’n rhy hawdd anghofio bod goroeswyr camdriniaeth neu aflonyddu rhywiol o’n hamgylch ni yn byw eu bywydau o ddydd i ddydd gydag effaith andwyol yr hyn a ddigwyddodd iddynt.

Os ydych chi wedi goroesi aflonyddu, trais neu chamdriniaeth rywiol, gall hyn oll gael effaith negyddol ar eich iechyd meddwl. I helpu lleihau’r effaith hwn mae nifer o bethau y gallwch geisio eu gwneud i flaenoriaethu eich lles.

Rhowch ganiatâd i’ch hun i gymryd cam yn ôl a chanolbwyntio ar eich lles eich hun, gyda’n wyth awgrym syml.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Un diwrnod, blynyddoedd o frwydro

Mae'r blog hwn yn cyfeirio at hunanladdiad a cham-drin rhywiol. 

Oni’n arfer bod mor hapus, yn mwynhau bywyd, gyda dipyn o ffrindiau, ac yn ‘joio fy hun. Mae bywyd yn greulon weithiau, ond mae’r rhwystrau yma yna i’ch profi medda’ nhw, ac mae pob cam ti’n gymryd i ddod dros y rhwystrau sy’ o dy flaen, yn dy wneud yn gryfach, yn gryfach nag erioed o’r blaen.

Wrth gwrs, mae problemau iechyd meddwl yn wahanol i bawb, ond mi ydw i’n ysgrifennu’r darn yma er mwyn dangos, er pa mor galed mae bywyd yn gallu bod, mae yna obaith, a ffordd ymlaen. Mi ydw i hefyd eisiau iechyd meddwl gael yr un sylw a phwysigrwydd â iechyd corfforol rhywun, gan ‘mod i’n credu’n gryf dylai neb fod â chywilydd siarad am iechyd meddwl. Dw i’n un dda i siarad mae’n debyg, achos mi gymrodd flynyddoedd i mi siarad amdano yn agored, ond mae’r effeithiau o beidio ei drafod yn agored wedi bod yn sylweddol, ac wrth edrych yn ôl, wedi bod yn gamgymeriad mawr.

Fel mae’r teitl yn ei awgrymu, mi newidiodd fy myd bach i mewn un diwrnod. Ers yr un dydd hunllefus yna, mae blynyddoedd o frwydro hefo problemau iechyd meddwl wedi bod yn boen arnai, ac yn parhau i fod, os dw i’n bod yn onest hefo fy hun. Ond credaf yn gryf iawn y bod gobaith o fy mlaen, a theimlaf yn gryfach person nag erioed o’r blaen.

Parhau i ddarllen

Rhannu

80% o ferched yn eu harddegau yn dioddef o salwch meddwl difrifol yn dilyn ymosodiad rhywiol : The Guardian

Mae pedair merch o bob pump sydd wedi profi ymosodiad rhywiol yn dioddef o broblemau iechyd meddwl difrifol fisoedd ar ôl yr ymosodiad arnynt, yn ôl canfyddiadau ymchwil newydd.

Canfuwyd bod goroeswyr ymosodiadau yn dioddef o orbryder, iselder ac anhwylder straen wedi trawma (PTSD) bedwar i bum mis ar ôl ymosodiad arnynt.

Dywedodd arbenigwyr bod y canfyddiadau yn cadarnhau y gall dioddef camdriniaeth yn ystod plentyndod arwain at broblemau iechyd meddwl a all barhau tan eu bod yn oedolion, ac mewn rhai achosion yn medru parhau am byth.

Dywedodd Tom Madders, cyfarwyddwr ymgyrchoedd elusen YoungMinds:

“Mae’r ymchwil pryderus hwn yn dangos yn glir yr effaith ddinistriol y gall ymosodiad rhywiol ei gael ar iechyd meddwl, ac yn dangos pwysigrwydd cefnogaeth iechyd meddwl hirdymor i oroeswyr.” [cyfieithiad]

Cyhoeddwyd canfyddiadau’r astudiaeth yn y cylchgrawn meddygol The Lancet Child and Adolescent Health.

Darllen rhagor : The Guardian (Saesneg)


Rhannu

Weinstein a’r perygl o ail-drawmateiddio goroeswyr

FiHefydMae’n siŵr eich bod wedi clywed hanes yr holl honiadau o gam-drin ac aflonyddu rhywiol yn erbyn y cynhyrchydd ffilmiau, Harvey Weinstein erbyn hyn. Mae sawl menyw wedi dod ag achosion o gam-drin ac aflonyddu rhywiol yn nwylo Weinstein i’r amlwg yn ddiweddar, a hynny’n cynnwys honiadau o drais, ymosodiad rhywiol ac aflonyddu rhywiol yn y gweithle.

Mewn ymateb i’r honiadau hyn, mae pobl ar draws y cyfryngau cymdeithasol wedi dechrau’r ymgyrch #MeToo, i rannu eu profiadau o’r fath ac i godi ymwybyddiaeth ynghylch pa mor gyffredin ydyw.

Dwi’n falch bod cymaint o bobl yn teimlo eu bod yn gallu rhannu straeon mor bersonol. Mae’n hanfodol ein bod ni’n trafod trais ac aflonyddu rhywiol yn agored, er mor anodd ydyw. Trwy hyn, gall goroeswyr o drais a cham-drin o’r fath deimlo cysur a chefnogaeth o gymuned ar lefel anferth. Efallai byddant yn cael eu hysbrydoli i rannu eu profiad nhw; boed ag un ffrind neu ei adrodd i’r heddlu. Yn amlwg, dyma yw’r gobaith wrth greu’r fath ymgyrch, a dwi’n croesawu hynny. Dylai pob un sydd wedi cael eu cam-drin yn y ffordd hwnnw deimlo eu bod yn gallu rhannu eu stori; mae hyn yn gallu bod yn rhan o’u hadferiad. Ond, mae’n rhaid i mi ddweud, mae hyn yn wirioneddol amhosibl i rai.

Parhau i ddarllen

Rhannu

PTSD a fi

PTSD a fi(1)Dwi wedi bod yn dioddef ag Anhwylder Straen Wedi Trawma, neu PTSD, am wyth mlynedd bellach. Erbyn hyn, dwi’n deall fy salwch. Dwi’n deall pam fod gen i’r salwch. A dwi hyd yn oed wedi derbyn bod y salwch yn rhan o fy mywyd bellach. Ond nid yw hynny oll yn gwneud y profiad yn un llai brawychus ac unig. Fy mwriad drwy rannu fy stori felly yw herio’r syniad sydd gan bobl am y cyflwr, ac yn bennaf, cynnig gobaith i ddioddefwyr eraill.

Wrth i mi baratoi’r darn hwn, un o’r pethau y bu’n rhaid i mi ystyried oedd p’un ai i rannu’r digwyddiad trawmatig a achosodd fy salwch neu beidio. A fyddai hyn ond yn achosi mwy o straen i mi wrth ei ysgrifennu? A fyddai’r stori’n rhy anodd i bobl ei ddarllen? A oedd manylion y digwyddiad ei hun hyd yn oed yn bwysig i’w cynnwys wrth i mi drafod y cyflwr?

Mae’r hyn a ddigwyddodd i mi’n eithafol, ond yn anffodus nid yw’n anghyffredin. Penderfynais felly y byddai’n rhaid i mi rannu’r digwyddiad er mwyn rhoi darlun cyflawn o’r salwch i chi. Dyma oedd sbardun fy salwch, wedi’r cyfan.

Parhau i ddarllen

Rhannu