Pwl o banig – Sut alla’i helpu?

Gall fod yn anodd pan fydd rhywun annwyl i chi yn cael pwl o banig – yn enwedig os yw’n digwydd heb rybudd.

P’un ai ydynt yn ddieithryn ar y trên neu yn ffrind agos i chi, mae pethau y gallwch chi eu gwneud i’w helpu.

Yn gyffredinol, dylech:

 • Beidio â chynhyrfu
 • Gadael iddynt wybod eich bod chi yno iddyn nhw
 • Eu hannog i eistedd i lawr mewn man tawel tan eu bod yn teimlo’n well

Parhau i ddarllen

Rhannu

Caiff pyliau o banig effaith fawr arnoch – David Melding AC : BBC

Mae’r Aelod Cynulliad Ceidwadol, David Melding, wedi siarad am ei brofiadau o byliau o banig ofnadwy, gan ddweud eu bod yn cael “effaith fawr ar eich hyder”.

Dywedodd Mr Melding, a oedd yn cyfrannu i ddadl ar iechyd meddwl yn y Senedd ar 15 Chwefror:

“Pan ‘rydych chi’n dod drwy’r pyliau, a phan rydych chi wedi cael y driniaeth, y gefnogaeth, neu beth bynnag, mae’r teimlad o gyflawniad, lles a’r sefydlogrwydd yn rhywbeth y tu hwnt i’w fesur.

Rwy’n credu bod unrhyw wasanaethau sy’n helpu pobl i gyrraedd y cyflwr gwell hwnnw yn hynod o werthfawr.

Gorbryder ac iselder a phyliau o banig: efallai y byddant yn digwydd gyda salwch mwy difrifol, ond mae pobl nad ydynt yn ddifrifol wael o ran eu hiechyd meddwl dal yn medru profi’r pethau hyn.”

Roedd Mr Melding yn un o bedwar Aelod Cynulliad a rannodd eu profiadau o iechyd meddwl yn 2012.

Darllen rhagor : BBC (Saesneg)


Rhannu

Calon yn curo’n galed. Mygu. Llewygu.

Ffotograffiaeth; rhywbeth i dynnu meddwl oddi ar bethau

Panic attacks

Cefais fy mhanic attack cyntaf yn ôl yn 2011 a ‘dw i’n cofio poeni a brysio – ro’n i’n mynd i un o’r apwyntiadau poenus mae nifer o ferched yn dredio’u cael, y smear test. Brysiais yn syth wedyn o’r prawf i ngwaith lle roeddwn i mewn gofal o gartref henoed.

Gweithiais fy shifft tan ddeg yn nos ac ar ôl cyrraedd adref, doeddwn i jyst methu unwindio; roedd bob dim ar fy meddwl; oeddwn i wedi gwneud popeth yn iawn yn fy ngwaith?  Jyst methu rhoi switsh off.  Tua hanner nos, dechreuais grynu.  Doeddwn i methu cael fy ngwynt.  Doeddwn i ddim yn gwybod be oedd yn digwydd i fi ond yr unig beth allwn i feddwl oedd fy mod i’n marw. Parhau i ddarllen

Rhannu

Gorbryder – Sut alla’i helpu?

Gall fod yn anodd pan fydd rhywun annwyl i chi yn profi gorbryder, ond mae pethau y gallwch chi eu gwneud i’w helpu.

Peidiwch â rhoi pwysau arnynt

Ceisiwch beidio â rhoi pwysau ar eich ffrind neu aelod o’r teulu i wneud mwy nag y maen nhw’n teimlo’n gyfforddus yn ei wneud. Mae’n bwysig iawn bod yn amyneddgar, gwrando ar eu dymuniadau a chymryd pethau ar gyflymdra sy’n iawn iddyn nhw.

Mae’n ddealladwy fod arnoch eisiau eu helpu i wynebu eu hofnau, ond gall fod yn drallodus i rywun os ydynt yn teimlo eu bod yn cael eu gorfodi i sefyllfaoedd cyn eu bod yn barod. Gall hyn waethygu eu gorbryder hyd yn oed.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Sut i reoli pyliau o banig

23415983_10155753919625011_275648689_n

Gall pyliau o banig wneud i anadlu ymddangos yn anodd. Gallwch deimlo eich bod am lewygu neu hyd yn oed mygu. Weithiau, teimla pobol yn sâl neu’n chwyslyd pan maent yn cael pwl o banig.

Ond sut bynnag bydd eich pyliau o banig yn effeithio arnoch, mae yna ffyrdd o ddelio â nhw. Gallwch ddysgu sut i reoli pyliau o banig a chadw rheolaeth arnynt.

3 ffordd i helpu rheoli pwl o banig

 1. Canolbwyntiwch ar eich anadlu – Cymerwch anadl ddofn ac araf drwy eich trwyn ac allan o’ch ceg
 2. Trowch eich sylw at rywbeth arall -Cyfrwch bethau, cyfansoddwch gerdd, dychmygwch am hafan ddiogel
 3. Meddyliwch am bethau positif

Parhau i ddarllen

Rhannu

Agoraffobia

AgoraffobiaYn aml caiff ei ddisgrifio, yn anghywir, fel ‘ofn llefydd agored’, ond mae agoraffobia mewn gwirionedd yn anhwylder gorbryder llawer mwy cymhleth.

Beth yw agoraffobia?

Agoraffobia yw ofn bod mewn sefyllfa wael na allwch ddianc yn hawdd oddi wrtho. Fel arfer mae gan bobl sydd ag agoraffobia lefydd y maent yn teimlo’n ‘ddiogel’ (e.e. eu hystafell wely, neu eu cartref) a llefydd maent yn teimlo’n ‘anniogel’ (e.e. trafnidiaeth gyhoeddus, sinemâu a thorfeydd).

Parhau i ddarllen

Rhannu

Delio efo panig : CymruFyw

1 (21)

Mae dadwireddu yn fath o anhwylder datgysylltiol ac yn perthyn i Anhwylder Dadbersonoli-Dadwireddu (Depersonalisation-Derealisation Disorder). Dyma Manon Elin, un o sylfaenwyr Meddwl.org yn rhannu ei phrofiad gyda Cymu Fyw:

Cefais fy mhwl cyntaf o banig ddeng mlynedd yn ôl, pan o’n i’n 12 oed. Ar y pryd, ac am flynyddoedd wedyn, doedd dim syniad gen i beth oedd y teimladau hyn. Wnes i ddim sôn wrth braidd neb am hyn am flynyddoedd.

Gyda fi, mae’r dadwireddu yn symptom o or-bryder a phyliau o banig yn hytrach nag yn anhwylder yn ei hun. Mae’n deimlad o fod mewn breuddwyd, fel bod pethau o fy nghwmpas yn ymddangos yn ddieithr, yn bell ac yn afreal. Fel nad ydw i wir yno. Dwi’n teimlo fel ‘mod i ar goll, er fy mod i’n gwybod yn iawn ble ydw i, teimlo fel petawn i  mewn swigen, a bod pawb a phopeth o’m cwmpas yn teimlo’n bell. Fel petawn i’n breuddwydio, ond yn ymwybodol o beth sy’n digwydd ar yr un pryd.

Parhau i ddarllen

Rhannu

Disgyblion mor ifanc â phedair oed yn cael pyliau o banig : BBC

_92886217_2ed50340-927e-416d-85b8-642b7e224bdbMae plant mor ifanc â phedair oed yn dioddef o broblemau iechyd meddwl megis pyliau o banig, gorbryder ac iselder, yn ôl undeb athrawon.

Canfu arolwg gan yr undeb athrawon NASUWT bod:

 • 98% o athrawon wedi dod i gyswllt â disgyblion sy’n profi problemau iechyd meddwl, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn bobl ifanc yn eu harddegau.
 • 18% o’r athrawon a ymatebodd i’r arolwg wedi dod i gyswllt â phlant 4 – 7 oed oedd yn dangos problemau iechyd meddwl, a bod 35% wedi gweld problemau ymhlith plant rhwng 7 – 11.
 • 9 o bob 10 ymatebwr wedi gweld disgybl o unrhyw oed yn dioddef o byliau o banig a gorbryder.
 • 79% yn ymwybodol o ddisgybl oedd yn dioddef o iselder.
 • 64% yn ymwybodol o berson ifanc oedd yn hunan-niweidio.
 • 49% yn ymwybodol o blant ag anhwylderau bwyta, a 47% yn gwybod am berson ifanc ag anhwylder gorfodaeth obsesiynol.

Darllen mwy: BBC (Saesneg)

Rhannu

Emetoffobia: ‘Mae arna’i ofn chwydu’ : BBC

_94919095_hannah2

Does neb yn hoffi bod yn sâl, ond mae ar Hannah Ellis ofn chwydu i’r fath raddau bod arni ofn ieir, ac mae hi’n mynd i banig os oes ffrind iddi neu aelod o’r teulu yn mynd yn sâl. Mae gan y ferch 19 mlwydd oed o Sheffield Emetoffobia, cyflwr sy’n effeithio ar filoedd o bobl yn y DU.

“Mae’n siŵr bod fy ffrindiau’n pendroni pam ‘mod i’n bwyta pasta a saws tomato am y bedwaredd noswaith yn olynol. Nid oherwydd ‘mod i’n dlawd, y gwir yw bod ieir, neu feddwl am ailgynhesu bwyd, yn fy nychryn. Mae fy ffobia o chwydu – mae hyd yn oed y gair yn troi fy stumog – yn rheoli bron pob agwedd o ‘mywyd.

Parhau i ddarllen

Rhannu