Disgwyl 10,000 o alwadau ar Ddydd Nadolig : Golwg360

Mae’r Samariaid yn disgwyl hyd at 10,000 o alwadau gan bobol yng ngwledydd Prydain sy’n teimlo’n unig ar Ddydd Nadolig.

Mae disgwyl i staff dreulio cyfanswm o 123,000 o oriau rhyngddyn nhw yn sgwrsio â phobol fydd ar eu pennau eu hunain dros yr Ŵyl.

Dywedodd llefarydd fod tlodi, unigrwydd, diffyg bwyd a salwch meddwl ymhlith prif bryderon pobol sy’n cysylltu â nhw.

“Mae rhyw fath o bwysau ar bobol i deimlo’n hapus neu’n dda neu ymddwyn mewn rhyw ffordd arbennig oherwydd ei bod yn Nadolig.”

Mae hynny, meddai, yn gallu arwain at “embaras neu anallu”.

Y llynedd, atebodd y Samariaid 230,000 o alwadau rhwng Rhagfyr 18 a Ionawr 1.

Llinell Gymraeg y Samariaid: 0808 164 0123 (7pm – 11pm, 7 diwrnod yr wythnos) (llinell Saesneg – 116 123 (24/7)


Rhannu

Annog teithwyr i helpu atal hunanladdiadau drwy sgwrsio : BBC

Small Talk Saves LivesMae’r erthygl hon yn trafod hunanladdiad. Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â’r Samariaid.

Fel rhan o ymgyrch i atal hunanladdiad, caiff teithwyr eu hannog i gamu i mewn os ydynt yn gweld pobl fregus ger traciau rheilffyrdd.

Mae Network Rail, British Transport Police (BTP) a’r Samariaid yn gobeithio bydd yr ymgyrch yn rhoi hyder i deithwyr i ymyrryd petai angen.

Dywed y Samariaid y gallai rhywbeth syml fel gofyn cwestiwn dorri’r cylch o feddyliau am hunanladdiad. Maent yn awgrymu gofyn cwestiynau fel, ‘Mae’n noswaith gynnes, on’d yw hi?’ a ‘Ydych chi angen help?’ Mae gofyn beth yw enw rhywun neu gyflwyno eich hun hefyd yn ffordd o ddechrau sgwrs.


Rhannu

Samariaid yn ceisio cynnig gwasanaeth Cymraeg : Golwg360

Samaritans_Cymru_RGB_logoMae’r Samariaid yng Nghymru yn gobeithio gallu cynnig gwasanaeth 24 trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ond, mae un arweinydd lleol wedi pwysleisio y bydd angen rhagor o wirfoddolwyr sy’n medru’r iaith er mwyn i’r elusen llinell argyfwng allu cyflawni hynny.

Y gobaith yw cyfuno adnoddau mewn gwahanol fannau ar hyd a lled y wlad, meddai Elwyn Jones, un o arweinwyr y Samariaid ym Mangor.

“Mae’r Samariaid yn ganolog yn gwneud ymchwil rŵan i ffeindio faint o siaradwyr Cymraeg sydd mewn canolfannau eraill er mwyn cynnig gwasanaeth llawn.”

“Mae o’n hollol bwysig gallu cynnig gwasanaeth Cymraeg nid yn unig o ran egwyddor ond er mwyn cynnig gwasanaeth go iawn,” meddai Elwyn Jones. “Dydi pobol mewn argyfwng yn aml ddim yn gallu mynegi eu hunain yn iawn yn Saesneg.

Darllen rhagor : Golwg360

Llinell ffôn Gymraeg y Samariaid : 0808 164 0123 (7pm i 11pm, 7 diwrnod yr wythnos)

Llinell ffôn Saesneg y Samariaid : 116 123 (24/7)

Rhannu

Y Samariaid yn hybu eu gwasanaeth cymorth yng ngorsaf drenau Bangor : Chronicle Gogledd Cymru

Samaritans_Cymru_RGB_logo

Mae grŵp cymorth sy’n helpu’r rhai sydd mewn risg o hunanladdiad, neu sydd o dan straen emosiynol, yn codi ymwybyddiaeth o’i wasanaethau yng ngorsaf drenau Bangor ar Ddydd Gŵyl Dewi.

Bydd cangen gogledd orllewin y Samariaid yng ngorsaf drenau Bangor rhwng 7.30am tan 10am, ar ddydd Mercher, Mawrth y 1af.

Mae Samariaid Cymru yn gobeithio defnyddio Dydd Gŵyl Dewi i godi ymwybyddiaeth o’i rhif i siaradwyr Cymraeg, yn ogystal â’i wasanaethau Saesneg.

Mae’r Samariaid eisiau i bobl ar hyd a lled Cymru i fod yn ymwybodol y gallant gysylltu â nhw ynghylch unrhyw broblem, bach neu fawr.

Mae’r Samariaid ar gael ar bob awr, bob diwrnod o’r flwyddyn, i wrando ac i gynnig cefnogaeth yn gyfrinachol.

Ffoniwch y llinell Gymraeg rhad ac am ddim ar 0808 164 0123 sydd ar agor rhwng 7pm – 11pm bob diwrnod o’r wythnos, neu’r llinell Saesneg 116 123 sydd ar agor 24/7 (Ni fydd yn dangos ar fil eich ffôn).

Mae mwy o wybodaeth hefyd arlein – samaritans.org/your-community/samaritans-yng-nghymru

Parhau i ddarllen

Rhannu

Lansio gwersi iechyd emosiynol : Samariaid

Samariaid Cymru yn lansio gwersi iechyd emosiynol ar Ddiwrnod Atal Hunanladdiad Y Byd.oehqr28w

Heddiw mae Samariaid Cymru wedi lansio DYEG (Datblygu Ymwybyddiaeth Emosiynol a Gwrando), set o adnoddau addysgu dwyieithog, di-dâl sydd wedi’u cynllunio i wella iechyd emosiynol a hybu ymddygiad ceisio cymorth ymysg pobl ifanc mewn ysgolion a lleoliadau addysgol yng Nghymru. Cynhelir y lansiad ar Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd, menter fyd-eang i ymestyn allan i’r rheiny sydd â risg o ladd eu hunain.

Mae Samariaid Cymru wedi dweud, er bod hunanladdiad yn beth prin, mae’n un o brif achosion marwolaethau yn yr arddegau. Yng Nghymru, rydym yn gweld cynnydd sylweddol yn y ffactorau a all gyfrannu at fwriad hunanladdol. Ar hyn o bryd mae hunan-niwed, derbyniadau ar gyfer anhwylderau bwyta ac atgyfeiriadau i wasanaethau iechyd meddwl ledled Cymru yn fwy niferus nag erioed ymysg plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Er bod achosion hunanladdiad yn gymhleth, gall y ffactorau hyn gynyddu risg trallod emosiynol a chyfraddau hunanladdiad ymysg pobl ifanc. Gallai mesurau atal, megis addysgu a meithrin gwydnwch emosiynol mewn lleoliadau addysgol, gynyddu ymddygiad ceisio cymorth a gostwng nifer y bobl ifanc sy’n dioddef trallod emosiynol.

I gael gwybod mwy am DYEG, ewch i www.samaritans.org/DEAL

Mwy: samaritans.org

Rhannu