Effaith cerddoriaeth – Rich Jones : Hansh

Rich Jones yn esbonio sut mae cerddoriaeth yn ei helpu i ddelio â chyflyrau iechyd meddwl.


Rhannu

Gwyddonwyr yng Nghaerdydd yn gwneud datblygiad enfawr i ddeall sgitsoffrenia : WalesOnline

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi gwneud datblygiad sylweddol i ddeall, ac o bosib, i drin, sgitsoffrenia.

Edrychodd yr astudiaeth fwyaf o’i fath ar 100,000 o bobl, gan gynnwys 40,000 oedd â diagnosis o sgitsoffrenia, gan ddarganfod bod rhai ‘ardaloedd’ penodol mewn genynnau yn cynyddu’r risg o ddatblygu’r cyflwr iechyd meddwl.

Darganfu’r ymchwilwyr hefyd bod rhai o’r genynnau a adnabuwyd fel rhai sy’n cynyddu’r risg o sgitsoffrenia eisoes wedi eu cysylltu ag anhwylderau niwroddatblygiadol, gan gynnwys anabledd deallusol ac anhwylderau ar y sbectrwm awtistiaeth.

Darllen rhagor : WalesOnline (Saesneg)


Rhannu

Sgitsoffrenia’n ‘codi ofn’ ar gyflogwyr : BBC CymruFyw

Mae dynes o Ynys Môn sydd â sgitsoffrenia yn dweud bod stigma ynglŷn â’r cyflwr wedi effeithio ar ei chyfleoedd gwaith.

Dywed Siobhan Davies, 45 o Rosneigr a mam i bedwar o blant, ei bod eisiau gweithio a chyfrannu i gymdeithas, ond bod cyflogwyr posib yn ofni rhoi cyfle iddi.

Mae Ms Davies yn clywed amrywiaeth o leisiau yn ei phen ers yn 16 oed – pob un ag enw a phersonoliaeth ei hun.

Dywed bod cyflogwyr posib yn clywed ei bod wedi methu gweithio am y saith mlynedd diwethaf tra’n cael gofal i mewn ac allan o’r ysbyty a gofyn i’w hunain: “Ydy hi’n mynd i fod i fewn eto? Fedran ni gymryd siawns arni? Ac mae lot o bobl ddim yn barod i neud hynny. Dyna ‘di’r broblem. Ti’n ca’l dy ddal yn y gorffennol.”

Gwyliwch Siobhan yn trafod ei phrofiadau ar Newyddion9


Rhannu

Oes gyda chi’r argraff anghywir am sgitsoffrenia?

_97816523_gettyimages-541836000

Mae elusen iechyd meddwl wedi rhybuddio nad yw sgitsoffrenia yn golygu bod gennych chi bersonoliaeth ddeublyg nag eich bod yn dreisgar.

Yn ôl yr elusen Ailfeddwl Salwch Meddwl (Rethink) mae arolwg o 1,500 o bobl yn dangos fod y cyflwr yn cael ei gamddeall gan lawer.

Mae sgitsoffrenia yn aml yn achosi rhithweledigaethau, fel clywed lleisiau neu weld lledrithiau, ac mae’n gallu gwneud i bobl golli diddordeb mewn bywyd.

Ond, ni ddylai sgitsoffrenia fod “yn air budr neu’n sail i gam-drin geiriol” meddai’r elusen, a rhybuddiodd y sefydliad bod mythau felly’n beryglus.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Sgitsoffrenia

Sgitsoffrenia1Sgitsoffrenia yw’r ffurf mwyaf cyffredin o anhwylder seicotig, a gall effeithio ar y ffordd mae unigolion yn meddwl, teimlo ac ymddwyn.

Fel rheol, bydd sgitsoffrenia’n dechrau tua diwedd glaslencyndod neu wrth ddechrau tyfu’n oedolyn, a’r duedd yw iddo ddechrau
ychydig yn hwyrach mewn menywod nag mewn dynion.

Nid oes gan bobl â sgitsoffrenia ‘bersonoliaeth hollt’, ac nad yw’r mwyafrif o bobl â sgitsoffrenia yn beryglus nac yn debyg o gyflawni trosedd.

Bydd sgitsoffrenia’n effeithio ar ryw un o bob 100 o bobl.


Symptomau cyffredin

  • Rhithdybiau – Credu’n bendant bethau nad ydynt fel rheol yn wir. Er enghraifft, gall pobl feddwl fod rhywun eisiau eu hanafu hwy neu eu teulu.
  • Gweld Rhithiau – Canfyddiadau ffug lle y gall pobl glywed lleisiau neu weld pethau nad ydynt yno mewn
    gwirionedd. Gall rhithdybiau a gweld rhithiau fod yn real iawn i’r sawl sy’n eu profi, a pheri llawer iawn o ofid.
  • Dryswch meddwl – Weithiau caiff pobl drafferth wrth gyfleu eu meddyliau a gall hynny ei gwneud hi’n anodd dilyn yr ystyr.

Darllen rhagor: Y Ganolfan Iechyd Meddwl Genedlaethol (pdf)

Parhau i ddarllen

Rhannu

Merch o Rhuthun yn helpu eraill i ddelio â salwch meddwl : BBC

_89367543_angharadmayMae merch o Rhuthun sy’n diodde’ o broblemau iechyd meddwl wedi dechrau ymgyrch i geisio helpu eraill i ddelio â’u salwch.

Mae salwch meddwl wedi effeithio ar Angharad May, 26 oed, ers pan oedd hi’n blentyn, ac mae’n diodde’ o sgitsoffrenia ac anorecsia.

Mwy: bbc.co.uk/cymrufyw/

Rhannu