Y Samariaid yn disgwyl cannoedd ar filoedd o alwadau am gymorth dros gyfnod y Nadolig : The Guardian

Mae’r Samariaid yn disgwyl derbyn cannoedd ar filoedd o alwadau ffôn dros gyfnod y Nadolig, gyda ffigyrau’n datgelu bod un o bob tri pherson a gysylltodd â’r elusen ar Ddydd Nadolig llynedd yn chwilio am gymorth gydag unigrwydd.

Derbyniodd llinell gymorth yr elusen, sy’n cynnig cymorth cyfrinachol i filiynau o bobl, 11,000 o alwadau am gymorth ar Ddydd Nadolig, a chyfanswm o tua 400,000 yn ystod mis Rhagfyr, y llynedd. Mae’r Samariaid yn rhagweld y byddant yn derbyn hyd yn oed mwy o alwadau yn ystod mis Rhagfyr eleni, ac mae’r elusen yn tynnu sylw at broblem unigrwydd ac unigedd ymhlith pobl ifanc a phobl hŷn.

Yn ogystal ag unigrwydd, y prif faterion eraill a nodwyd gan alwyr i’r Samariaid ar 25 Rhagfyr oedd problemau gyda pherthnasau, trais, profedigaeth, camddefnyddio cyffuriau ac alcohol, a phroblemau iechyd corfforol ac iechyd meddwl.

Parhau i ddarllen

Rhannu

“Rhaid gwneud iechyd meddwl yn bwnc gorfodol mewn ysgolion” : Golwg360

Mae angen gwneud mwy mewn ysgolion yng Nghymru i atal bechgyn rhag lladd eu hunain, yn ôl y Samariaid yng Nghymru.

Yn 2017, bu farw 360 o bobol yng Nghymru o ganlyniad i hunanladdiad, gyda 77% o’r rheiny’n ddynion.

Er bod y Samariaid yng Nghymru yn croesawu’r cwricwlwm addysg newydd a fydd yn cael ei gyflwyno i ysgolion yng Nghymru cyn hir, maen nhw galw am addysg orfodol ar iechyd meddwl.

Mae angen hyn, medden nhw, er mwyn lleihau’r pwysau emosiynol ar blant a phobol ifanc ac i roi hyder i athrawon allu trafod materion sy’n ymwneud ag iechyd meddwl gyda’u disgyblion.

Darllen rhagor : Golwg360 a Samariaid Cymru


Rhannu

Pecyn Samariaid Cymru i sicrhau tosturi yn y gweithle

Ar Ddiwrnod Atal Hunanladdiad y Byd, cyhoeddodd Samariaid Cymru becyn cymorth newydd i weithleoedd yng Nghymru.

Mae’r pecyn yn cynnig awgrymiadau i staff ar sut i wrando’n well a gwybod beth i wneud pan fo cydweithiwr yn cael argyfwng iechyd meddwl.

Bwriad ‘Gweithio gyda Thosturi – Pecyn Cymorth i Gymru’ yw hybu diwylliant lle mae gan bobl hyder i ofyn am help, ac i roi help i eraill pan fo angen.

Mae’r pecyn yn cynnwys ffeithiau a gwybodaeth ynghyd ag awgrymiadau a gweithredoedd y gellir eu defnyddio yn eich bywyd gwaith. Gall y pecyn cymorth hwn eich cynorthwyo wrth ichi siarad a helpu rhywun sy’n profi iechyd meddwl gwael neu drallod emosiynol, a beth y dylid ei wneud mewn argyfwng iechyd meddwl.

Darllen rhagor: BBC a Samariaid

Darllen y pecyn ‘Gweithio gyda Thosturi’


Rhannu

Y Samariaid yn croesawu’r gostyngiad yn y nifer o ddynion sy’n lladd eu hunain

Mae ffigyrau sydd wedi eu cyhoeddi yn ddiweddar gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) yn dangos fod y nifer o ddynion sydd yn lladd eu hunain ar ei lefel isaf ers deng mlynedd ar hugain.

Roedd gyfradd hunanladdiad yn 2017 ar gyfer dynion yn y DU yn 15.5 ymhlith pob 100,000 o’r boblogaeth, yn cynrychioli 4,382 achos o hunanladdiad. Dyma’r gyfradd isaf ers 1981. Fodd bynnag, mae dynion dal teirgwaith yn fwy tebygol o ladd eu hunain na menywod.

Dywedodd Prif Weithredwr y Samariaid, Ruth Sutherland:

“Nid yw hunanladdiad yn anochel, ac mae modd ei atal. A phan mae rhywun yn lladd ei hun, mae bywydau pawb sydd yn weddill yn cael ei chwalu.

Mae’n galonogol i weld gostyngiad yn y nifer o ddynion sydd yn lladd eu hunain. At hyn, mae lleihau’r stigma o ran iechyd meddwl i ddynion ac annog dynion i fod yn fwy agored a pharod i ofyn am help wedi helpu. Ond os oes un person marw yn sgil hunanladdiad, mae hyn yn ormod.”

Darllen rhagor : Iechyd Meddwl Cymru


Rhannu

Y Samariaid yn hyrwyddo oriau estynedig y llinell Gymraeg yn yr Eisteddfod

Mae’r Samariaid yn hyrwyddo ymestyn oriau agor ei llinell gymorth Gymraeg yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni, wrth iddyn nhw gynyddu lefel y cymorth sydd ar gael i siaradwyr Cymraeg.

O’r blaen roedd llinell gymorth Gymraeg y Samariaid ar agor 28 awr yr wythnos ond yn awr bydd ar agor 49 awr yr wythnos.

Hefyd mae’r Samariaid wedi cyhoeddi eu gwasanaeth gohebiaeth Gymraeg newydd. Gall unrhyw un y mae arno angen cymorth emosiynol yn Gymraeg anfon llythyr Rhadbost.

Bydd gwirfoddolwyr ar stondin 307 yn Eisteddfod 2018 i hyrwyddo Llinell Gymraeg y Samariaid. Byddan nhw hefyd yn dosbarthu gwybodaeth am y cymorth emosiynol mae’r Samariaid yn ei ddarparu ac am wirfoddoli gyda’r elusen.

Darllen rhagor : Samariaid

Parhau i ddarllen

Rhannu

Un o bob pump yng Nghymru yn teimlo’n unig : Golwg360

Rhaid gweithredu ar frys i fynd i’r afael â phroblem unigrwydd yng Nghymru, yn ôl Samariaid Cymru.

Dyna fydd rhybudd yr elusen i Bwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon y Cynulliad, yn eu tystiolaeth i’r ymchwiliad ar ‘Rhwystro Hunanladdiad yng Nghymru.’

Yn ôl arolwg yr elusen, mae 20% o oedolion Cymru yn aml yn teimlo’n unig, neu’n teimlo eu bod wedi eu hynysu, ac mae cyfraddau hunanladdiad yn llawer uwch mewn ardaloedd difreintiedig.

Darllen rhagor : Golwg360


Rhannu

Ymestyn oriau agor llinell Gymraeg y Samariaid

Mae’r Samariaid wedi lansio oriau agor newydd i’w llinell Gymraeg, wrth iddyn nhw gynyddu’r  cymorth sydd ar gael i siaradwyr Cymraeg.

Sefydlwyd y llinell Gymraeg benodol yn 2010 i helpu siaradwyr Cymraeg yr oedd arnyn nhw angen cymorth emosiynol. Yn sgil y cynnydd yn y galw am y gwasanaeth, mae gwirfoddolwyr y Samariaid wedi gweithio i gynyddu lefel y cymorth.

Mae heddiw’n ddiwrnod pwysig i’r llinell Gymraeg, a fydd ar agor 7 diwrnod yr wythnos am gyfanswm o 49 awr o hyn ymlaen.

Llinell Gymraeg: 0808 164 0123

Oriau agor newydd y llinell Gymraeg

Parhau i ddarllen

Rhannu

Sut beth yw bod yn un o wrandawyr y Samariaid?

Llun: WalesOnline

Mewn tŷ teras cyffredin yn Heol Ddwyreiniol y Bont-faen y mae cangen Caerdydd a’r Cyffiniau y Samariaid. Y tu mewn, mae’r gwirfoddolwyr yn gweithio’n ddiflino i gynnig clust i bobl yn ystod eu cyfnodau tywyllaf.

Bydd rhywun yn galw’r Samariaid bob chwe eiliad, ac atebodd gwirfoddolwyr 5.7 miliwn o alwadau yn y DU yn 2016 i gefnogi pobl a oedd yn cael trafferth ymdopi.

Ers newid i linell ffôn am ddim fis Medi 2015, mae’r Samariaid wedi cael llif o alwadau – cynnydd o 300,000 yn 2016 yn unig. Yng Nghaerdydd, mae’r ffôn yn canu o’r eiliad y caiff ei droi ymlaen.

Gall galwadau amrywio o fod yn rhai munudau i fod mor hir â dwy neu dair awr, felly mae’n anodd dweud sawl galwad y bydd y gwrandawyr yn eu hateb. Yn ogystal â’r galwadau hyn, mae hefyd llif o e-byst a negeseuon testun yn dod i mewn.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Disgwyl 10,000 o alwadau ar Ddydd Nadolig : Golwg360

Mae’r Samariaid yn disgwyl hyd at 10,000 o alwadau gan bobol yng ngwledydd Prydain sy’n teimlo’n unig ar Ddydd Nadolig.

Mae disgwyl i staff dreulio cyfanswm o 123,000 o oriau rhyngddyn nhw yn sgwrsio â phobol fydd ar eu pennau eu hunain dros yr Ŵyl.

Dywedodd llefarydd fod tlodi, unigrwydd, diffyg bwyd a salwch meddwl ymhlith prif bryderon pobol sy’n cysylltu â nhw.

“Mae rhyw fath o bwysau ar bobol i deimlo’n hapus neu’n dda neu ymddwyn mewn rhyw ffordd arbennig oherwydd ei bod yn Nadolig.”

Mae hynny, meddai, yn gallu arwain at “embaras neu anallu”.

Y llynedd, atebodd y Samariaid 230,000 o alwadau rhwng Rhagfyr 18 a Ionawr 1.

Llinell Gymraeg y Samariaid: 0808 164 0123 (7pm – 11pm, 7 diwrnod yr wythnos) (llinell Saesneg – 116 123 (24/7)


Rhannu

Annog teithwyr i helpu atal hunanladdiadau drwy sgwrsio : BBC

Small Talk Saves LivesMae’r erthygl hon yn trafod hunanladdiad. Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â’r Samariaid.

Fel rhan o ymgyrch i atal hunanladdiad, caiff teithwyr eu hannog i gamu i mewn os ydynt yn gweld pobl fregus ger traciau rheilffyrdd.

Mae Network Rail, British Transport Police (BTP) a’r Samariaid yn gobeithio bydd yr ymgyrch yn rhoi hyder i deithwyr i ymyrryd petai angen.

Dywed y Samariaid y gallai rhywbeth syml fel gofyn cwestiwn dorri’r cylch o feddyliau am hunanladdiad. Maent yn awgrymu gofyn cwestiynau fel, ‘Mae’n noswaith gynnes, on’d yw hi?’ a ‘Ydych chi angen help?’ Mae gofyn beth yw enw rhywun neu gyflwyno eich hun hefyd yn ffordd o ddechrau sgwrs.


Rhannu